Регистар лиценци за рад геодетских организација

линк
величина
2.5 MB
време одзива
513 ms
лиценца
Public domain
формат
json
укупни квалитет
MEDIUM
on-line
da
https
da
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
da
опис
Регистар лиценци за рад геодетских организација
датасет
О издатим лиценцама за рад геодетских организација, као и о престанку њиховог важења Републички геодетски завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници Репубичког геодетског завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци). Регистар лиценци за рад геодетских организација обухвата организације које су ускладиле своје пословање са новим Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др. закон, 27/18 - др. закон и 41/18 - др. закон), као и регистроване лиценце.
власник
Републички геодетски завод
извор
Портал отворених података