База

Приказано: 532 ресурса.
Датум: 24. јун 2019

t:* - претрага тагова / s:* - претрага оцена

Извори
Регистар лекова за употребу у хуманој медицини
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Регистар лекова за употребу у хуманој медицини
Ажуриран списак регистрованих лекова за употребу у хуманој медицини
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Регистар лекова за употребу у хуманој медицини
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Ажуриран регистар лекова за употребу у хуманој медицини
Ажуриран списак регистрованих лекова за употребу у хуманој медицини
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
metapodaci.txt
Public domain txt gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Метаподаци, опис података и информација од значаја за рад са подацима о удружењима, фондацијама и задужбинама.
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
aktivna-udruzenja-fondacije-i-zaduzbine-vremenski-presek.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Идентификациони списак активних домаћих удружења, фондација и задужбина и представништава страних удружења, фондација и задужбина, у временском пресеку од 11. априла 2019. године.
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
sifarnici-mesta-opstine-okruzi-delatnosti.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Шифарници за употребу података о удружењима, фондацијама и задужбинама: за делатност, општине, места и округе.
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
t1-registrovana-brisana-i-osnovana-udruzenja-fondacije-i-zaduzbine-po-godinama-i-teritoriji.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Периодични извештај о регистрованим, брисаним и основаним удружењима, фондацијама и задужбинама по годинама и територији, временски пресек од 11. априла 2019. године. Узорак чине активна домаћа и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
t2-registrovana-i-brisana-udruzenja-fondacije-i-zaduzbine-po-mesecima.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Периодични извештај о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, временски пресек од 11. априла 2019. године. Узорак чине активна домаћа и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
aktivna-udruzenja.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Идентификациони списак активних домаћих удружења и представништава страних удружења, у временском пресеку од 11. априла 2019. године.
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
aktivne-zaduzbine-i-fondacije.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Идентификациони списак активних домаћих фондација и задужбина и представништава страних фондација и задужбина, у временском пресеку од 11. априла 2019. године.
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
sifarnik-delatnosti.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Шифарник за употребу података о удружењима, фондацијама и задужбинама за делатност.
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
sifarnik-mesta.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Шифарник за употребу података о удружењима, фондацијама и задужбинама за места (територија).
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
sifarnik-opstina.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Шифарник за употребу података о удружењима, фондацијама и задужбинама за општине (територија).
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
sifarnik-okruga.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Шифарник за употребу података о удружењима, фондацијама и задужбинама за округе (територија).
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
Извештаји пројеката Хоризонта 2020 у којима учествују организације из Републике Србије
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Периодични извештаји пројекта у којима учествују организације из Републике Србије финансиране од стране Европске уније кроз оквирни програм Хоризонт 2020. Подаци су изведени филтрирањем података са ЕУ портала отворених података.
Подаци о научноистраживачкој делатности које је Опсерваторија друштвених иновација припремила укрштајући податке са различитих извора у склопу пројекта _Научноистраживачки простор Републике Србије_ подржаног од Програма Уједињених нација за развој (УНДП).
Опсерваторија друштвених иновација
Пројекти Хоризонта 2020 у којима учествују организације из Републике Србије
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Подаци о пројектима у којима учествују организације из Републике Србије финансиране од стране Европске уније кроз оквирни програм Хоризонт 2020. Подаци су изведени филтрирањем података са ЕУ портала отворених података.
Подаци о научноистраживачкој делатности које је Опсерваторија друштвених иновација припремила укрштајући податке са различитих извора у склопу пројекта _Научноистраживачки простор Републике Србије_ подржаног од Програма Уједињених нација за развој (УНДП).
Опсерваторија друштвених иновација
Организације из Републике Србије на пројектима Хоризонта 2020
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Подаци у учешћу организација из Републике Србије на пројектима Европске уније кроз оквирни програм Хоризонт 2020. Подаци су изведени филтрирањем података са ЕУ портала отворених података.
Подаци о научноистраживачкој делатности које је Опсерваторија друштвених иновација припремила укрштајући податке са различитих извора у склопу пројекта _Научноистраживачки простор Републике Србије_ подржаног од Програма Уједињених нација за развој (УНДП).
Опсерваторија друштвених иновација
Научностраживачки пројекти
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Подаци о научноистраживачким пројектима финансираним од стране Републике Србије у циклусу који је почео 2011. године.
Подаци о научноистраживачкој делатности које је Опсерваторија друштвених иновација припремила укрштајући податке са различитих извора у склопу пројекта _Научноистраживачки простор Републике Србије_ подржаног од Програма Уједињених нација за развој (УНДП).
Опсерваторија друштвених иновација
Научноистраживачке организације
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Списак научноистраживачких органзација и веза са PIC бројем установе из регистра Европске комисије.
Подаци о научноистраживачкој делатности које је Опсерваторија друштвених иновација припремила укрштајући податке са различитих извора у склопу пројекта _Научноистраживачки простор Републике Србије_ подржаног од Програма Уједињених нација за развој (УНДП).
Опсерваторија друштвених иновација
Преглед позива web сервиса
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) од 01.06.2017. Сет података се ажурира једном недељно.
У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) Сет података се ажурира једном недељно
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Преглед позива web сервиса
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) од 01.01.2019. Сет података се ажурира једном недељно.
У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) Сет података се ажурира једном недељно
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Преглед позива web сервиса до краја 2018.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) од 01.06.2017. до 31.12.2018.
У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) Сет података се ажурира једном недељно
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Преглед позива web сервиса до краја 2018.
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) од 01.06.2017. до 31.12.2018.
У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) Сет података се ажурира једном недељно
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Подаци о саобраћајним незгодама до 28.02.2019. године за територију Града Београда
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о саобраћајним незгодама до 28.02.2019. године за територију Града Београда
Садржи податке о саобраћајним незгодама на територији Града Београда. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри: јединствени ИД број незгоде, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде, врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Подаци о саобраћајним незгодама за 2018. годину за територију Града Београда
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
**Подаци о саобраћајним незгодама за 2018. годину за територију Града Београда**
Садржи податке о саобраћајним незгодама на територији Града Београда. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри: јединствени ИД број незгоде, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде, врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Подаци о саобраћајним незгодама за 2017. годину за територију Града Београда
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о саобраћајним незгодама за 2017. годину за територију Града Београда
Садржи податке о саобраћајним незгодама на територији Града Београда. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри: јединствени ИД број незгоде, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде, врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Подаци о саобраћајним незгодама за 2016. годину за територију Града Београда
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о саобраћајним незгодама за 2016. годину за територију Града Београда
Садржи податке о саобраћајним незгодама на територији Града Београда. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри: јединствени ИД број незгоде, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде, врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Подаци о саобраћајним незгодама за 2015. годину за територију Града Београда
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
**Подаци о саобраћајним незгодама за 2015. годину за територију Града Београда**
Садржи податке о саобраћајним незгодама на територији Града Београда. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри: јединствени ИД број незгоде, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде, врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Задржани простор минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Директан упит на базу података Министарства који даје тренутно ажуирано стање у геојсон формату који можете сачувати у тхт или геојсон формату.
Скуп података обухвата податке о задржаном простору минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике. У питању је директан сервис који који даје тренутно ажурирано стање. У Сектору за геологију и рударство, обављају се послови који се односе на: мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања, израду стратегије и развој рударства, eксплоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, извођење, употребу и одржавање рударских објеката, постројења, уређаја и др. геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, начин и услове извођења, израду годишњих и средњорочних програма у области геолошких истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма, предузимање мера ради обезбеђивања услова за функционисање предузећа у области рударства и геологије и других послова из области рударства и геологије; аналитичко праћење свих активности у области геолошких истраживања и рада рударских објеката за експлоатацију минералних сировина у домену примене техничко-технолошких решења; израду енергетског биланса који се односи на угаљ и праћење његове реализације, израду годишњег биланса минералних сировина, одлуке и спровођење поступака за давање концесија за експлоатацију минералних сировина.
Министарство рударства и енергетике
Експлоатациона поља минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Директан упит на базу података Министарства који даје тренутно ажуирано стање у геојсон формату који можете сачувати у тхт или геојсон формату.
Скуп података обухвата податке о експлоатационим пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалним ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике. У питању је директан сервис који који даје тренутно ажурирано стање. У Сектору за геологију и рударство, обављају се послови који се односе на: мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања, израду стратегије и развој рударства, eксплоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, извођење, употребу и одржавање рударских објеката, постројења, уређаја и др. геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, начин и услове извођења, израду годишњих и средњорочних програма у области геолошких истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма, предузимање мера ради обезбеђивања услова за функционисање предузећа у области рударства и геологије и других послова из области рударства и геологије; аналитичко праћење свих активности у области геолошких истраживања и рада рударских објеката за експлоатацију минералних сировина у домену примене техничко-технолошких решења; израду енергетског биланса који се односи на угаљ и праћење његове реализације, израду годишњег биланса минералних сировина, одлуке и спровођење поступака за давање концесија за експлоатацију минералних сировина.
Министарство рударства и енергетике
Истражна поља минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Директан упит на базу података Министарства који даје тренутно ажуирано стање у геојсон формату који можете сачувати у тхт или геојсон формату.
Скуп података обухвата податке о истражним пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалнихм ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике. У питању је директан сервис који који даје тренутно ажурирано стање. У Сектору за геологију и рударство, обављају се послови који се односе на: мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања, израду стратегије и развој рударства, eксплоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, извођење, употребу и одржавање рударских објеката, постројења, уређаја и др. геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, начин и услове извођења, израду годишњих и средњорочних програма у области геолошких истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма, предузимање мера ради обезбеђивања услова за функционисање предузећа у области рударства и геологије и других послова из области рударства и геологије; аналитичко праћење свих активности у области геолошких истраживања и рада рударских објеката за експлоатацију минералних сировина у домену примене техничко-технолошких решења; израду енергетског биланса који се односи на угаљ и праћење његове реализације, израду годишњег биланса минералних сировина, одлуке и спровођење поступака за давање концесија за експлоатацију минералних сировина.
Министарство рударства и енергетике
lokalne-samouprave-srbije.json
No license json user rs.gov.data
LOW online https N 1
Република Србија је уређена Законом о територијалној организацији, усвојеним у Народној Скупштини 29. децембра 2007. године.[1] Према Закону, територијалну организацију Републике Србије као територијалне јединице чине: општине (њих 145), градови (28) и Град Београд (тј. 174 јединице локалне самоуправе) и аутономне покрајине — као облици територијалне аутономије. Територију локалних самоуправа чине насељена места, односно подручја катастарских општина која улазе у састав ових јединица локалне самоуправе. Границе јединица локалне самоуправе утврђене су границама одговарајућих катастарских општина са њене територије. Насељено место је део територије јединице локалне самоуправе, који има изграђене објекте за становање и привређивање, основну комуналну инфраструктуру и друге објекте за задовољавање потреба становника који су ту стално настањени. Насељено место може бити у саставу само једне јединице локалне самоуправе. Општина је основна територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа, која је способна да преко својих органа самостално врши сва права и дужности из своје надлежности и која има најмање 10.000 становника. Град је територијална јединица утврђена овим законом, која представља економски, административни, географски и културни центар ширег подручја и има више од 100.000 становника, а изузетно и мање. Територија града може бити подељена на градске општине. Подела града на градске општине утврђује се статутом града, у складу са законом. Регион Београда (Град Београд) има статус посебне територијалне јединице у Србији, која има своју управу: Скупштину Града Београда, градоначелника Града Београда, Градско веће Града Београда и Градску управу Града Београда. Територија Града Београда је подељена на 17 градских општина, које имају своје локалне органе власти. Подела Града Београда на градске општине утврђује се Статутом Града Београда.
Евиденција аутобуских стајалишта
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Сет података садржи информације о постојећим градско-приградским и међумесним аутобуским стајалиштима у граду Шапцу
Сет података садржи информације о постојећим градско-приградским и међумесним аутобуским стајалиштима у граду Шапцу
Градска управа града Шапца
Евиденција удружења грађана са територије града Шапца у области културе
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција се односи на удружења грађана са територије града Шапца, која су регистрована код Агенције за привредне регистре, а чији се циљеви остварују у области културе и поред назива удружења, садржи и матични број и порески идентификациони број.
Евиденција се односи на удружења грађана са територије града Шапца, која су регистрована код Агенције за привредне регистре, а чији се циљеви остварују у области културе и поред назива удружења, садржи и матични број и порески идентификациони број.
Градска управа града Шапца
Број нерешених старих предмета по датуму иницијалног акта на крају месеца - виши судови
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Број нерешених старих предмета по датуму иницијалног акта на крају месеца - основни судови
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Виших судова за други квартал 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Основних судова за други квартал 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Апелационих судова за други квартал 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Виших судова за први квартал 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Основних судова за први квартал 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Апелационих судова за први квартал 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Виших судова 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Основних судова 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Апелационих судова 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Виших судова 2017 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Основних судова 2017 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Апелационих судова 2017 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Виших судова 2016 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Основних судова 2016 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Апелационих судова 2016 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Регистар стамбених заједница
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Регистар стамбених заједница је електронска база података и докумената у којој су садржани подаци о регистрованим стамбеним заједницама на територији Јединице локалне самоуправе. Стамбена заједница се, према Закону, уписује у Регистар стамбених заједница који води јединица локалне самоуправе и која организује рад Регистра према својој територијалној надлежности. Републички геодетски завод води Јединствену, централну, јавну базу података - Јединствену евиденцију у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама свих регистара на територији Републике Србије. Доступни подаци садрже пословна имена и адресе свих регистрованих стамбених заједница.
Републички геодетски завод
Registar_stambenih_zajednica.ods
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Регистар стамбених заједница је електронска база података и докумената у којој су садржани подаци о регистрованим стамбеним заједницама на територији Јединице локалне самоуправе. Стамбена заједница се, према Закону, уписује у Регистар стамбених заједница који води јединица локалне самоуправе и која организује рад Регистра према својој територијалној надлежности. Републички геодетски завод води Јединствену, централну, јавну базу података - Јединствену евиденцију у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама свих регистара на територији Републике Србије. Доступни подаци садрже пословна имена и адресе свих регистрованих стамбених заједница.
Регистар стамбених заједница је електронска база података и докумената у којој су садржани подаци о регистрованим стамбеним заједницама на територији Јединице локалне самоуправе. Стамбена заједница се, према Закону, уписује у Регистар стамбених заједница који води јединица локалне самоуправе и која организује рад Регистра према својој територијалној надлежности. Републички геодетски завод води Јединствену, централну, јавну базу података - Јединствену евиденцију у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама свих регистара на територији Републике Србије. Доступни подаци садрже пословна имена и адресе свих регистрованих стамбених заједница.
Републички геодетски завод
Цене карата јавног градског превоза
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Скуп података садржи ценовник допуна пресоналижованих картица по категоријама путника и зонама. Такође у оквиру скупа података налазе се цене и за неперсонализоване картице.
Градска управа Града Београда
Ред вожње јавно градског превоза
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Скуп података садржи времена полазака линија, редни број возила на линији као тип реда вожње за радни дан, суботу и недељу.
Градска управа Града Београда
Списак линија превоза на територији града Шапца
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Сет података садржи информације о постојећим линијама градског и приградског превоза утврђеним у складу са Одлуком о поверавању послова линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Шапца (“Службени лист града Шапца 14/2009).
Сет података садржи информације о постојећим линијама градског и приградског превоза утврђеним у складу са Одлуком о поверавању послова линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Шапца (“Службени лист града Шапца 14/2009).
Градска управа града Шапца
Национални оквир квалификација Србије (НОКС): нивои
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Национални оквир квалификација Србије (НОКС): нивои
Национални оквир квалификација Србије (НОКС): нивои, Национални оквир квалификација Србије (НОКС): дескриптори нивоа
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Национални оквир квалификација Србије (НОКС): дескриптори нивоа
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Национални оквир квалификација Србије (НОКС): дескриптори нивоа
Национални оквир квалификација Србије (НОКС): нивои, Национални оквир квалификација Србије (НОКС): дескриптори нивоа
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Евиденција такси стајалишта у граду Шапцу
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Сет података садржи информације о постојећим таксим стајалиштима у граду Шапцу утврђеним у складу са Програмом о оптималном организовању такси превоза на територији града Шапца за 2018. годину.
Сет података садржи информације о постојећим таксим стајалиштима у граду Шапцу утврђеним у складу са Програмом о оптималном организовању такси превоза на територији града Шапца за 2018. годину.
Градска управа града Шапца
Стајалишта јавног градског превоза
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Скуп података садржи назве стајалиште, њихове координате као и зоне којима стајалишта припадају.
Градска управа Града Београда
Даљинар линија јавног градског превоза
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Скуп података садржи удаљености стајалишта од почетног терминуса за сваку линију.
Градска управа Града Београда
ШАБАЦ-ДРЕНОВАЦ(повратак)
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МиС МИКИ ТУРС" Д.О.О. МАЈУР Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ДРЕНОВАЦ(одлазак)
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МиС МИКИ ТУРС" Д.О.О. МАЈУР Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ЈЕВРЕМОВАЦ-ЛЕТЊИКОВАЦ-НОВО ГРОБЉЕ(повратак)
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ЈЕВРЕМОВАЦ-ЛЕТЊИКОВАЦ-НОВО ГРОБЉЕ(одлазак)
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ЈЕВРЕМОВАЦ-МИШАР ДОМ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
БОГОСАВАЦ УЛАЗ-ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
БОГОСАВАЦ УЛАЗ-МИШАР ДОМ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШТИТАР - СОКИНА КАФАНА - ОРАШАЦ - МИШАР ДОМ (повратак)
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ГОРЊА ВРАЊСКА-ЗАБЛАЋЕ-МЕТЛИЋ-РАСКРШЋЕ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МиС МИКИ ТУРС" Д.О.О. МАЈУР Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ГОРЊА ВРАЊСКА-ЗАБЛАЋЕ-МЕТЛИЋ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МиС МИКИ ТУРС" Д.О.О. МАЈУР Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-СКРАЂАНИ-ЗМИЊАК-ПРЊАВОР-ПЕТКОВИЦА
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "ДУГА" Д.О.О. ПЕТЛОВАЧА Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ЛИПОЛИСТ-БЕЛА РЕКА
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "ДУГА" Д.О.О. ПЕТЛОВАЧА Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ОРИД-ПРЕДВОРИЦА-МИОКУС-МРЂЕНОВАЦ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "ДУГА" Д.О.О. ПЕТЛОВАЧА Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-СКРАЂАНИ-ЗМИЊАК-ПЕТКОВИЦА
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "ДУГА" Д.О.О. ПЕТЛОВАЧА Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ДУВАНИШТЕ-ПРЊАВОР
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "ДУГА" Д.О.О. ПЕТЛОВАЧА Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ЦЕРОВАЦ-МАЛА ВРАЊСКА-ЖАБАР-КОРМАН
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МиС МИКИ ТУРС" Д.О.О. МАЈУР Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ДОБРИЋ-РАДОВАШНИЦА
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МиС МИКИ ТУРС" Д.О.О. МАЈУР Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ГОРЊА ВРАЊСКА-ЗАБЛАЋЕ-МЕТЛИЋ-ВОЛУЈАЦ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МиС МИКИ ТУРС" Д.О.О. МАЈУР Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-СИНОШЕВИЋ-НАКУЧАНИ-ВОЛУЈАЦ-БУКОР
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-НАКУЧАНИ-ВОЛУЈАЦ-ГОРЊА РУМСКА-БУКОР
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ДВОРИШТЕ-ВОЛУЈАЦ-НАКУЧАНИ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-СИНОШЕВИЋ-ВОЛУЈАЦ-ГОРЊА РУМСКА-БУКОР
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-СИНОШЕВИЋ-ВОЛУЈАЦ-БУКОР
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-МАОВИ-ВАРНА
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ПОЦЕРСКИ МЕТКОВИЋ-МИЛОШЕВАЦ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
МИШАР ДОМ- БОЛНИЦА
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШТИТАР - СОКИНА КАФАНА - ОРАШАЦ - МИШАР ДОМ (одлазак)
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
Радиодифузни спектар
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед свих издатих дозвола за FM и TV радиодифузне предајнике сa подацима о носиоцу права на коришћење радио-фреквенција, радним фреквенцијама/каналима, датуму издавања и року важења дозволе, знаку идентификације, врсти станице/службе, локацији предајника и статусу дозволе.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција у фреквенцијским опсезима 2400-2483.5 MHz, 5470-5725 MHz и 5725-5875 MHz
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Свако лица има право на коришћење радио-фреквенција које се према плану намене радиофреквенцијских опсега користе по режиму општег овлашћења, ако постоје занемариве опасности од сметњи или се ради о усклађеним радиофреквенцијским опсезима, а нарочито ако је то у складу са одговарајућим међународним споразумима и препорукама. Коришћење радио-фреквенција по режиму општег овлашћења, за који није потребна дозвола РАТЕЛ-а за коришћење радио-фреквенција, не сме да проузрокује штетне сметње било којој радио-служби нити да захтева заштиту од било које радио-службе која ради у складу са планом намене радиофреквенцијских опсега. Евиденција садржи податке о подносиоцу и датуму пријаве, радио-станицама, фреквенцијском опсегу, локацијама и конфигурацији мреже која се користи.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција у фреквенцијском опсегу 72-76/82-86 GHz
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Свако лица има право на коришћење радио-фреквенција које се према плану намене радиофреквенцијских опсега користе по режиму општег овлашћења, ако постоје занемариве опасности од сметњи или се ради о усклађеним радиофреквенцијским опсезима, а нарочито ако је то у складу са одговарајућим међународним споразумима и препорукама. Коришћење радио-фреквенција по режиму општег овлашћења, за који није потребна дозвола РАТЕЛ-а за коришћење радио-фреквенција, не сме да проузрокује штетне сметње било којој радио-служби нити да захтева заштиту од било које радио-службе која ради у складу са планом намене радиофреквенцијских опсега. Евиденција садржи податке о подносиоцу и датуму пријаве, радио-станицама, фреквенцијском опсегу, локацијама и конфигурацији мреже која се користи.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција у фреквенцијском опсегу 27 MHz за CB радио-станице
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Свако лица има право на коришћење радио-фреквенција које се према плану намене радиофреквенцијских опсега користе по режиму општег овлашћења, ако постоје занемариве опасности од сметњи или се ради о усклађеним радиофреквенцијским опсезима, а нарочито ако је то у складу са одговарајућим међународним споразумима и препорукама. Коришћење радио-фреквенција по режиму општег овлашћења, за који није потребна дозвола РАТЕЛ-а за коришћење радио-фреквенција, не сме да проузрокује штетне сметње било којој радио-служби нити да захтева заштиту од било које радио-службе која ради у складу са планом намене радиофреквенцијских опсега. Евиденција садржи податке о подносиоцу и датуму пријаве, радио-станицама, фреквенцијском опсегу, локацијама и конфигурацији мреже која се користи.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Спецификација приступ и презентација
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Спецификација приступ и презентација
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Спецификација за област безбедности
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Спецификација за област безбедности
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Спецификација за област безбедности
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Спецификација за област безбедности
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Спецификација за област Web сервиса
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Спецификација за област Web сервиса
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Спецификација за област Web сервиса
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Спецификација за област Web сервиса
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Спецификација за област приступа и презентације намењена особама са инвалидитетом
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Спецификација за област приступа и презентације намењена особама са инвалидитетом
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Спецификација за област приступа и презентације намењена особама са инвалидитетом
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Спецификација за област приступа и презентације намењена особама са инвалидитетом
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Пословне услуге
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Пословне услуге
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Интегрисање података
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Интегрисање података
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Интегрисање података
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Интегрисање података
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Мрежни протоколи
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Мрежни протоколи
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Акциони план
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања 2012. до 2020.
Акциони планови и стратегије у области просвете и науке
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Акциони план
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања 2012. до 2020.
Акциони планови и стратегије у области просвете и науке
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Врсте поступака
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Шифарник врсте поступака за отворене податке са Портала јавних набавки
Ово су шифарници који се користе у другим скуповима података Управа за јавне набавке.
Управа за јавне набавке
Место
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Шифарник места за отворене податке са Портала јавних набавки
Ово су шифарници који се користе у другим скуповима података Управа за јавне набавке.
Управа за јавне набавке
Општине
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Шифарник општина које се користе у отвореним подацима са Портала управе за јавне набавке
Ово су шифарници који се користе у другим скуповима података Управа за јавне набавке.
Управа за јавне набавке
Облик својине
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Шифарник облика својине за отворене податке са Портала јавних набавки
Ово су шифарници који се користе у другим скуповима података Управа за јавне набавке.
Управа за јавне набавке
Делатност наручиоца
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Шифарника делатности наручиоца за отворене податке са Портала јавних набавки
Ово су шифарници који се користе у другим скуповима података Управа за јавне набавке.
Управа за јавне набавке
Облик организовања наручиоца
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Шифарник облика организовања наручиоца за отворене податке са Портала јавних набавки
Ово су шифарници који се користе у другим скуповима података Управа за јавне набавке.
Управа за јавне набавке
Категорија наручилаца
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Шифарник категорија наручилаца за отворене податке са Портала јавних набавки
Ово су шифарници који се користе у другим скуповима података Управа за јавне набавке.
Управа за јавне набавке
Подаци о саобраћајним незгодама до 29.04.2019. године за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА и ОПШТИНА
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о саобраћајним незгодама до 29.04.2019. године за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА и ОПШТИНА
Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри, колоне: јединствени ИД број незгоде, полицијска управа, општина, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде (X,Y координате), врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Подаци о саобраћајним незгодама за 2018. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о саобраћајним незгодама за 2018. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри, колоне: јединствени ИД број незгоде, полицијска управа, општина, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде (X,Y координате), врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Подаци о саобраћајним незгодама за 2017. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о саобраћајним незгодама за 2017. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри, колоне: јединствени ИД број незгоде, полицијска управа, општина, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде (X,Y координате), врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Подаци о саобраћајним незгодама за 2016. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о саобраћајним незгодама за 2016. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри, колоне: јединствени ИД број незгоде, полицијска управа, општина, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде (X,Y координате), врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Подаци о саобраћајним незгодама за 2015. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о саобраћајним незгодама за 2015. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри, колоне: јединствени ИД број незгоде, полицијска управа, општина, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде (X,Y координате), врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Решења за 2018 - по општини и пореском облику на дан 30.01.2019.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Садржани су подаци о задужењима пореских обвезника према решењима за 2018. годину. Табела садржи податке о броју утврђених, уручених и делимично сторнираних решења, као и износе задужења на утврђеним, урученим и делимично сторнираним решењима. Подаци су приказани на нивоу: - општине и пореског облика, - општине и - Србије.
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Имовина физичких лица - обавезе по пријави за 2018. - по општини и зони на дан 30.01.2019.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Обухваћене су пријаве поднете у дефинисаној 2018. години и односе се на обавезе за ту годину. Табеле садрже податке о броју обвезника и броју пријава по: - општини, врсти права и врсти непокретности, односно - општини пријаве, зони, општини зоне,као и - елементима обрачунатог задужења за објекат који је предмет пријаве: - тржишна вредност, - пореска основица, - проценат амортизације, - износ амортизације, - порески кредит, - порез, - порез без лимита, - основни порез без пореског кредита. Табела садржи сумарне податке на нивоу општине* и Србије. *Подаци на нивоу општине представљају суму података на нижем нивоу детаљности.
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Имовина физичких лица -обавезе по пријави за 2018 - по општини, врсти права и врсти непокретности на дан 30.01.2019.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Обухваћене су пријаве поднете у дефинисаној 2018. години и односе се на обавезе за ту годину. Табеле садрже податке о броју обвезника и броју пријава по: - општини, врсти права и врсти непокретности, односно - општини пријаве, зони, општини зоне,као и - елементима обрачунатог задужења за објекат који је предмет пријаве: - тржишна вредност, - пореска основица, - проценат амортизације, - износ амортизације, - порески кредит, - порез, - порез без лимита, - основни порез без пореског кредита. Табела садржи сумарне податке на нивоу општине* и Србије. *Подаци на нивоу општине представљају суму података на нижем нивоу детаљности.
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Имовина физичких лица -пријаве за 2019- по општини и зони на дан 30.01.2019.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Садржани су подаци на нивоу: - општине пријаве, зоне, општине зоне, - општине пријаве* и - Србије * Подаци на нивоу општине представљају суму података на нижем нивоу детаљности.
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Имовина физичких лица -пријаве за 2019 - по општини на дан 30.01.2019.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Садржани су подаци на нивоу: - општине и - Србије
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Имовина физичких лица -пријаве за 2019 - по општини, врсти права и врсти непокретности на дан 30.01.2019.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Садржани су подаци на нивоу: - општине, врсте права и врсте непокретности, - општине* и - Србије. * Подаци на нивоу општине представљају суму података на нижем нивоу детаљности.
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Структура обвезника - 25 делатности са највећим бројем обвезника на дан 30.1.2019.
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Садржи листу 25 делатности са највећим бројем обвезника (делатности у подацима свих ЛПА су на основу шифарника који су се раније примењивали).
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Структура обвезника - број обвезника по типу обвезника на дан 30.01.2019.
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Садржани су подаци о броју обвезника по типу обвезника, као и сумирани подаци на нивоу целе Србије. Значење скраћенице тип обвезника је: - Ф - физичко лице, - П - правно лице и - Р - предузетник.
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Структура обвезника - број обвезника по општини и типу обвезника на дан 30.01.2019.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Садржани су подаци о броју обвезника по општини и типу обвезника, као и сумирани подаци на нивоу општине и целе Србије. Значење скраћенице тип обвезника је: - Ф - физичко лице, - П - правно лице и - Р - предузетник.
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
ГТФС
Public domain zip gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о јавног саобраћа Града Београда у ГТФС формату. ГТФС формат је отворени стандард за размену података линија јавног превоза, географских као и тарифних информација. ГТФС омогућава јавним агенцијама објављивање података у формату који се може лако рамењивати и користити у апликацијама на интероперабилан начин.
Градска управа Града Београда
Списак категорисаних објеката за смештај туриста у домаћој радиности која категорише локална самоуправа (Градска управа града Шапца), собе, куће, апартмане, сеоска туристичка домаћинства
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Списак садржи врсту категорије и назив објекта, податке о власнику, адресу, као и број важећег Решења о категоризацији
Списак садржи врсту категорије и назив објекта, податке о власнику, адресу, као и број важећег Решења о категоризацији.
Градска управа града Шапца
ISCED Подручја образовања и оспособљавања (ISCED-F)
Public domain csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Ова класификација је дизајнирана углавном за описивање и категоризацију области образовања и обуке на секундарном, вишем и вишем нивоу формалног образовања дефинисаном у ISCED 2011, иако се може користити за класификацију програма и квалификација понуђених на другим нивоима.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
ISCED Подручја образовања и оспособљавања (ISCED-F)
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Ова класификација је дизајнирана углавном за описивање и категоризацију области образовања и обуке на секундарном, вишем и вишем нивоу формалног образовања дефинисаном у ISCED 2011, иако се може користити за класификацију програма и квалификација понуђених на другим нивоима.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Класификација о личној потрошњи по намени (COICOP)
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
COICOP се користи за класификацију трошкова индивидуалне потрошње домаћинстава, непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (NPISHs) и државе. Трошкови индивидуалне потрошње су они који су направљени у корист физичких лица или домаћинстава. Користи се за класификацију трансакција између произвођача и институционалног сектора домаћинстава. COICOP идентификује објекте или циљеве за које се врше ове трансакције. COICOP показује трошкове домаћинства за храну, одећу, становање, здравство и образовање, а сви су важни показатељи националног благостања.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Класификација о личној потрошњи по намени (COICOP)
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
COICOP се користи за класификацију трошкова индивидуалне потрошње домаћинстава, непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (NPISHs) и државе. Трошкови индивидуалне потрошње су они који су направљени у корист физичких лица или домаћинстава. Користи се за класификацију трансакција између произвођача и институционалног сектора домаћинстава. COICOP идентификује објекте или циљеве за које се врше ове трансакције. COICOP показује трошкове домаћинства за храну, одећу, становање, здравство и образовање, а сви су важни показатељи националног благостања.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Старост
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Стандардна шифра код узраста је дефинисана на основу репрезентативних искустава у главним областима обезбеђивања статистике према распореду старосне доби (демографија, Анкета о радној снази итд.), узимајући у обзир документ УН-а из 1982. године "Оквирне смернице за стандардну међународну класификацију старости ". Списак кодова обухвата разреде узраста од 5 година и 10 година; обухвата и све додатне агрегате потребне за потребе свих статистичких домена обухваћених референтном базом података.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Старост
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Стандардна шифра код узраста је дефинисана на основу репрезентативних искустава у главним областима обезбеђивања статистике према распореду старосне доби (демографија, Анкета о радној снази итд.), узимајући у обзир документ УН-а из 1982. године "Оквирне смернице за стандардну међународну класификацију старости ". Списак кодова обухвата разреде узраста од 5 година и 10 година; обухвата и све додатне агрегате потребне за потребе свих статистичких домена обухваћених референтном базом података.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Старосне групе
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Стандардна шифра код узраста је дефинисана на основу репрезентативних искустава у главним областима обезбеђивања статистике према распореду старосне доби (демографија, Анкета о радној снази итд.), узимајући у обзир документ УН-а из 1982. године "Оквирне смернице за стандардну међународну класификацију старости ". Списак кодова обухвата разреде узраста од 5 година и 10 година; обухвата и све додатне агрегате потребне за потребе свих статистичких домена обухваћених референтном базом података.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Старосне групе
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Стандардна шифра код узраста је дефинисана на основу репрезентативних искустава у главним областима обезбеђивања статистике према распореду старосне доби (демографија, Анкета о радној снази итд.), узимајући у обзир документ УН-а из 1982. године "Оквирне смернице за стандардну међународну класификацију старости ". Списак кодова обухвата разреде узраста од 5 година и 10 година; обухвата и све додатне агрегате потребне за потребе свих статистичких домена обухваћених референтном базом података.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Тип насеља
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Списак шифара типа насеља који се користи за потребе статистичких истраживања.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Тип насеља
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Списак шифара типа насеља који се користи за потребе статистичких истраживања.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Статистички шифарник општина и градова у оквиру НСТЈ
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Списак НСТЈ кодова општина, градских општина и градова према областима и регионима Републике Србије којима припадају.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Статистички шифарник општина и градова у оквиру НСТЈ
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Списак НСТЈ кодова општина, градских општина и градова према областима и регионима Републике Србије којима припадају.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Списак насеља
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Списак матичних бројева и назива насеља у Републици Србији са подацима о поштанским и матичним бројевима општина којима припадају.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Списак насеља
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Списак матичних бројева и назива насеља у Републици Србији са подацима о поштанским и матичним бројевима општина којима припадају.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Номенклатура статистичких територијалних јединица (НСТЈ)
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Скуп појмова, назива и симбола који описују групе територијалних јединица са нивоима груписања. Груписање нивоа НСТЈ заснива се на следећим критеријумима: број становника, геополитичка позиција, природни потенцијали, постојећа територијална организација и културно-историјско наслеђе.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Номенклатура статистичких територијалних јединица (НСТЈ)
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Скуп појмова, назива и симбола који описују групе територијалних јединица са нивоима груписања. Груписање нивоа НСТЈ заснива се на следећим критеријумима: број становника, геополитичка позиција, природни потенцијали, постојећа територијална организација и културно-историјско наслеђе.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Класификација делатности (КД)
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Референтни оквир за планирање, прикупљање података, производњу, дисеминацију и анализу статистичких показатеља који се односе на економске делатности.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Класификација делатности (КД)
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Референтни оквир за планирање, прикупљање података, производњу, дисеминацију и анализу статистичких показатеља који се односе на економске делатности.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Пол
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Списак шифара по којима се лица разврставају у зависности од пола као биолошке категорије.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Пол
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Списак шифара по којима се лица разврставају у зависности од пола као биолошке категорије.
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
Републички завод за статистику
Упутство за разумевање података о индикаторима понашања учесника у саобраћају
Public domain docx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Индикатори безбедности саобраћаја су показатељи понашања учесника у саобраћају, и представљају индиректне показатеље стања безбедности саобраћаја у Републици Србији. На порталу су доступна три excel документа са индикаторима: у вези са вожњом под утицајем алкохола, прекорачењем брзине и коришћењем заштитних система. У документима је приказан ID територије на коју се индикатор односи (Србија или одређена полицијска управа), година мерења индикатора, врста возила* у/на којој се налазио учесник у саобраћају чије понашање је посматрано, врста индикатора, вредност индикатора на саобраћајницама у насељу, вредност индикатора на путевима ван насеља, вредност индикатора на ауто путу**, укупна вредност индикатора***. *Код индикатора у вези са вожњом под утицајем алкохола није наведена категорија возила, јер се сви индикатори у вези са вожњом под утицајем алкохола односе на возаче путничких аутомобила. **За категорије возила за које није дозвољено кретање на ауто-путу (мопеди), као и за полицијске управе кроз чију територију не пролази ауто пут, у колони ауто пут нема записа. ***Индикатори у вези са прекорачењем брзине се не агрегирају, односно не постоји колона „укупно“, већ вредности индикатора воде само појединачно (насеље, ван насеља, ауто пут).
Агенција за безбедност саобраћаја
Индикатори понашања учесника у саобраћају у вези са коришћењем заштитних система и мобилних телефона
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Индикатори безбедности саобраћаја су показатељи понашања учесника у саобраћају, и представљају индиректне показатеље стања безбедности саобраћаја у Републици Србији. На порталу су доступна три excel документа са индикаторима: у вези са вожњом под утицајем алкохола, прекорачењем брзине и коришћењем заштитних система. У документима је приказан ID територије на коју се индикатор односи (Србија или одређена полицијска управа), година мерења индикатора, врста возила* у/на којој се налазио учесник у саобраћају чије понашање је посматрано, врста индикатора, вредност индикатора на саобраћајницама у насељу, вредност индикатора на путевима ван насеља, вредност индикатора на ауто путу**, укупна вредност индикатора***. *Код индикатора у вези са вожњом под утицајем алкохола није наведена категорија возила, јер се сви индикатори у вези са вожњом под утицајем алкохола односе на возаче путничких аутомобила. **За категорије возила за које није дозвољено кретање на ауто-путу (мопеди), као и за полицијске управе кроз чију територију не пролази ауто пут, у колони ауто пут нема записа. ***Индикатори у вези са прекорачењем брзине се не агрегирају, односно не постоји колона „укупно“, већ вредности индикатора воде само појединачно (насеље, ван насеља, ауто пут).
Агенција за безбедност саобраћаја
Индикатори понашања учесника у саобраћају у вези са прекорачењем брзине
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Индикатори безбедности саобраћаја су показатељи понашања учесника у саобраћају, и представљају индиректне показатеље стања безбедности саобраћаја у Републици Србији. На порталу су доступна три excel документа са индикаторима: у вези са вожњом под утицајем алкохола, прекорачењем брзине и коришћењем заштитних система. У документима је приказан ID територије на коју се индикатор односи (Србија или одређена полицијска управа), година мерења индикатора, врста возила* у/на којој се налазио учесник у саобраћају чије понашање је посматрано, врста индикатора, вредност индикатора на саобраћајницама у насељу, вредност индикатора на путевима ван насеља, вредност индикатора на ауто путу**, укупна вредност индикатора***. *Код индикатора у вези са вожњом под утицајем алкохола није наведена категорија возила, јер се сви индикатори у вези са вожњом под утицајем алкохола односе на возаче путничких аутомобила. **За категорије возила за које није дозвољено кретање на ауто-путу (мопеди), као и за полицијске управе кроз чију територију не пролази ауто пут, у колони ауто пут нема записа. ***Индикатори у вези са прекорачењем брзине се не агрегирају, односно не постоји колона „укупно“, већ вредности индикатора воде само појединачно (насеље, ван насеља, ауто пут).
Агенција за безбедност саобраћаја
Индикатори понашања учесника у саобраћају у вези са вожњом под утицајем алкохола
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Индикатори безбедности саобраћаја су показатељи понашања учесника у саобраћају, и представљају индиректне показатеље стања безбедности саобраћаја у Републици Србији. На порталу су доступна три excel документа са индикаторима: у вези са вожњом под утицајем алкохола, прекорачењем брзине и коришћењем заштитних система. У документима је приказан ID територије на коју се индикатор односи (Србија или одређена полицијска управа), година мерења индикатора, врста возила* у/на којој се налазио учесник у саобраћају чије понашање је посматрано, врста индикатора, вредност индикатора на саобраћајницама у насељу, вредност индикатора на путевима ван насеља, вредност индикатора на ауто путу**, укупна вредност индикатора***. *Код индикатора у вези са вожњом под утицајем алкохола није наведена категорија возила, јер се сви индикатори у вези са вожњом под утицајем алкохола односе на возаче путничких аутомобила. **За категорије возила за које није дозвољено кретање на ауто-путу (мопеди), као и за полицијске управе кроз чију територију не пролази ауто пут, у колони ауто пут нема записа. ***Индикатори у вези са прекорачењем брзине се не агрегирају, односно не постоји колона „укупно“, већ вредности индикатора воде само појединачно (насеље, ван насеља, ауто пут).
Агенција за безбедност саобраћаја
Расходи високошколских установа по контима
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Расходи високошколских установа у 2014. години приказани по установама и контима
Категорија са отвореним подацима из области високог образоавња, школска 2015/2016. година.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Приходи високошколских установа
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Приходи високошколских установа у 2014. години приказани по установама
Категорија са отвореним подацима из области високог образоавња, школска 2015/2016. година.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Преглед ненаставних врста радних места на високошколским установама - по установама
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Преглед ненаставних врста радних места на високошколским установама - по установама
Категорија са отвореним подацима из области високог образоавња, школска 2015/2016. година.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Преглед наставних врста радних места на високошколским установама - по установама
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Преглед наставних врста радних места на високошколским установама - по установама
Категорија са отвореним подацима из области високог образоавња, школска 2015/2016. година.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Преглед врста радних места на високошколским установама
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Преглед врста радних места на високошколским установама
Категорија са отвореним подацима из области високог образоавња, школска 2015/2016. година.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Преглед звања на високошколским установама - по установама
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Преглед звања на високошколским установама - по установама
Категорија са отвореним подацима из области високог образоавња, школска 2015/2016. година.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Преглед звања на високошколским установама
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Преглед звања на високошколским установама
Категорија са отвореним подацима из области високог образоавња, школска 2015/2016. година.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Вискокошколске установе
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Вискокошколске установе
Категорија са отвореним подацима из области високог образоавња, школска 2015/2016. година.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Вискокошколске установе
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Вискокошколске установе
Категорија са отвореним подацима из области високог образоавња, школска 2015/2016. година.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
ZAVODI ZA KULTURU
Public domain json gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Установе културе - Заводи за културу
Министарство културе и информисања
ZAVODI ZA KULTURU
Public domain csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Установе културе - Заводи за културу
Министарство културе и информисања
Евиденција удружења грађана са територије града Шапца, у области социјалне и здравствене заштите
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција се односи на удружења грађана са територије града Шапца, која су регистрована код Агенције за привредне регистре, а чији се циљеви остварују у области социјалне и здравствене заштите и поред назива удружења, садржи и матични број и порески идентификациони број.
Евиденција се односи на удружења грађана са територије града Шапца, која су регистрована код Агенције за привредне регистре, а чији се циљеви остварују у области социјалне и здравствене заштите и поред назива удружења, садржи и матични број и порески идентификациони број.
Градска управа града Шапца
Предшколске установе на територији града Шапца
Public domain zip gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Предшколске установе на територији града Шапца приказане су као тачке у простору. Осим просторне дистрибуције објеката садржани су и основни подаци о сваком објекту појединачно.
Подаци о предшколским установама на територији града Шапца су експортовани у [шејпфајл](https://support.esri.com/en/white-paper/279) формат из базе Географског информационог система града Шапца. Шејпфајл је широко распрострањен и популаран формат за размену векторских података о простору.
Градска управа града Шапца
Основне и средње матичне школе на територији града Шапца
Public domain zip gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о основним и средњим матичним школама на територији града Шапца преузети су из базе Географског информационог система града Шапца. Осим просторне дистрибуције школских објеката садржани су и основни подаци о свакој школи, као и контакти.
Подаци о основним и средњим матичним школама су експортовани у [шејпфајл](https://support.esri.com/en/white-paper/279) формат из базе Географског информационог система града Шапца. Шејпфајл је широко распрострањен и популаран формат за размену векторских података о простору. Уз просторну дистрибуцију школских објеката доступни су и елементарни подаци о површини објеката, броју наставног особља и запослених. Доступни су и контакт подаци.
Градска управа града Шапца
Евиденција о месним канцеларијама и месним заједницама Града Шапца
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција садржи основне податке о градским, приградским и сеоским месним заједницама Града Шапца, утврђеним Одлуком о месним заједницама ("Службени лист града Шапца", број 4/2016), као и податке о раду месних канцеларија, у оним месним заједницама у којима постоје. Месне заједнице образоване су, у складу са Законом о локалној самоуправи, ради задовољавања потреба од непосредног заједничког интереса за грађане на одређеном подручју на територији града. Месне канцеларије образоване су Одлуком о организацији Градске управе града Шапца ("Службени лист града Шапца" број 40/08, 20/09 и 22/14) за обављање одређених послова из надлежности Градске управе у појединим насељеним местима.
Евиденција садржи основне податке о градским, приградским и сеоским месним заједницама Града Шапца, утврђеним Одлуком о месним заједницама ("Службени лист града Шапца", број 4/2016), као и податке о раду месних канцеларија, у оним месним заједницама у којима постоје. Месне заједнице образоване су, у складу са Законом о локалној самоуправи, ради задовољавања потреба од непосредног заједничког интереса за грађане на одређеном подручју на територији града. Месне канцеларије образоване су Одлуком о организацији Градске управе града Шапца ("Службени лист града Шапца" број 40/08, 20/09 и 22/14) за обављање одређених послова из надлежности Градске управе у појединим насељеним местима.
Градска управа града Шапца
Издвојена одељења средње школе
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Издвојена одељења средње школе
Отворени подаци о средњим школама, школска 2015/2016. година
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Издвојена одељења средње школе
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Издвојена одељења средње школе
Отворени подаци о средњим школама, школска 2015/2016. година
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Матичне средње школе
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Матичне средње школе
Отворени подаци о средњим школама, школска 2015/2016. година
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Матичне средње школе
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Матичне средње школе
Отворени подаци о средњим школама, школска 2015/2016. година
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Просветни картон гимназије
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Просветни картон гимназије
Отворени подаци о средњим школама, школска 2015/2016. година
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Просветни картон гимназије
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Просветни картон гимназије
Отворени подаци о средњим школама, школска 2015/2016. година
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Просветни картон мешовите школе
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Просветни картон мешовите школе
Отворени подаци о средњим школама, школска 2015/2016. година
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Просветни картон мешовите школе
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Просветни картон мешовите школе
Отворени подаци о средњим школама, школска 2015/2016. година
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Просветни картон стручне школе
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Просветни картон стручне школе
Отворени подаци о средњим школама, школска 2015/2016. година
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Просветни картон стручне школе
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Просветни картон стручне школе
Отворени подаци о средњим школама, школска 2015/2016. година
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
ZAVODI ZA ZAŠTITU SPOMENIKA
Public domain csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Установе културе - Завод за заштиту споменика
Министарство културе и информисања
ZAVODI ZA ZAŠTITU SPOMENIKA
Public domain json gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Установе културе - Завод за заштиту споменика
Министарство културе и информисања
Установе културе - музеји и галерије са фондом
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Установе културе - музеји и галерије са фондом
Министарство културе и информисања
Номенклатура медицинске опреме од националног интереса са генеричким називима медицинске опреме - DRAFT верзија
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Номенклатура медицинске опреме од националног интереса са генеричким називима медицинске опреме и веза између Агенције за лекове и медицинска средства Србије и Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут"
Номенклатура медицинске опреме од националног интереса са генеричким називима медицинске опреме и веза између Агенције за лекове и медицинска средства Србије и Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут".
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Бициклистичке стазе у Шапцу
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Сет података садржи информације о постојећим бициклистичким стазама (тракама) са навођењем правца пружања и њихове дужине у метрима.
Сет података садржи информације о постојећим бициклистичким стазама (тракама) са навођењем правца пружања и њихове дужине у метрима.
Градска управа града Шапца
Трасе линија јавног градског превоза
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Скуп података садржи трасе линија јавног градског превоза представљене као скуп координата које припадају линији. Поред координата скуп података садржи удаљеност сваке тачке од почетне.
Градска управа Града Београда
Линије градског превоза
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Скуп података садржи називе линија, називе почетних и крајњих станица, типове линија као и дужине, по смеровима и просечне.
Градска управа Града Београда
Евиденција спортских клубова на територији Шапца
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција садржи основне податке о спортским удружењима (клубовима) са седиштем на територији града Шапца.
Евиденција се односи на спортска удружења (клубове), са територије града Шапца, која су регистрована код Агенције за привредне регистре, којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и поред назива удружења (клуба), садржи и матични број и порески идентификациони број.
Градска управа града Шапца
Листа запослених са непуном нормом на дан 23.10.2017.год.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Листа запослених са непуном нормом на дан 23.10.2017.год.
По посебном колективном уговору договореном са синдикатима када потреба за радом неког запосленог престане у некој школи он има предност приликом попуњавања новоотворених места у другим школама. Ове листе служе да би директори школа у којима се отвори место знали да постоје расположиви кадрови, али и појединцима и синдикатима како би имали основ да провере да ли су њихова права испоштована. Подаци се ажурирају на месечном нивоу или чешће ако се укаже потреба.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Листа технолошких вишкова на дан 23.10.2017.год.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Листа технолошких вишкова на дан 23.10.2017.год.
По посебном колективном уговору договореном са синдикатима када потреба за радом неког запосленог престане у некој школи он има предност приликом попуњавања новоотворених места у другим школама. Ове листе служе да би директори школа у којима се отвори место знали да постоје расположиви кадрови, али и појединцима и синдикатима како би имали основ да провере да ли су њихова права испоштована. Подаци се ажурирају на месечном нивоу или чешће ако се укаже потреба.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Листа слободних радних места на дан 23.10.2017.год.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Листа слободних радних места на дан 23.10.2017.год.
По посебном колективном уговору договореном са синдикатима када потреба за радом неког запосленог престане у некој школи он има предност приликом попуњавања новоотворених места у другим школама. Ове листе служе да би директори школа у којима се отвори место знали да постоје расположиви кадрови, али и појединцима и синдикатима како би имали основ да провере да ли су њихова права испоштована. Подаци се ажурирају на месечном нивоу или чешће ако се укаже потреба.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Листа запослених са непуном нормом на дан 12.10.2017.год.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Листа запослених са непуном нормом на дан 12.10.2017.год.
По посебном колективном уговору договореном са синдикатима када потреба за радом неког запосленог престане у некој школи он има предност приликом попуњавања новоотворених места у другим школама. Ове листе служе да би директори школа у којима се отвори место знали да постоје расположиви кадрови, али и појединцима и синдикатима како би имали основ да провере да ли су њихова права испоштована. Подаци се ажурирају на месечном нивоу или чешће ако се укаже потреба.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Листа технолошких вишкова на дан 12.10.2017.год.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Листа технолошких вишкова на дан 12.10.2017.год.
По посебном колективном уговору договореном са синдикатима када потреба за радом неког запосленог престане у некој школи он има предност приликом попуњавања новоотворених места у другим школама. Ове листе служе да би директори школа у којима се отвори место знали да постоје расположиви кадрови, али и појединцима и синдикатима како би имали основ да провере да ли су њихова права испоштована. Подаци се ажурирају на месечном нивоу или чешће ако се укаже потреба.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Листа слободних радних места на дан 12.10.2017.год.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Листа слободних радних места на дан 12.10.2017.год.
По посебном колективном уговору договореном са синдикатима када потреба за радом неког запосленог престане у некој школи он има предност приликом попуњавања новоотворених места у другим школама. Ове листе служе да би директори школа у којима се отвори место знали да постоје расположиви кадрови, али и појединцима и синдикатима како би имали основ да провере да ли су њихова права испоштована. Подаци се ажурирају на месечном нивоу или чешће ако се укаже потреба.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Листа запослених са непуном нормом на дан 02.10.2017.год.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Листа запослених са непуном нормом на дан 02.10.2017.год.
По посебном колективном уговору договореном са синдикатима када потреба за радом неког запосленог престане у некој школи он има предност приликом попуњавања новоотворених места у другим школама. Ове листе служе да би директори школа у којима се отвори место знали да постоје расположиви кадрови, али и појединцима и синдикатима како би имали основ да провере да ли су њихова права испоштована. Подаци се ажурирају на месечном нивоу или чешће ако се укаже потреба.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Листа технолошких вишкова на дан 02.10.2017.год.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Листа технолошких вишкова на дан 02.10.2017.год.
По посебном колективном уговору договореном са синдикатима када потреба за радом неког запосленог престане у некој школи он има предност приликом попуњавања новоотворених места у другим школама. Ове листе служе да би директори школа у којима се отвори место знали да постоје расположиви кадрови, али и појединцима и синдикатима како би имали основ да провере да ли су њихова права испоштована. Подаци се ажурирају на месечном нивоу или чешће ако се укаже потреба.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Листа слободних радних места на дан 02.10.2017.год.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Листа слободних радних места на дан 02.10.2017.год.
По посебном колективном уговору договореном са синдикатима када потреба за радом неког запосленог престане у некој школи он има предност приликом попуњавања новоотворених места у другим школама. Ове листе служе да би директори школа у којима се отвори место знали да постоје расположиви кадрови, али и појединцима и синдикатима како би имали основ да провере да ли су њихова права испоштована. Подаци се ажурирају на месечном нивоу или чешће ако се укаже потреба.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
DOI Serbia časopisi
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Podaci o člancima iz vodećih srpski časopisa kojima Narodna biblioteka Srbije dodeljuje DOI brojeve i promoviše ih kao časopise otvorenog pristupa.
Репозиторијум [DoiSerbia](http://www.doiserbia.nb.rs/) реферише 56 наслова научних часописа из Србије, са пуним текстовима радова за период од 2002. године до данас. DoiSerbia укључује преко 40.000 чланака, при чему је сваком од њих додељен DOI број. Репозиторијум се ажурира новим записима и радовима на дневном нивоу.
Народна библиотека Србије
MUZEJI I GALERIJE SA FONDOM
Public domain csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Установе културе - музеји и галерије са фондом
Министарство културе и информисања
MUZEJI I GALERIJE SA FONDOM
Public domain json gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Установе културе - музеји и галерије са фондом
Министарство културе и информисања
POLIVALENTNI CENTRI ZA KULTURU
Public domain json gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Установе културе - Поливалентни центри за културу
Министарство културе и информисања
POLIVALENTNI CENTRI ZA KULTURU
Public domain json gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Установе културе - Поливалентни центри за културу
Министарство културе и информисања
POZORIŠTA
Public domain json gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Установе културе - позоришта
Министарство културе и информисања
POZORIŠTA
Public domain csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Установе културе - позоришта
Министарство културе и информисања
BIOSKOPI
Public domain json gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Установе културе - Биоскопи
Министарство културе и информисања
BIOSKOPI
Public domain csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Установе културе - Биоскопи
Министарство културе и информисања
Medicinska oprema od nacionalnog interesa u Radiologiji - stanje na dan 31.12.2017 - po okruzima
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији. Сет података се састоји од: - шифре апарата - назива апарата - статуса апарата - разлога - због чега се апарат не користи - локације према статистичком региону - локације према округу - године производње - године набавке - шифре групе - назива групе - шифре подгрупе - назива подгрупе
Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
Medicinska oprema od nacionalnog interesa u Radiologiji - stanje na dan 31.12.2016 - po okruzima
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији. Сет података се састоји од: - шифре апарата - назива апарата - статуса апарата - разлога - због чега се апарат не користи - локације према статистичком региону - локације према округу - године производње - године набавке - шифре групе - назива групе - шифре подгрупе - назива подгрупе
Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
Medicinska oprema od nacionalnog interesa u Radiologiji - stanje na dan 31.12.2015 - po okruzima
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији. Сет података се састоји од: - шифре апарата - назива апарата - статуса апарата - разлога - због чега се апарат не користи - локације према статистичком региону - локације према округу - године производње - године набавке - шифре групе - назива групе - шифре подгрупе - назива подгрупе
Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
Medicinska oprema od nacionalnog interesa u Radiologiji - stanje na dan 31.12.2017
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији. Сет података се састоји од: - шифре апарата - назива апарата - статуса апарата - разлога - због чега се апарат не користи - локације према статистичком региону - локације према округу - године производње - године набавке - шифре групе - назива групе - шифре подгрупе - назива подгрупе
Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
Medicinska oprema od nacionalnog interesa u Radiologiji - stanje na dan 31.12.2016
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији. Сет података се састоји од: - шифре апарата - назива апарата - статуса апарата - разлога - због чега се апарат не користи - локације према статистичком региону - локације према округу - године производње - године набавке - шифре групе - назива групе - шифре подгрупе - назива подгрупе
Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
Medicinska oprema od nacionalnog interesa u Radiologiji - stanje na dan 31.12.2015
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији. Сет података се састоји од: - шифре апарата - назива апарата - статуса апарата - разлога - због чега се апарат не користи - локације према статистичком региону - локације према округу - године производње - године набавке - шифре групе - назива групе - шифре подгрупе - назива подгрупе
Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
Општински показатељи последње стање
Public domain csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
У оквиру овог скупа доступни су последњи расположиви подаци за општинске показатеље, који прате месечна кретања на тржишту рада, број пословних субјеката и број извозника и вредност извоза, као и годишње показатеље кретања броја становника, густину насељености, развијеност јединица локалне самоуправе и развијеносит е-Управе.
У оквиру овог скупа доступни су подаци за општинске показатеље који прате кретања на тржишту рада, број пословних субјеката, број извозника и вредност извоза, број становника и густину насељености, развијеност јединица локалне самоуправе и развијеност е-Управе. Општински показатељи су резултат интеграције података из више инстутуција у систему државне управе.
Републички завод за статистику
Општински показатељи последње стање
Public domain json gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
У оквиру овог скупа доступни су последњи расположиви подаци за општинске показатеље, који прате месечна кретања на тржишту рада, број пословних субјеката и број извозника и вредност извоза, као и годишње показатеље кретања броја становника, густину насељености, развијеност јединица локалне самоуправе и развијеносит е-Управе.
У оквиру овог скупа доступни су подаци за општинске показатеље који прате кретања на тржишту рада, број пословних субјеката, број извозника и вредност извоза, број становника и густину насељености, развијеност јединица локалне самоуправе и развијеност е-Управе. Општински показатељи су резултат интеграције података из више инстутуција у систему државне управе.
Републички завод за статистику
Годишњи општински показатељи
Public domain csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
У оквиру овога скупа доступна је серија података општинских показатеља, који прате годишња кретања становника и густину насељености, развијеност јединица локалне самоуправе и развијеност е-Управе.
У оквиру овог скупа доступни су подаци за општинске показатеље који прате кретања на тржишту рада, број пословних субјеката, број извозника и вредност извоза, број становника и густину насељености, развијеност јединица локалне самоуправе и развијеност е-Управе. Општински показатељи су резултат интеграције података из више инстутуција у систему државне управе.
Републички завод за статистику
Годишњи општински показатељи
Public domain json gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
У оквиру овога скупа доступна је серија података општинских показатеља, који прате годишња кретања становника и густину насељености, развијеност јединица локалне самоуправе и развијеност е-Управе.
У оквиру овог скупа доступни су подаци за општинске показатеље који прате кретања на тржишту рада, број пословних субјеката, број извозника и вредност извоза, број становника и густину насељености, развијеност јединица локалне самоуправе и развијеност е-Управе. Општински показатељи су резултат интеграције података из више инстутуција у систему државне управе.
Републички завод за статистику
Месечни општински показатељи
Public domain csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
У оквиру овог скупа доступна је серија података општинских показатеља, који прате месечна кретања на тржишту рада, број пословних субјеката и број извозника и вредност извоза.
У оквиру овог скупа доступни су подаци за општинске показатеље који прате кретања на тржишту рада, број пословних субјеката, број извозника и вредност извоза, број становника и густину насељености, развијеност јединица локалне самоуправе и развијеност е-Управе. Општински показатељи су резултат интеграције података из више инстутуција у систему државне управе.
Републички завод за статистику
Месечни општински показатељи
Public domain json gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
У оквиру овог скупа доступна је серија података општинских показатеља, који прате месечна кретања на тржишту рада, број пословних субјеката и број извозника и вредност извоза.
У оквиру овог скупа доступни су подаци за општинске показатеље који прате кретања на тржишту рада, број пословних субјеката, број извозника и вредност извоза, број становника и густину насељености, развијеност јединица локалне самоуправе и развијеност е-Управе. Општински показатељи су резултат интеграције података из више инстутуција у систему државне управе.
Републички завод за статистику
Међународна класификација болести (МКБ-10)
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Међународна класификација болести (МКБ-10)
Десета ревизија Међународне статистичке класификације болести и сродних здравствених проблема - утврђена од стране Светске здравствене организације (СЗО), код нас као и у целом у свету има широку примену. Циљ ове медицинске класификације је да омогући систематско праћење, поређење, тумачење и анализу прикупљених података о оболевању и умирању, за различите временске периоде, унутар земље и земље са другим државама или регионима. Међународна класификација болести на овим просторима (бивша Југославија) примењује се од 1959. године (шеста ревизија). Десета ревизија Међународне класификације болести усвојена на 43 скупштини Светске здравствене организације (СЗО) 17. маја 1990 године, са ступањем на снагу 01. 01. 1993. године и обавезна је за све чланице СЗО. Десету ревизију Међународне статистичке класификације болести и сродних здравствених проблема (МКБ општеприхваћена и непромењена скраћеница), превео и публиковао Савезни завод за унапређење здравља 1996, док је у употреби од 1997. године. Од момента усвајања Десете ревизије МКБ, организовано се приступило ажурирању ове класификације због појаве нових болести и стања или другачијег класификовања већ постојећих болести због нових сазнања и дијагностичких поступака у вези са њима. Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ је по добијеном овлашћењу од СЗО урадио и објавио превод Десете ревизије МКБ, издање 2010. Овим издањем Десете ревизије МКБ на српском језику обухваћене су све званичне допуне објављене до 2011. године.
Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
Паркинг места по врстама и зонама и подаци о СУ бициклама
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци се односе на број места распоређен по зонама; подаци о затвореним паркинзима; подаци о броју и локацијама СУ бицикала.
Градска управа Града Суботица
Ukupan_broj_parking_mesta_na_otvorenom_i_zatvorenom_prostoru_u_Subotici.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Подаци се односе на број места распоређен по зонама; подаци о затвореним паркинзима; подаци о броју и локацијама СУ бицикала.
Градска управа Града Суботица
Parking_mesta_u_Subotici_na_zatvorenim_parkinzima.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци се односе на број места распоређен по зонама; подаци о затвореним паркинзима; подаци о броју и локацијама СУ бицикала.
Градска управа Града Суботица
Parking_mesta_u_Subotici_na_zatvorenim_parkinzima.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Подаци се односе на број места распоређен по зонама; подаци о затвореним паркинзима; подаци о броју и локацијама СУ бицикала.
Градска управа Града Суботица
Ред вожње међумесног саобраћаја приказан је по линијама, смеру, радним данима, суботом и недељом и празницима.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
у прилугу је дат ред вожње међумесног саобраћаја приказан је по линијама, смеру, радним данима, суботом и недељом и празницима.
У прилогу је дат табеларни приказ реда вожње међумесног саобраћаја приказан је по линијама, смеру, радним данима, суботом и недељом и празницима, ЈКП "Аутотранспорт" Панчево..
Градска управа града Панчева
Евиденција удружења грађана на територији града Сомбора која се баве децом и младима
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција се односи на удружења на територији града Сомбора која раде са децом и младима и баве се унапређењем положаја младих. Евиденција поред назива удружења,седишта, садржи матични број и порески идентификациони број.
Евиденција се односи на удружења на територији града Сомбора која раде са децом и младима и баве се унапређењем положаја младих. Евиденција поред назива удружења,седишта, садржи матични број и порески идентификациони број.
Градска управа града Сомбор
Евиденција удружења грађана на територији града Сомбора у области спорта
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција се односи на спортска удружења (клубове и друштва), на територији града Сомбора, а којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и поред назива удружења,седишта, садржи матични број и порески идентификациони број.
Евиденција се односи на спортска удружења (клубове и друштва), на територији града Сомбора, а којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и поред назива удружења,седишта, садржи матични број и порески идентификациони број.
Градска управа града Сомбор
Србија_број_газдинстава_по_општинама_према_опсегу_година_08_15.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Структура података се односи на десетогодишње опсеге старости (10-19, 20-39, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99, преко 100)
Управа за аграрна плаћања
Србија_број_газдинстава_по_општинама_према_опсегу_година_05_28.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Структура података се односи на десетогодишње опсеге старости (10-19, 20-39, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99, преко 100)
Управа за аграрна плаћања
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Сет података садржи основне информације о основим школама за школску 2017/2018 годину на територији града Сомбора: назив школа са контакт подацима (адреса, број телефона, mail и директор), укупан број одељења и ученика, као и податке о броју одељења на мађарском/хрватском наставном плану.
Сет података садржи основне информације о основим школама за школску 2017/2018 годину на територији града Сомбора: назив школа са контакт подацима (адреса, број телефона, mail и директор), укупан број одељења и ученика, као и податке о броју одељења на мађарском/хрватском наставном плану.
Градска управа града Сомбор
Потрошња енергије у јавном сектору
Public domain zip gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Податци о потрошњи енергије у јавном сектору у општини Врбас
Општинска управа Врбас
Pogodnost_gajenja_voca_po_KO_Valjevo.zip
Public domain zip gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Архивирани фајл је у .gpkg формату (https://en.wikipedia.org/wiki/GeoPackage), оптимизованом за коришћење у GIS алатима (нарочито за QGIS). Подаци у бази података су гео референцирани и могу се користити за графички приказ и креирање мапа.
Погодност гајења воћарских култура у односу на анализу састава тла на територији града Ваљева и то на нивоу резолуције катастарских општина. Погодност исказана у процентима за дату воћарску културу (10% - неповољно тло, 100% - препоручено тло за гајење датог воћа). Подаци су погодни за употребу у ГИС алатима (геореференцирани) и могу се графички приказати на мапама.
Градска управа Града Ваљево
Списак јавнобележничких канцеларија
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Контакт подаци канцеларија јавних бележника у Републици Србији, са информацијама о месној надлежности, броју и датуму решења о имановању и (евентуално) датуму решења о престанку делатности. Подаци су представљени у табели.
Министарство правде
Географска нумерација
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи податке о појединачним географским бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
Садржи податке о појединачним бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Негеографска - мобилна телефонија
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи податке о појединачним бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Негеографска - кратки кодови
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи податке о појединачним бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Остале негеографске услуге
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи податке о појединачним бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Кôд националне сигнализационе тачке (NSPC)
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи податке о појединачним бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Кôд међународне сигнализационе тачке (ISPC)
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи податке о појединачним бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Кôд мобилне мреже (MNC)
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи податке о појединачним бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Дозволе за радио-станице
Public domain csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Садржи преглед свих издатих дозвола за коришћење радио-фреквенција у радиокомуникацијским службама, изузев радиодифузне службе, са подацима о носиоцу права на коришћење радио-фреквенција, радним фреквенцијама, датуму издавања и року важења дозволе, врсти станице/службе, локацији и статусу дозволе.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Дозволе за радио-станице на ваздухопловима
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед свих издатих дозвола за коришћење радио-фреквенција у радиокомуникацијским службама, изузев радиодифузне службе, са подацима о носиоцу права на коришћење радио-фреквенција, радним фреквенцијама, датуму издавања и року важења дозволе, врсти станице/службе, локацији и статусу дозволе.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Дозволе за радио-станице на бродовима и другим пловилима
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед свих издатих дозвола за коришћење радио-фреквенција у радиокомуникацијским службама, изузев радиодифузне службе, са подацима о носиоцу права на коришћење радио-фреквенција, радним фреквенцијама, датуму издавања и року важења дозволе, врсти станице/службе, локацији и статусу дозволе.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Регистар лиценци за рад геодетских организација
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
О издатим лиценцама за рад геодетских организација, као и о престанку њиховог важења Републички геодетски завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници Репубичког геодетског завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци). Регистар лиценци за рад геодетских организација обухвата организације које су ускладиле своје пословање са новим Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др. закон, 27/18 - др. закон и 41/18 - др. закон), као и регистроване лиценце.
Републички геодетски завод
Регистар лиценци за рад геодетских организација
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Регистар лиценци за рад геодетских организација
О издатим лиценцама за рад геодетских организација, као и о престанку њиховог важења Републички геодетски завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници Репубичког геодетског завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци). Регистар лиценци за рад геодетских организација обухвата организације које су ускладиле своје пословање са новим Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др. закон, 27/18 - др. закон и 41/18 - др. закон), као и регистроване лиценце.
Републички геодетски завод
Регистар лиценци за рад геодетских организација
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Регистар лиценци за рад геодетских организација
О издатим лиценцама за рад геодетских организација, као и о престанку њиховог важења Републички геодетски завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници Репубичког геодетског завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци). Регистар лиценци за рад геодетских организација обухвата организације које су ускладиле своје пословање са новим Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др. закон, 27/18 - др. закон и 41/18 - др. закон), као и регистроване лиценце.
Републички геодетски завод
Регистар лиценци за рад геодетских организација
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Ажуриран фајл
О издатим лиценцама за рад геодетских организација, као и о престанку њиховог важења Републички геодетски завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници Репубичког геодетског завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци). Регистар лиценци за рад геодетских организација обухвата организације које су ускладиле своје пословање са новим Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др. закон, 27/18 - др. закон и 41/18 - др. закон), као и регистроване лиценце.
Републички геодетски завод
Регистар лиценци за рад геодетских организације
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Регистар лиценци за рад геодетских организација
О издатим лиценцама за рад геодетских организација, као и о престанку њиховог важења Републички геодетски завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници Репубичког геодетског завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци). Регистар лиценци за рад геодетских организација обухвата организације које су ускладиле своје пословање са новим Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др. закон, 27/18 - др. закон и 41/18 - др. закон), као и регистроване лиценце.
Републички геодетски завод
Језици на којима се одвија настава
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Језици на којима се одвија настава
Сет података који се односи на отворене податке о основним школама, школским локацијама, издвојеним одељењима. Подаци о броју ученика који се могу разврстати по различитим критетријумима. Подаци се односе на школску 2015/2016 годину.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Број комбинованих одељења у основним школама разврстаним по језицима и школама
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Број комбинованих одељења у основним школама разврстаним по језицима и школама
Сет података који се односи на отворене податке о основним школама, школским локацијама, издвојеним одељењима. Подаци о броју ученика који се могу разврстати по различитим критетријумима. Подаци се односе на школску 2015/2016 годину.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Број комбинованих одељења у основним школама разврстаним по језицима и школама
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Број комбинованих одељења у основним школама разврстаним по језицима и школама
Сет података који се односи на отворене податке о основним школама, школским локацијама, издвојеним одељењима. Подаци о броју ученика који се могу разврстати по различитим критетријумима. Подаци се односе на школску 2015/2016 годину.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Групe у основним школама које уче Матерњи језик са елементима националне културе
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Групe у основним школама које уче Матерњи језик са елементима националне културе
Сет података који се односи на отворене податке о основним школама, школским локацијама, издвојеним одељењима. Подаци о броју ученика који се могу разврстати по различитим критетријумима. Подаци се односе на школску 2015/2016 годину.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Групе у основним школама које уче Матерњи језик са елементима националне културе
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Групе у основним школама које уче Матерњи језик са елементима националне културе
Сет података који се односи на отворене податке о основним школама, школским локацијама, издвојеним одељењима. Подаци о броју ученика који се могу разврстати по различитим критетријумима. Подаци се односе на школску 2015/2016 годину.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Изборни предмети у основним школама
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Изборни предмети у основним школама
Сет података који се односи на отворене податке о основним школама, школским локацијама, издвојеним одељењима. Подаци о броју ученика који се могу разврстати по различитим критетријумима. Подаци се односе на школску 2015/2016 годину.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Изборни предмети у основним школама
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Изборни предмети у основним школама
Сет података који се односи на отворене податке о основним школама, школским локацијама, издвојеним одељењима. Подаци о броју ученика који се могу разврстати по различитим критетријумима. Подаци се односе на школску 2015/2016 годину.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Матичне основне школе
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Ова табела садржи податке о матичној школи седишту основне школе као правног лица
Сет података који се односи на отворене податке о основним школама, школским локацијама, издвојеним одељењима. Подаци о броју ученика који се могу разврстати по различитим критетријумима. Подаци се односе на школску 2015/2016 годину.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Матичне основне школе
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Ова табела садржи податке о матичној школи седишту основне школе као правног лица
Сет података који се односи на отворене податке о основним школама, школским локацијама, издвојеним одељењима. Подаци о броју ученика који се могу разврстати по различитим критетријумима. Подаци се односе на школску 2015/2016 годину.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Издвојена одељења основне школе
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Ова табела садржи податке о издвојеним одељењима – настава се реализује у објектима ван седишта Установе (школе) организовањем издвојеног одељења.
Сет података који се односи на отворене податке о основним школама, школским локацијама, издвојеним одељењима. Подаци о броју ученика који се могу разврстати по различитим критетријумима. Подаци се односе на школску 2015/2016 годину.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Издвојена одељења основне школе
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Ова табела садржи податке о издвојеним одељењима – настава се реализује у објектима ван седишта Установе (школе) организовањем издвојеног одељења.
Сет података који се односи на отворене податке о основним школама, школским локацијама, издвојеним одељењима. Подаци о броју ученика који се могу разврстати по различитим критетријумима. Подаци се односе на школску 2015/2016 годину.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Школске локације
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Листа матичних школа и издвојених одељења са подацима о географским оординатама основне школе/издвојеног одељења, броју одељења, броју ученика и адреси
Сет података који се односи на отворене податке о основним школама, школским локацијама, издвојеним одељењима. Подаци о броју ученика који се могу разврстати по различитим критетријумима. Подаци се односе на школску 2015/2016 годину.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Школске локације
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Сет података који се односи на отворене податке о основним школама, школским локацијама, издвојеним одељењима. Подаци о броју ученика који се могу разврстати по различитим критетријумима. Подаци се односе на школску 2015/2016 годину.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Просветни картон основне школе
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Просветни картон основне школе
Сет података који се односи на отворене податке о основним школама, школским локацијама, издвојеним одељењима. Подаци о броју ученика који се могу разврстати по различитим критетријумима. Подаци се односе на школску 2015/2016 годину.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Просветни картон основне школе
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Сет података који се односи на отворене податке о основним школама, школским локацијама, издвојеним одељењима. Подаци о броју ученика који се могу разврстати по различитим критетријумима. Подаци се односе на школску 2015/2016 годину.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини
Ажуриран регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Ажуриран регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини
Ажуриран регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Поступање Повереника по представкама
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Када се неко обрати Поверенику за савет како да добије одређену информацију, Повереник ће га у кратком року обавестити о процедури остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, коме и како да се обрати и шта да уради ако не добије информацију у прописаном року. Када Повереник добије представку која се не односи на питања из његове надлежности, он ће о томе обавестити подносиоца и упутити га да се обрати надлежном органу.
Када се неко обрати Поверенику за савет како да добије одређену информацију, Повереник ће га у кратком року обавестити о процедури остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, коме и како да се обрати и шта да уради ако не добије информацију у прописаном року. Када Повереник добије представку која се не односи на питања из његове надлежности, он ће о томе обавестити подносиоца и упутити га да се обрати надлежном органу.
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Жалбе заштита
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Повереник на основу Закона о заштити података о личности решава по жалбама лица у случају да сматрају да нису остварили неко од права на заштиту података (нпр. право на обавештење о обради, право на увид у податке или права поводом извршеног увида) код руковаоца података (нпр. тиме што је руковалац донео решење којим се захтев одбија у потпуности или делимично, или тиме што није удовољио захтеву, а није ни донео решење у прописаном року). Неопходно је да је лице претходно руковаоцу поднело захтев за остваривање права.
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
2012-CO_max8h
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Јединица: mg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2012-NO2
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2012-O3_max8h
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2012-SO2
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2012-PM10
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
Stanice_KvalitetVazuha_OD_1_0.csv
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
U ovom setu podataka su dati metapodaci Državne mreže automatkih mernih stanica za praćenje kvaliteta vazduha
Агенција за заштиту животне средине
API документација
No license html gov rs.gov.data
LOW online insecure N 0
Концентрације полена у ваздуху
Агенција за заштиту животне средине
Типови алергена
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Типови алергена
Концентрације полена у ваздуху
Агенција за заштиту животне средине
Алергени
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Алергени
Концентрације полена у ваздуху
Агенција за заштиту животне средине
Локације
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Локације мерних станица
Концентрације полена у ваздуху
Агенција за заштиту животне средине
Полен
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Полен релација ка концентрацији за локацију на дан
Концентрације полена у ваздуху
Агенција за заштиту животне средине
Концентрације
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Вредности концентрација по алергену за сваку релацију локације и дана
Концентрације полена у ваздуху
Агенција за заштиту животне средине
Objedinjen prikaz 2010 - 2017 generisanog otpada
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Podaci o vrstama i količinama generisanog otpada, objedinjen prikaz za period 2010- 2017. Podaci za 2017 nisu konačni. Količine su izražene u tonama.
Podaci o vrstama i količinama generisanog otpada iz privrednih subjekata koji imaju obavezu izveštavanja u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20168&id=18&akcija=showXlinked Količine su prikazane u tonama
Агенција за заштиту животне средине
Objedinjen prikaz 2010 - 2017 zagađivači vode
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Podaci o zagađivačima vode, za 2010 - 2017 godinu objedinjen prikaz po godinama. Podaci za 2017 godinu nisu konačni. Više informacija o Nacionalnom registru izvora zagađivanja na sajtu http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20173&id=20006&akcija=ShowAll
Podaci o vrstama i količinama emitovanih zagađujućih materija u vode iz privrednih subjekata koji imaju obavezu izveštavanja u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20168&id=18&akcija=showXlinked
Агенција за заштиту животне средине
Zagađivači vode po godinama 2011-2016
No license zip gov rs.gov.data
LOW online insecure N 0
Podaci o zagađivačima vode po godinama, za period 2011 - 2016 godina
Podaci o vrstama i količinama emitovanih zagađujućih materija u vode iz privrednih subjekata koji imaju obavezu izveštavanja u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20168&id=18&akcija=showXlinked
Агенција за заштиту животне средине
Zagađivači vode 2017
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Za izveštajnu godinu podaci se ažuriraju jednom dnevno. Arhivski podaci se nalaze u posebnom ZIP fajlu u okviru ovog seta podata. Količine su izražene u kilogramima.
Podaci o vrstama i količinama emitovanih zagađujućih materija u vode iz privrednih subjekata koji imaju obavezu izveštavanja u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20168&id=18&akcija=showXlinked
Агенција за заштиту животне средине
metodeZemljiste.csv
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
U ovom setu podataka prikazane su metode koje su koristile laboratorije u ispitivanju parametara. Tabela se koristi tako da se dati parametar za određenu godinu i mesto uzorkovanja zemljišta uparuje sa metodom koja je korišćena u datoj godini.
Агенција за заштиту животне средине
Одлука о буџету града Новог Пазара за 2019. годину
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Буџет града је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака града за буџетску, односно календарску годину.
Буџет града је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака града за буџетску, односно календарску годину.
Град Нови Пазар - Градска управа за изворне и поверене послове
Информатор о раду - Јануар 2019. године
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Информатор о раду Министарства рударства и енергетике сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, број 68/10). Верзија у формату отвореног податка доступна овде не садржи све податке у складу са горенаведеним актима већ податке који се убацују у пилот апликацију. Целокупну верзију можете преузети на Интернет презентацији Министарства рударства и енергетике http://www.mre.gov.rs/ а директни линкови се налазе испод. Инфоматор о раду у пдф и доц формату је доступан на Интернет презентацији Министарства на линку: http://www.mre.gov.rs/informator.php Архива свих старих информатора о раду (од 2014. године до 2018. године) је такође доступна на Интернет презентацији Министарства на линку: http://www.mre.gov.rs/arhiva-informator.php
Информатор о раду Министарства рударства и енергетике сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, број 68/10). Верзија у формату отвореног податка доступна овде не садржи све податке у складу са горенаведеним актима већ податке који се убацују у пилот апликацију. Целокупну верзију можете преузети на Интернет презентацији Министарства рударства и енергетике http://www.mre.gov.rs/ а директни линкови се налазе испод. Инфоматор о раду у пдф и доц формату је доступан на Интернет презентацији Министарства на линку: http://www.mre.gov.rs/informator.php Архива свих старих информатора о раду (од 2014. године до 2018. године) је такође доступна на Интернет презентацији Министарства на линку: http://www.mre.gov.rs/arhiva-informator.php
Министарство рударства и енергетике
ARHIVI
Public domain csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Установе културе - Архиви
Министарство културе и информисања
ARHIVI
Public domain json gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Установе културе - Архиви
Министарство културе и информисања
NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA
Public domain json gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Непокретна културна добра од изузетног значаја
Министарство културе и информисања
NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA
Public domain csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Непокретна културна добра од изузетног значаја
Министарство културе и информисања
Промет и потрошња лекова за употребу у хуманој медицини - 2015
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
У складу са Законом о лековима, АЛИМС прикупља и обрађује податке о промету и потрошњи лекова у Србији и публикује их на годишњем нивоу. У овим публикацијама се налазе здравствено-економски и статистички показатељи, као и фармако-епидемиолошки показатељи употребе лекова из којих се могу изводити анализе, а све са циљем да буду од користи државним институцијама, али и свим учесницима у промету лекова у Србији.
У складу са Законом о лековима, АЛИМС прикупља и обрађује податке о промету и потрошњи лекова у Србији и публикује их на годишњем нивоу. У овим публикацијама се налазе здравствено-економски и статистички показатељи, као и фармако-епидемиолошки показатељи употребе лекова из којих се могу изводити анализе, а све са циљем да буду од користи државним институцијама, али и свим учесницима у промету лекова у Србији.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Промет и потрошња лекова за употребу у хуманој медицини - 2014
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
У складу са Законом о лековима, АЛИМС прикупља и обрађује податке о промету и потрошњи лекова у Србији и публикује их на годишњем нивоу. У овим публикацијама се налазе здравствено-економски и статистички показатељи, као и фармако-епидемиолошки показатељи употребе лекова из којих се могу изводити анализе, а све са циљем да буду од користи државним институцијама, али и свим учесницима у промету лекова у Србији.
У складу са Законом о лековима, АЛИМС прикупља и обрађује податке о промету и потрошњи лекова у Србији и публикује их на годишњем нивоу. У овим публикацијама се налазе здравствено-економски и статистички показатељи, као и фармако-епидемиолошки показатељи употребе лекова из којих се могу изводити анализе, а све са циљем да буду од користи државним институцијама, али и свим учесницима у промету лекова у Србији.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
НП - ОШ Рифат Бурџевић Тршо
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НП - ОШ Рифат Бурџевић Тршо
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НП - ОШ Рифат Бурџевић Тршо
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ПО - Центар за културу
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ПО - Центар за културу
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ПО - Центар за културу
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
СД - Центар за културу
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
СД - Центар за културу
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
СД - Центар за културу
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
СУ - Отворени универзитет
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
СУ - Отворени универзитет
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
СУ - Отворени универзитет
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ЈА - Катастар
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ЈА - Катастар
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ЈА - Катастар
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ПИ - Дом војске
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ПИ - Дом војске
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ПИ - Дом војске
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КГ - Градска управа Крагујевац
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КГ - Градска управа Крагујевац
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КГ - Градска управа Крагујевац
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КB - Вртић Ратарске капије, Краљево
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КB - Вртић Ратарске капије, Краљево
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КB - Вртић Ратарске капије, Краљево
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КB - Вртић Полетарац, Краљево
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КB - Вртић Полетарац, Краљево
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КB - Вртић Полетарац, Краљево
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ - ОШ Дринка Павловић
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ - ОШ Дринка Павловић
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ - ОШ Дринка Павловић
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ - Земун стадион
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ - Земун стадион
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ - Земун стадион
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Вера Благојевић
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Вера Благојевић
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Вера Благојевић
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Краљ Александар I
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Краљ Александар I
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Краљ Александар I
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Карабурма
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Карабурма
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Карабурма
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – 4. април
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – 4. април
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – 4. април
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – ОШ Лазар Саватић
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – ОШ Лазар Саватић
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – ОШ Лазар Саватић
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – Правно пословна школа
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – Правно пословна школа
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – Правно пословна школа
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Жарко Мариновић
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Жарко Мариновић
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Жарко Мариновић
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – ПУ Пчелица. вртић Бамби
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – ПУ Пчелица. вртић Бамби
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – ПУ Пчелица. вртић Бамби
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – ПУ Пчелица, вртић Цврчак
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – ПУ Пчелица, вртић Цврчак
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – ПУ Пчелица, вртић Цврчак
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – VI београдска гимназија
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – VI београдска гимназија
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – VI београдска гимназија
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – РАТЕЛ
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – РАТЕЛ
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – РАТЕЛ
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – Факултет техничких наука
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – Факултет техничких наука
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – Факултет техничких наука
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС - ПУ Радосно детињство, вртић Новосађанче
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС - ПУ Радосно детињство, вртић Новосађанче
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС - ПУ Радосно детињство, вртић Новосађанче
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – ПУ Радосно детињство, вртић Сунцокрет
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – ПУ Радосно детињство, вртић Сунцокрет
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – ПУ Радосно детињство, вртић Сунцокрет
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – ПУ Радосно детињство, Весели вртић
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – ПУ Радосно детињство, Весели вртић
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – ПУ Радосно детињство, Весели вртић
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Pancevo-gradskii.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Ред вожње градског саобраћаја приказан је по линијама, смеру, радним данима, суботом и недељом и празницима.
Градска управа града Панчева
Ред вожње у градском и приградском превозу путника на територији града Сомбора, као и међумесном превозу путника
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Ред вожње у градском, приградском и међумесном превозу путника превозника "Севертранс“ Сомбор а.д. Ску података садржи информације о редовима вожње на линијама градског, приградског и међумесног превоза, са временима доласка и поласка аутoбуса на стајалишта или на станицу, а који превоз обавља „Севертранс“ а.д. Сомбор.
Ред вожње у грaдском, пригрaдском и међумесном превозу путника превозника "Севертранс“ Сомбор а.д. Ску података садржи информације о редовима вожње на линијама градског, приградског и међумесног превоза, са временима доласка и поласка аутoбуса на стајалишта или на станицу, а који превоз обавља „Севертранс“ а.д. Сомбор.
Градска управа града Сомбор
Евиденција непокретних културних добара од изузетног и великог значаја, на територији града Шапца, која се налазе у централном регистру непокретних културних добара Републичког завода за заштиту споменика културе Београд
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција се односи на НКД са територије града Шапца, разврстана по категоријама, која садрже назив, адресу и место у ком се НКД налази
Евиденција се односи на НКД са територије града Шапца, разврстана по категоријама, која садрже назив, адресу и место у ком се НКД налази
Градска управа града Шапца
Проглашена непокретна културна добра на територији града Шапца, која се налазе у централном регистру непокретних културних добара Републичког завода за заштиту споменика културе Београд
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција се односи на НКД са територије града Шапца, разврстана по категоријама, која садрже назив, адресу и место у ком се НКД налази
Евиденција се односи на НКД са територије града Шапца, разврстана по категоријама, која садрже назив, адресу и место у ком се НКД налази
Градска управа града Шапца
Извод из Регистра правних лица која обављају посао вештачења
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о правним лицима која обављају посао вештачења, са контакт подацима, информацијама о области вештачења и бројем решења о именовању. Подаци су представљени у табели.
Министарство правде
Извод из Именика јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Контакт подаци јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља у Републици Србији, са бројем и датумом решења о именовању и информацијама о месној надлежности. Подаци су представљени у табели.
Министарство правде
Србија_број_газдинстава_по_општинама_према_величини_газдинстава_08_15.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Величина добровољно уписаних пољопривредних газдинстава у Републици Србији. Величина пољопривредног земљишта су изражене у хектарима и односе се на површину која је уписана у свако пољопривредно газдинство а разврстана у категорије (Број ПГ <= 5 ha, Укупно <= 5 ha, Број ПГ 5-20 ha, Укупно 5-20 ha, Број ПГ 20-100, Укупно 20-100 ha, Број ПГ >100, Укупно >100 ha, Укупно >100 ha)
Управа за аграрна плаћања
Србија_број_газдинстава_по_општинама_према_величини_газдинстава_05_28.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Величина добровољно уписаних пољопривредних газдинстава у Републици Србији. Величина пољопривредног земљишта су изражене у хектарима и односе се на површину која је уписана у свако пољопривредно газдинство а разврстана у категорије (Број ПГ <= 5 ha, Укупно <= 5 ha, Број ПГ 5-20 ha, Укупно 5-20 ha, Број ПГ 20-100, Укупно 20-100 ha, Број ПГ >100, Укупно >100 ha, Укупно >100 ha)
Управа за аграрна плаћања
Србија_број_газдинстава_по_општинама_према_величини_газдинстава
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Величина добровољно уписаних пољопривредних газдинстава у Републици Србији. Величина пољопривредног земљишта су изражене у хектарима и односе се на површину која је уписана у свако пољопривредно газдинство а разврстана у категорије (Број ПГ <= 5 ha, Укупно <= 5 ha, Број ПГ 5-20 ha, Укупно 5-20 ha, Број ПГ 20-100, Укупно 20-100 ha, Број ПГ >100, Укупно >100 ha, Укупно >100 ha)
Управа за аграрна плаћања
Издати сертификати контроле квалитета за лекове у употреби у хуманој медицини
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Издати сертификати контроле квалитета за лекове у употреби у хуманој медицини
Издати сертификати контроле квалитета за лекове у употреби у хуманој медицини
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Подаци са портала јавних набавки за текући месец
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Подаци са портала јавних набавки за текући месец. Овај фајл је у CSV формату, ажурира се на дневном нивоу.
Подаци су подељени по годинама у зависности када су oгласи о јавним набавкама објављивани. Претходне године су у CSV формату (упаковане у ZIP архиву) и не ажурирају се током времена, а фајлови за текућу годину и текући месец су у CSV формату и ажурирају се на дневном нивоу.
Управа за јавне набавке
Подаци са портала јавних набавки за 2017. годину
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Подаци са портала јавних набавки за 2017. годину. Овај фајл је у CSV формату, ажурира се на дневном нивоу.
Подаци су подељени по годинама у зависности када су oгласи о јавним набавкама објављивани. Претходне године су у CSV формату (упаковане у ZIP архиву) и не ажурирају се током времена, а фајлови за текућу годину и текући месец су у CSV формату и ажурирају се на дневном нивоу.
Управа за јавне набавке
Подаци са портала јавних набавки за 2016. годину
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Подаци са портала јавних набавки за 2016. годину, у CSV формату (зипован). Овај фајл се не ажурира током времена.
Подаци су подељени по годинама у зависности када су oгласи о јавним набавкама објављивани. Претходне године су у CSV формату (упаковане у ZIP архиву) и не ажурирају се током времена, а фајлови за текућу годину и текући месец су у CSV формату и ажурирају се на дневном нивоу.
Управа за јавне набавке
Подаци са Портала јавних набавки за 2015. годину
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Подаци са Портала јавних набавки за 2015. годину, у CSV формату (зипован). Овај фајл се не ажурира током времена.
Подаци су подељени по годинама у зависности када су oгласи о јавним набавкама објављивани. Претходне године су у CSV формату (упаковане у ZIP архиву) и не ажурирају се током времена, а фајлови за текућу годину и текући месец су у CSV формату и ажурирају се на дневном нивоу.
Управа за јавне набавке
Подаци са Портала јавних набавки за 2014. годину
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Подаци са Портала јавних набавки за 2014. годину, у CSV формату (зипован). Овај фајл се не ажурира током времена.
Подаци су подељени по годинама у зависности када су oгласи о јавним набавкама објављивани. Претходне године су у CSV формату (упаковане у ZIP архиву) и не ажурирају се током времена, а фајлови за текућу годину и текући месец су у CSV формату и ажурирају се на дневном нивоу.
Управа за јавне набавке
Подаци са Портала јавних набавки за 2013. годину
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Подаци са Портала јавних набавки за 2013. годину, у CSV формату (зипован). Овај фајл се не ажурира током времена.
Подаци су подељени по годинама у зависности када су oгласи о јавним набавкама објављивани. Претходне године су у CSV формату (упаковане у ZIP архиву) и не ажурирају се током времена, а фајлови за текућу годину и текући месец су у CSV формату и ажурирају се на дневном нивоу.
Управа за јавне набавке
Предлози за извршење решења из области слободног приступа
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
По предлогу за извршење решења, Повереник доноси закључак о дозволи извршења и оставља нови рок органу власти,као извршенику да поступи по решењу, под претњом изрицања новчане казне од 20.000 РСД. Уколико извршеник ни тада не поступи по решењу, односно закључку о дозволи извршења решења, новчана казна се наплаћује принудно и доноси се нови закључак којим се изриче нова казна у износу од 180.000 РСД која се наплаћује уколико извршеник ни тада не поступи по налогу из решења Повереника.
По предлогу за извршење решења, Повереник доноси закључак о дозволи извршења и оставља нови рок органу власти,као извршенику да поступи по решењу, под претњом изрицања новчане казне од 20.000 РСД. Уколико извршеник ни тада не поступи по решењу, односно закључку о дозволи извршења решења, новчана казна се наплаћује принудно и доноси се нови закључак којим се изриче нова казна у износу од 180.000 РСД која се наплаћује уколико извршеник ни тада не поступи по налогу из решења Повереника.
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Унапређење заштите и превентива
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Повереник на више различитих начина ради на системском унапређењу заштите података о личности, имајући у виду да је ова област релативно нова и широј јавности још увек недовољно позната. Неке од најважнијих активности Повереника у погледу унапређења заштите података о личности на системски начин јесу иницијативе за измену и допуну закона којима се уређује заштита података о личности, предлози за оцену уставности и законитости прописа којима је уређена заштита података о личности супротно Уставу и закону, као и давање мишљења на нацрте и предлоге закона којима се уређује ова област.
Повереник на више различитих начина ради на системском унапређењу заштите података о личности, имајући у виду да је ова област релативно нова и широј јавности још увек недовољно позната. Неке од најважнијих активности Повереника у погледу унапређења заштите података о личности на системски начин јесу иницијативе за измену и допуну закона којима се уређује заштита података о личности, предлози за оцену уставности и законитости прописа којима је уређена заштита података о личности супротно Уставу и закону, као и давање мишљења на нацрте и предлоге закона којима се уређује ова област.
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Жалбе из области права на приступ информацијама
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Повереник на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја решава по жалбама тражилаца информација у случају да сматрају да нису остварили право на приступ информацијама код органа власти (нпр. тиме што је тај орган донео решење којим се захтев одбија у потпуности или делимично, или тиме што није удовољио захтеву а није ни донео решење у прописаном року). Неопходно је да je лице претходно неком органу јавне власти поднело захтев за приступ. Од поступка по жалби изузето је 6 изричито наведених органа у члану 22, ст. 2 Закона
Повереник на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја решава по жалбама тражилаца информација у случају да сматрају да нису остварили право на приступ информацијама код органа власти (нпр. тиме што је тај орган донео решење којим се захтев одбија у потпуности или делимично, или тиме што није удовољио захтеву а није ни донео решење у прописаном року). Неопходно је да je лице претходно неком органу јавне власти поднело захтев за приступ. Од поступка по жалби изузето је 6 изричито наведених органа у члану 22, ст. 2 Закона
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Ispitivanje zemljišta 2005-2016
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Ovaj set podataka sadrži podatke koji su nastali ispitivanjem zemljišta u urbanim sredinama. Trenutno postoje podaci za četiri grada od 2005. do 2016. godine koji obuhvataju veći broj parametara. Postoji tendencija da se u budućnosti proširi dostupnost podataka koji će obuhvatiti veći broj gradova u kojima je vršeno ispitivanje zemljišta. **NAPOMENE** * Ukupni PAH je zbir 10 policikličnih aromatičnih ugljovodonika (antracen, benzo(a)antracen, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, krizen, fenantren, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, naftalen i benzo(ghi perilen) prema prilogu 3 Uredbe o programu sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa (Službeni glasnik Republike Srbije 88/2010) * U slučaju remedijacionih vrednosti za PCB u obzir se uzima suma kongenera polihlorovanih bifenila: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 i 180, a u slučaju graničnih vrednosti uzima se u obzir suma istih kongenera osim PCB 118 pema prilogu 3 Uredbe o programu sistematskom praćenju kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa (Službeni glasnik Republike Srbije 88/2010) * VDM = Validirana dokumentovana metoda * DM = Dokumentovana metoda * EN = Evropske norme (Evropski standard) * ISO = Internacionalna organizacija za standardizaciju * SRPS ISO = Srpski standardi usklađeni sa ISO * EPA = Environmental Protection Agency (US) method -- Metod Američke agencije za zaštitu životne sredine
Агенција за заштиту животне средине
Stanice voda
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Podaci o mernim stanicama. Koordinate su date u Gaus-Krigerovoj projekciji
Агенција за заштиту животне средине
DOI PHD
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Репозиторијум DoiSerbia PhD је скуп докторских дисертација доступних у електронском формату. Свакој дисертацији је додељен ДОИ број чиме је повећана њихова видљивост. Такође, овај сет података садржи линкове ка пуном тексту дисертације које се налазе на универзитетским репозиторијумима.
Репозиторијум [DoiSerbia PhD](http://www.doiserbia.nb.rs/phd/) је скуп докторских дисертација доступних у електронском формату. Свакој дисертацији је додељен ДОИ број чиме је повећана њихова видљивост. Такође, овај сет података садржи линкове ка пуном тексту дисертације које се налазе на универзитетским репозиторијумима.
Народна библиотека Србије
BIBLIOTEKE
Public domain json gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Установе културе - Библиотеке
Министарство културе и информисања
BIBLIOTEKE
Public domain csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Установе културе - Библиотеке
Министарство културе и информисања
Установе културе - Библиотеке
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Установе културе - Библиотеке
Министарство културе и информисања
NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA
Public domain json gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Непокретна културна добра од великог значаја
Министарство културе и информисања
NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA
Public domain csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Непокретна културна добра од великог значаја
Министарство културе и информисања
Nomenklatura medicinske opreme od nacionalnog interesa (csv)
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Номенклатура/шифарник медицинске опреме у здравственом систему Републике Србије се користи за прикупљање података о медицинској опреми која је препозната као опрема од националног интереса. Номенклатура садржи шифре и називе апарата који су сврстани у групе и подгрупе. Примена ове номенклатуре тренутно је најзаступљенија у интернет регистру медицинске опреме који служи за централизовано прикупљање и коришћење података о медицинској опреми у здравственом систему Републике Србије. У складу са Правилником о медицинској документацији, евиденцијама и извештајима о кадровима, опреми и лековима у Здравственим установама (сл.гласник РС, БР 29/2000) и дописом Минситартсва здравља Републике Србије (бр. 500-01-793/2012-02 од 18.05.2012. године), који се односи на доставу података о медицинској опреми у здравственим установама, све здравствене установе су у обавези да самостално унесу и континуирано евидентирају промене података о медицинској опреми у здравственој установи. Установе су у обавези да све податке о променама у вези медицинске опреме редовно ажурирају. Методолошко упутство интернет регистра медицинске опреме дефинише обавезан сет података о медицинској опреми као и начин њиховог уноса.
Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
Nomenklatura medicinske opreme od nacionalnog interesa
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Номенклатура/шифарник медицинске опреме у здравственом систему Републике Србије се користи за прикупљање података о медицинској опреми која је препозната као опрема од националног интереса. Номенклатура садржи шифре и називе апарата који су сврстани у групе и подгрупе. Примена ове номенклатуре тренутно је најзаступљенија у интернет регистру медицинске опреме који служи за централизовано прикупљање и коришћење података о медицинској опреми у здравственом систему Републике Србије. У складу са Правилником о медицинској документацији, евиденцијама и извештајима о кадровима, опреми и лековима у Здравственим установама (сл.гласник РС, БР 29/2000) и дописом Минситартсва здравља Републике Србије (бр. 500-01-793/2012-02 од 18.05.2012. године), који се односи на доставу података о медицинској опреми у здравственим установама, све здравствене установе су у обавези да самостално унесу и континуирано евидентирају промене података о медицинској опреми у здравственој установи. Установе су у обавези да све податке о променама у вези медицинске опреме редовно ажурирају. Методолошко упутство интернет регистра медицинске опреме дефинише обавезан сет података о медицинској опреми као и начин њиховог уноса.
Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
Евиденција удружења грађана на територији града Сомбора која негују идентитет националних мањина
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција се односи на удружења грађана на територији града Сомбора, а чији се циљеви остварују у области неговања иднетитета националних мањина, Евиденција поред назива удружења и седишта, садржи матични број и порески идентификациони број.
Евиденција се односи на удружења грађана на територији града Сомбора, а чији се циљеви остварују у области неговања иднетитета националних мањина, Евиденција поред назива удружења и седишта, садржи матични број и порески идентификациони број.
Градска управа града Сомбор
Предшколске установе на територији града Сомбора
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Сет података садржи основне информације о Предшколској установи „Вера Гуцуња“ Сомбор која представља мрежу дечијих вртића коју чине укупно 32 објекта, од тога 17 у граду Сомбор, а 15 објеката у насељеним местима: адреса објекта, контакт телефон и облици рада ( целодневни боравак,полудневни боравак, јаслице, обданиште, вртић).
Сет података садржи основне информације о Предшколској установи „Вера Гуцуња“ Сомбор која представља мрежу дечијих вртића коју чине укупно 32 објекта, од тога 17 у граду Сомбор, а 15 објеката у насељеним местима: адреса објеката, контакт телефон и облици рада ( целодневни боравак,полудневни боравак, јаслице, обданиште, вртић).
Градска управа града Сомбор
spisak-kategorisanih-objekata-za-smestaj-turista-u-domacoj-radinosti-na-teritoriji-grada-sombora.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Списак садржи врсту категорије и назив објекта, податке о власнику, адресу, као и број важећег Решења о категоризацији.
Градска управа града Сомбор
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Сет података садржи основне информације о средњим школама за школску 2017/2018 годину на територији града Сомбора: назив школе са контакт подацима (адреса, број телефона, mail и директор), укупан број одељења и ученика, као и податке о броју одељења на мађарском/хрватском наставном плану.
Сет података садржи основне информације о средњим школама за школску 2017/2018 годину на територији града Сомбора: назив школе са контакт подацима (адреса, број телефона, mail и директор), укупан број одељења и ученика, као и податке о броју одељења на мађарском/хрватском наставном плану.
Градска управа града Сомбор
Извод из Регистра судских вештака
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Контакт подаци судских вештака са информацијама о области вештачења, ужој специјалности и бројем и датумом решења о именовању. Подаци су приказани у табели.
Министарство правде
Упутство за разумевање података о ризицима страдања у саобраћају
Public domain docx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Јавни ризик страдања у саобраћају представља страдање учесника у саобраћају (годишњи број погинулих и/или повређених лица у саобраћајним незгодама) у односу на број становника на неком подручју. Јавни пондерисани ризик (ЈПР) страдања учесника у саобраћају, који је представљен у овим документима, представља пондерисани број настрадалих лица у одређеном периоду, у односу на број становника на посматраном подручју. Пондерисани број настрадалих лица узима у обзир све тежине последица у саобраћају и множи их са одређеним тежинским фактором - пондером (погинула лица – пондер 99, тешко повређена лица – пондер 13, лако повређена лица – пондер 1), и сабира тако добијене вредности. На порталу су доступна два excel документа са подацима о ЈПР у Републици Србији. Један се односи на ЈПР по полицијским управама, а други се односи на ЈПР по општинама. У сваком од докумената су приказани ЈПР укупно за територију општине, града или полицијске управе и подаци о ризику страдања за одређене категорије учесника у саобраћају по општинама, градовима и полицијским управама. Подаци о укупном ЈПР по полицијским управама и општинама су изражени у односу на 10.000 становника, док су подаци о ризику страдања за конкретне категорије учесника у саобраћају приказани у односу на 100.000 становника.
Агенција за безбедност саобраћаја
Ризици страдања учесника у саобраћају, по општинама у Републици Србији
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Јавни ризик страдања у саобраћају представља страдање учесника у саобраћају (годишњи број погинулих и/или повређених лица у саобраћајним незгодама) у односу на број становника на неком подручју. Јавни пондерисани ризик (ЈПР) страдања учесника у саобраћају, који је представљен у овим документима, представља пондерисани број настрадалих лица у одређеном периоду, у односу на број становника на посматраном подручју. Пондерисани број настрадалих лица узима у обзир све тежине последица у саобраћају и множи их са одређеним тежинским фактором - пондером (погинула лица – пондер 99, тешко повређена лица – пондер 13, лако повређена лица – пондер 1), и сабира тако добијене вредности. На порталу су доступна два excel документа са подацима о ЈПР у Републици Србији. Један се односи на ЈПР по полицијским управама, а други се односи на ЈПР по општинама. У сваком од докумената су приказани ЈПР укупно за територију општине, града или полицијске управе и подаци о ризику страдања за одређене категорије учесника у саобраћају по општинама, градовима и полицијским управама. Подаци о укупном ЈПР по полицијским управама и општинама су изражени у односу на 10.000 становника, док су подаци о ризику страдања за конкретне категорије учесника у саобраћају приказани у односу на 100.000 становника.
Агенција за безбедност саобраћаја
Ризици страдања учесника у саобраћају, по полицијским управама у Републици Србији
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Јавни ризик страдања у саобраћају представља страдање учесника у саобраћају (годишњи број погинулих и/или повређених лица у саобраћајним незгодама) у односу на број становника на неком подручју. Јавни пондерисани ризик (ЈПР) страдања учесника у саобраћају, који је представљен у овим документима, представља пондерисани број настрадалих лица у одређеном периоду, у односу на број становника на посматраном подручју. Пондерисани број настрадалих лица узима у обзир све тежине последица у саобраћају и множи их са одређеним тежинским фактором - пондером (погинула лица – пондер 99, тешко повређена лица – пондер 13, лако повређена лица – пондер 1), и сабира тако добијене вредности. На порталу су доступна два excel документа са подацима о ЈПР у Републици Србији. Један се односи на ЈПР по полицијским управама, а други се односи на ЈПР по општинама. У сваком од докумената су приказани ЈПР укупно за територију општине, града или полицијске управе и подаци о ризику страдања за одређене категорије учесника у саобраћају по општинама, градовима и полицијским управама. Подаци о укупном ЈПР по полицијским управама и општинама су изражени у односу на 10.000 становника, док су подаци о ризику страдања за конкретне категорије учесника у саобраћају приказани у односу на 100.000 становника.
Агенција за безбедност саобраћаја
Србија_број_газдинстава_по_општинама_према_организационом_облику_08_15.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Број добровољно уписаних пољопривредних газдинстава у РПГ - регистар пољопривредних газдиства у Републици Србији (сва уписана / сва активна газдинства).
Управа за аграрна плаћања
Србија_број_газдинстава_по_општинама_према_организационом_облику_05_28.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Број добровољно уписаних пољопривредних газдинстава у РПГ - регистар пољопривредних газдиства у Републици Србији (сва уписана / сва активна газдинства).
Управа за аграрна плаћања
Србија_број_газдинстава_по_општинама_према_организационом_облику
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Број добровољно уписаних пољопривредних газдинстава у РПГ - регистар пољопривредних газдиства у Републици Србији (сва уписана / сва активна газдинства).
Управа за аграрна плаћања
Регистар геодетских лиценци
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
О издатим геодетским лиценцама, као и о престанку њиховог важења Републички геодетски завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници републичког геодетског завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци). Регистар обухвата регистроване геодетске стручњаке и припадајуће лиценце.
Републички геодетски завод
Регистар геодетских лиценци
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Ажуриран фајл
О издатим геодетским лиценцама, као и о престанку њиховог важења Републички геодетски завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници републичког геодетског завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци). Регистар обухвата регистроване геодетске стручњаке и припадајуће лиценце.
Републички геодетски завод
Registar geodetskih licenci
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Регистар геодетских лиценци.
О издатим геодетским лиценцама, као и о престанку њиховог важења Републички геодетски завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници републичког геодетског завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци). Регистар обухвата регистроване геодетске стручњаке и припадајуће лиценце.
Републички геодетски завод
Научноистраживачке организације - годишње финанисје
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Научноистраживачке организације - годишње финанисје
Преглед отворених података о НИО, 2016. година.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Научноистраживачки пројекти
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Научноистраживачки пројекти
Преглед отворених података о НИО, 2016. година.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Научноистраживачки пројекти - годишње финанисје
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Научноистраживачки пројекти - годишње финанисје
Преглед отворених података о НИО, 2016. година.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Списак организација регистрованих за научноистраживачку делатност
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Списак организација регистрованих за научноистраживачку делатност
Преглед отворених података о НИО, 2016. година.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Списак организација регистрованих за научноистраживачку делатност
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Списак организација регистрованих за научноистраживачку делатност
Преглед отворених података о НИО, 2016. година.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Централни регистар
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Према члану 44. Закона о заштити података о личности Повереник води Централни регистар збирки података. Централни регистар се састоји од регистра збирки података и каталога збирки података. Овај регистар је јаван и доступан сваком лицу на интернет адреси: http://registar.poverenik.rs/.
Према члану 44. Закона о заштити података о личности Повереник води Централни регистар збирки података. Централни регистар се састоји од регистра збирки података и каталога збирки података. Овај регистар је јаван и доступан сваком лицу на интернет адреси: http://registar.poverenik.rs/.
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Централни регистар промене
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Централни регистар збирки података, према Закону о заштити података о личности је јединствена евиденција збирки података које образују и воде сви руковаоци који обрађују податке о личности у Републици Србији. Централни регистар успоставља и води Повереник. Руковаоци података су дужни да обавесте Повереника о свакој промени у збирци података.
Централни регистар збирки података, према Закону о заштити података о личности је јединствена евиденција збирки података које образују и воде сви руковаоци који обрађују податке о личности у Републици Србији. Централни регистар успоставља и води Повереник. Руковаоци података су дужни да обавесте Повереника о свакој промени у збирци података.
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
2013-CO_max8h
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: mg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2013-NO2
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2013-SO2
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2013-O3_max8h
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2013-PM10
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
polen Lokacije
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Lokacije mernih stanica za polen, vrste polena i legenda
Агенција за заштиту животне средине
vrste polena
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Stepen alergenosti direktno zavisi od količine alergenih jedinjenja (proteina) u polenovom zrnu. Što neka biljna vrsta sadrži veći broj alergenih jedinjenja u svom polenovom zrnu, to je viši stepen alergenosti tog polenovog zrna.
Lokacije mernih stanica za polen, vrste polena i legenda
Агенција за заштиту животне средине
registar-dobitnika-nacionalnih-priznanja-u-kulturi.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Posebna priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi odnosno kulturi nacionalnih manjina u RS.
Министарство културе и информисања
Промет и потрошња лекова за употребу у хуманој медицини - 2016
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
У складу са Законом о лековима, АЛИМС прикупља и обрађује податке о промету и потрошњи лекова у Србији и публикује их на годишњем нивоу. У овим публикацијама се налазе здравствено-економски и статистички показатељи, као и фармако-епидемиолошки показатељи употребе лекова из којих се могу изводити анализе, а све са циљем да буду од користи државним институцијама, али и свим учесницима у промету лекова у Србији.
У складу са Законом о лековима, АЛИМС прикупља и обрађује податке о промету и потрошњи лекова у Србији и публикује их на годишњем нивоу. У овим публикацијама се налазе здравствено-економски и статистички показатељи, као и фармако-епидемиолошки показатељи употребе лекова из којих се могу изводити анализе, а све са циљем да буду од користи државним институцијама, али и свим учесницима у промету лекова у Србији.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Евиденција удружења грађана на територији града Сомбора у области културе
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција се односи на удружења грађана на територији града Сомбора, а чији се циљеви остварују у области културе. Евиденција поред назива удружења и седишта, садржи матични број и порески идентификациони број.
Евиденција се односи на удружења грађана на територији града Сомбора, а чији се циљеви остварују у области културе.Евиденција поред назива удружења и седишта, садржи матични број и порески идентификациони број.
Градска управа града Сомбор
Извод из Регистра посредника
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Контакт подаци посредника са информацијама завршеном факултету, звању, занимању, завршеним обукама, као и бројем и датумом одлуке о именовању. Подаци су представљени у табели.
Министарство правде
Stajalista_javnog_prevoza_putnika_na_teritoriji_grada_Nisa.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Садржи податке о редном броју и називу стајалишта, смеру, линијама градског и приградског превоза путника на територији града Ниша које користе стајалиште и тарифној зони.
Град Ниш
Регистар ветеринарских медицинских средстава
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Регистар ветеринарских медицинских средстава
Регистар ветеринарских медицинских средстава
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Одобрена клиничка испитивања
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Одобрена клиничка испитивања
Одобрена клиничка испитивања
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Регистар повлашћених произвођача, привремених повлашћених произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Регистар повлашћених произвођача, привремених повлашћених произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије је јединствена, централна и електронска база података јавно доступна свим заинтересованим лицима која садржи податке о произвођачима који имају статус повлашћених произвођача, статус привремених повлашћених произвођача или статус произвођача из обновљивих извора, као и претходно наведенима којима је стечен статус престао да важи. У складу са законским обавезама, Министарство рударства и енергетике врши ажурирање Регистра повлашћених произвођача енергије најмање једном месечно. Регистар је такође доступан на Интерент презентацији Миинистарства рударства и енергетике
Регистар повлашћених произвођача, привремених повлашћених произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије је јединствена, централна и електронска база података јавно доступна свим заинтересованим лицима која садржи податке о произвођачима који имају статус повлашћених произвођача, статус привремених повлашћених произвођача или статус произвођача из обновљивих извора, као и претходно наведенима којима је стечен статус престао да важи. У складу са законским обавезама, Министарство рударства и енергетике врши ажурирање Регистра повлашћених произвођача енергије најмање једном месечно. Регистар је такође доступан на Интерент презентацији Миинистарства рударства и енергетике www.mre.gov.rs
Министарство рударства и енергетике
Регистар повлашћених произвођача електричне енергије
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Регистар повлашћених произвођача, привремених повлашћених произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије је јединствена, централна и електронска база података јавно доступна свим заинтересованим лицима која садржи податке о произвођачима који имају статус повлашћених произвођача, статус привремених повлашћених произвођача или статус произвођача из обновљивих извора, као и претходно наведенима којима је стечен статус престао да важи. У складу са законским обавезама, Министарство рударства и енергетике врши ажурирање Регистра повлашћених произвођача енергије најмање једном месечно. Регистар је такође доступан на Интерент презентацији Миинистарства рударства и енергетике www.mre.gov.rs
Министарство рударства и енергетике
Регистар повлашћених произвођача
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
У складу са законским обавезама Министарство рударства и енергетике објављује Регистар повлашћених произвођача електричне енергије.
Регистар повлашћених произвођача, привремених повлашћених произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије је јединствена, централна и електронска база података јавно доступна свим заинтересованим лицима која садржи податке о произвођачима који имају статус повлашћених произвођача, статус привремених повлашћених произвођача или статус произвођача из обновљивих извора, као и претходно наведенима којима је стечен статус престао да важи. У складу са законским обавезама, Министарство рударства и енергетике врши ажурирање Регистра повлашћених произвођача енергије најмање једном месечно. Регистар је такође доступан на Интерент презентацији Миинистарства рударства и енергетике www.mre.gov.rs
Министарство рударства и енергетике
Регистар повлачћених произвођача електричне енергије
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Регистар повлашћених произвођача, привремених повлашћених произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије је јединствена, централна и електронска база података јавно доступна свим заинтересованим лицима која садржи податке о произвођачима који имају статус повлашћених произвођача, статус привремених повлашћених произвођача или статус произвођача из обновљивих извора, као и претходно наведенима којима је стечен статус престао да важи. У складу са законским обавезама, Министарство рударства и енергетике врши ажурирање Регистра повлашћених произвођача енергије најмање једном месечно. Регистар је такође доступан на Интерент презентацији Миинистарства рударства и енергетике www.mre.gov.rs
Министарство рударства и енергетике
Регистар енергетских дозвола
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Регистар издатих енергетских дозвола и регистар енергетских дозвола које су престале да важе садржи: - број и датум решења о издавању енергетске дозволе; - податке о подносиоцу захтева коме је издата енергетска дозвола; - податке о врсти енергетског објекта; - основне техничке и друге податке о енергетском објекту; - податке о локацији енергетског објекта; - податке о инвестиционој вредности енергетског објекта; - рок важења издате, односно продужене енергетске дозволе. Регистри се објављују на интернет страници министарства надлежног за послове енергетике и ажурирају се на свака три месеца, у складу са правилником (у пракси се регистар ажурира двапут месечно или чешће, како се додају нови подаци).
Министарство рударства и енергетике
Регистар Енергетских дозвола
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Регистар издатих енергетских дозвола и регистар енергетских дозвола које су престале да важе садржи: - број и датум решења о издавању енергетске дозволе; - податке о подносиоцу захтева коме је издата енергетска дозвола; - податке о врсти енергетског објекта; - основне техничке и друге податке о енергетском објекту; - податке о локацији енергетског објекта; - податке о инвестиционој вредности енергетског објекта; - рок важења издате, односно продужене енергетске дозволе. Регистри се објављују на интернет страници министарства надлежног за послове енергетике и ажурирају се на свака три месеца, у складу са правилником (у пракси се регистар ажурира двапут месечно или чешће, како се додају нови подаци).
Министарство рударства и енергетике
Регистар енергетских дозвола
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Регистар издатих енергетских дозвола и регистар енергетских дозвола које су престале да важе.
Регистар издатих енергетских дозвола и регистар енергетских дозвола које су престале да важе садржи: - број и датум решења о издавању енергетске дозволе; - податке о подносиоцу захтева коме је издата енергетска дозвола; - податке о врсти енергетског објекта; - основне техничке и друге податке о енергетском објекту; - податке о локацији енергетског објекта; - податке о инвестиционој вредности енергетског објекта; - рок важења издате, односно продужене енергетске дозволе. Регистри се објављују на интернет страници министарства надлежног за послове енергетике и ажурирају се на свака три месеца, у складу са правилником (у пракси се регистар ажурира двапут месечно или чешће, како се додају нови подаци).
Министарство рударства и енергетике
EnergetskeDozvole.xml
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Регистар енергетских дозвола
Регистар издатих енергетских дозвола и регистар енергетских дозвола које су престале да важе садржи: - број и датум решења о издавању енергетске дозволе; - податке о подносиоцу захтева коме је издата енергетска дозвола; - податке о врсти енергетског објекта; - основне техничке и друге податке о енергетском објекту; - податке о локацији енергетског објекта; - податке о инвестиционој вредности енергетског објекта; - рок важења издате, односно продужене енергетске дозволе. Регистри се објављују на интернет страници министарства надлежног за послове енергетике и ажурирају се на свака три месеца, у складу са правилником (у пракси се регистар ажурира двапут месечно или чешће, како се додају нови подаци).
Министарство рударства и енергетике
SRB_OpenData_Geology_xml_i_json.zip
Public domain zip gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Геологија Србије 1:500000, пројекат Једна Геологија(OneGeology) (1:1М), Геолошки Завод Србије. Кориговано и приређено од стране ГеолИСС тима, РГФ, Универзитета у Београду и Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике Јули, 2016. Доступни формати: „XML“ и „JSON“ .
Геологија Србије 1:500.000, пројекат Једна Геологија (OneGeology) (1:1М), Геолошки Завод Србије. Кориговано и приређено од стране ГеолИСС тима, РГФ Универзитета у Београду и Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике (јул 2016). Доступни формати: XML и JSON.
Министарство рударства и енергетике
GeoRecnik-json_i_xml.zip
Public domain zip gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Геолошки речници усаглашени са GeoSciML-ом су саставни део Геолошког Информационог Система Србије (ГеолИСС), а користе се за контролу домена, класификацију и симболизацију, изведени из ГеолИССТерм-а.
Геолошки речници усаглашени са GeoSciML-ом су саставни део Геолошког Информационог Система Србије (ГеолИСС), а користе се за контролу домена, класификацију и симболизацију, изведени из ГеолИССТерм-а. Доступни формати: XML и JSON.
Министарство рударства и енергетике
Инспекцијски надзор
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Повереник врши надзор над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности. Он то чини преко овлашћених лица, а на основу сазнања до којих је дошао по службеној дужност, од стране подносиоца жалбе или трећег лица.
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Тужбе против Повереника
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
У случају да тражилац сматра да му је поступање Повереника (нпр. решењем којим се жалбе одбија као неоснована) онемогућено остваривања права, то лице може покренути поступак пред Управним судом. У пракси се дешава да тужбу Управном суду поднесу и органи власти против чијег поступања је Повереник водио другостепени поступак. Те тужбе су недопуштене.
У случају да тражилац сматра да му је поступање Повереника (нпр. решењем којим се жалбе одбија као неоснована) онемогућено остваривања права, то лице може покренути поступак пред Управним судом. У пракси се дешава да тужбу Управном суду поднесу и органи власти против чијег поступања је Повереник водио другостепени поступак. Те тужбе су недопуштене.
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Захтеви за приступ информација поднети Поверенику
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Повереник је, као и сваки други орган власти, обавезан да поступа по захтеву за приступ информацијама које су настале у његовом раду или у вези са његовим радом. Поступак је прописан чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Ако располаже документом са траженом информацијом, Повереник је доставља тражиоцу без одлагања (у просеку од 1-3 дана), а најкасније у прописаном року од 15 дана, и о томе сачињава белешку. Уколико не располаже документом, обавештава тражиоца одмах и уз његову сагласност захтев доставља органу у чијем се поседу, по сазнању Повереника, документ налази. У случају да сматра да остваривање права у целости или делимично треба ограничити, доноси решење о одбијању захтева поводом којег је могуће покренути управни спор.
Повереник је, као и сваки други орган власти, обавезан да поступа по захтеву за приступ информацијама које су настале у његовом раду или у вези са његовим радом. Поступак је прописан чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Ако располаже документом са траженом информацијом, Повереник је доставља тражиоцу без одлагања (у просеку од 1-3 дана), а најкасније у прописаном року од 15 дана, и о томе сачињава белешку. Уколико не располаже документом, обавештава тражиоца одмах и уз његову сагласност захтев доставља органу у чијем се поседу, по сазнању Повереника, документ налази. У случају да сматра да остваривање права у целости или делимично треба ограничити, доноси решење о одбијању захтева поводом којег је могуће покренути управни спор.
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Kvalitet vazduha
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Satna merenja kvaliteta vazduha. Svaki red predstavlja jednu vrednost izmerene komponente na jednoj stanici. Koristiti šifarnik stanica i šifarnik komponenti za više detalja. Podacima se može pristupiti putem API-ja, uz definisanje dodatnih kriterijuma. _Primeri_: [Merna stanica u Kikindi, merenje 24.4.2019 u 6 ujutro, prvih 10 podataka](http://data.sepa.gov.rs/api/3/action/datastore_search?resource_id=a8f71ec0-0a68-4d4f-8f37-ceabdcb98569&q=2019-04-24T06:00&limit=10&filters={"station_id":1}) [Beograd, Stari Grad, koncentracija PM10 na dan 24.april 2019](http://data.sepa.gov.rs/api/3/action/datastore_search?resource_id=a8f71ec0-0a68-4d4f-8f37-ceabdcb98569&q=2019-04-24&filters={"station_id":7,"component_id":5})
Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine. __Korisnici podataka moraju da navedu da je izvor podataka neverifikovan.__ Verifikovani setovi podataka se objavljuju na godišnjem nivou i dostupni su na ovom portalu.
Агенција за заштиту животне средине
Kvalitet vazduha po stanicama
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Satni podaci o kvalitetu vazduha dati po stanicama za poslednjih mesec dana. Preporučujemo korišćenje drugog seta podataka - Kvalitet vazduha: http://data.sepa.gov.rs/dataset/kvalitet-vazduha/resource/a8f71ec0-0a68-4d4f-8f37-ceabdcb98569 ###Objašnjenje Kako ne meri svaka stanica sve parametre navedeni su samo oni koje stanica meri.
Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine. __Korisnici podataka moraju da navedu da je izvor podataka neverifikovan.__ Verifikovani setovi podataka se objavljuju na godišnjem nivou i dostupni su na ovom portalu.
Агенција за заштиту животне средине
Stanice za merenje kvaliteta vazduha - šifarnik
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Informacije o stanicama za merenje kvaliteta vazduha. ID stanice je strani ključ u tabeli sa podacima o kvalitetu vazduha.
Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine. __Korisnici podataka moraju da navedu da je izvor podataka neverifikovan.__ Verifikovani setovi podataka se objavljuju na godišnjem nivou i dostupni su na ovom portalu.
Агенција за заштиту животне средине
Merene komponente - šifarnik
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Lista merenih komponenti. ID je strani ključ u tabeli sa podacima
Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine. __Korisnici podataka moraju da navedu da je izvor podataka neverifikovan.__ Verifikovani setovi podataka se objavljuju na godišnjem nivou i dostupni su na ovom portalu.
Агенција за заштиту животне средине
Kvalitet vazduha za 2009 godinu
No license zip gov rs.gov.data
LOW online insecure N 0
Arhivski podaci sa automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha u 2009 godini. Dati su neverifikovani podaci.
Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine. __Korisnici podataka moraju da navedu da je izvor podataka neverifikovan.__ Verifikovani setovi podataka se objavljuju na godišnjem nivou i dostupni su na ovom portalu.
Агенција за заштиту животне средине
Kvalitet vazduha za 2010 godinu
No license zip gov rs.gov.data
LOW online insecure N 0
Arhivski podaci sa automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha u 2010 godini. Dati su neverifikovani podaci.
Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine. __Korisnici podataka moraju da navedu da je izvor podataka neverifikovan.__ Verifikovani setovi podataka se objavljuju na godišnjem nivou i dostupni su na ovom portalu.
Агенција за заштиту животне средине
Kvalitet vazduha za 2011 godinu
No license zip gov rs.gov.data
LOW online insecure N 0
Arhivski podaci sa automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha u 2011 godini. Dati su neverifikovani, izvorni, podaci
Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine. __Korisnici podataka moraju da navedu da je izvor podataka neverifikovan.__ Verifikovani setovi podataka se objavljuju na godišnjem nivou i dostupni su na ovom portalu.
Агенција за заштиту животне средине
Kvalitet vazduha za 2012. godinu
No license zip gov rs.gov.data
LOW online insecure N 0
Arhivski podaci sa automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha u 2012. godini. Dati su neverifikovani, izvorni, podaci
Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine. __Korisnici podataka moraju da navedu da je izvor podataka neverifikovan.__ Verifikovani setovi podataka se objavljuju na godišnjem nivou i dostupni su na ovom portalu.
Агенција за заштиту животне средине
Kvalitet vazduha za 2013. godinu
No license zip gov rs.gov.data
LOW online insecure N 0
Arhivski podaci sa automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha u 2013. godini. Dati su neverifikovani, izvorni, podaci.
Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine. __Korisnici podataka moraju da navedu da je izvor podataka neverifikovan.__ Verifikovani setovi podataka se objavljuju na godišnjem nivou i dostupni su na ovom portalu.
Агенција за заштиту животне средине
Kvalitet vazduha za 2014. godinu
No license zip gov rs.gov.data
LOW online insecure N 0
Arhivski podaci sa automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha u 2014. godini. Dati su neverifikovani, izvorni, podaci
Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine. __Korisnici podataka moraju da navedu da je izvor podataka neverifikovan.__ Verifikovani setovi podataka se objavljuju na godišnjem nivou i dostupni su na ovom portalu.
Агенција за заштиту животне средине
Kvalitet vazduha za 2015. godinu
No license zip gov rs.gov.data
LOW online insecure N 0
Arhivski podaci sa automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha u 2015 godini. Dati su neverifikovani, izvorni, podaci.
Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine. __Korisnici podataka moraju da navedu da je izvor podataka neverifikovan.__ Verifikovani setovi podataka se objavljuju na godišnjem nivou i dostupni su na ovom portalu.
Агенција за заштиту животне средине
Kvalitet vazduha za 2016. godinu
No license zip gov rs.gov.data
LOW online insecure N 0
Arhivski podaci sa automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha u 2016. godini. Dati su neverifikovani, izvorni, podaci.
Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine. __Korisnici podataka moraju da navedu da je izvor podataka neverifikovan.__ Verifikovani setovi podataka se objavljuju na godišnjem nivou i dostupni su na ovom portalu.
Агенција за заштиту животне средине
Kvalitet vazduha za 2017. godinu
No license zip gov rs.gov.data
LOW online insecure N 0
Arhivski podaci sa automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha u 2017 godini. Dati su neverifikovani, izvorni, podaci.
Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine. __Korisnici podataka moraju da navedu da je izvor podataka neverifikovan.__ Verifikovani setovi podataka se objavljuju na godišnjem nivou i dostupni su na ovom portalu.
Агенција за заштиту животне средине
2015-CO_max8h
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: mg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2015-NO2
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2015-SO2
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2015-O3_max8h
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2015-PM10
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
sufinansiranjejls-izradaup-2013-2018.xls
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Суфинансирање израде планских докумената спроводи се у циљу стварања планског основа, подстицања планског уређења простора и дефинисања правила уређења, правила грађења и коришћења простора на принципима одрживог развоја, ради развоја насељених места, и стварања квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у области грађевинарства, инфраструктуре, индустрије и других привредних грана ЈЛС на територији Републике Србије. Суфинансирање се врши путем јавног конкурса на годишњем нивоу (до сада у 2013, 2014, 2015 и 2018. години), и то према критеријумима за доделу средстава која се дефинишу у складу са општим развојним и потребама ЈЛС.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
javna-parkiralista-u-gradu-sombor.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Јавна паркиралишта у граду Сомбор –ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор Скуп података садржи информације о паркинг зонама са улицама, укупном броју паркинг места, броју паркинг места резервисаних за возила особа са инвалидитетом и такси возила, времену наплате и цени.
Јавна паркиралишта у граду Сомбор –ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор Скуп података садржи информације о паркинг зонама са улицама, укупном броју паркинг места, броју паркинг места резервисаних за возила особа са инвалидитетом и такси возила, времену наплате и цени.
Градска управа града Сомбор
NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA
Public domain json gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Непокретна културна добра
Министарство културе и информисања
NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA
Public domain csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Непокретна културна добра
Министарство културе и информисања
Измерене брзине Интернета
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Резултати мерења квалитета и брзине Интернет конекције у фиксним, мобилним и WiFi мрежама, коришћењем RATEL NetTest апликације. Ова апликација је корисницима рачунара доступна на интернет адреси https://www.nettest.ratel.rs/, а корисници мобилних телефона је могу бесплатно преузети са Google Play и Apple App Store-а. RATEL NetTest је crowsourcing мерна платформа која крајњим корисницима рачунара омогућава мерење параметара квалитета интернет брзине и ping-а, а корисницима мобилних телефона и мерење додатних параметара квалитета: губитак пакета, јitter, праћење руте (traceroute), VoIP, неизмењеност садржаја, брзину приступа референтној web страници, транспарентност везе, доступност DNS-a, доступност TCP и UDP портова као и мерење радио параметара мобилне или WiFi мреже на којој се врши тест. Корисницима су доступна не само мерења која су они урадили, већ на NetTest мапи Републике Србије, могу видети мерења која су урадили сви корисници платформе у претходне две године, уз могућност филтрирања резултата по оператору, врсти сервиса и времеском периоду. Корисницима је такође доступно мерење у режиму петље, које омогућава вршење континуалне провере квалитета параметара мреже у задатом интервалу и броју понављања.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Измерене брзине Интернета
Public domain json gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Резултати мерења квалитета и брзине Интернет конекције у фиксним, мобилним и WiFi мрежама, коришћењем RATEL NetTest апликације. Ова апликација је корисницима рачунара доступна на интернет адреси https://www.nettest.ratel.rs/, а корисници мобилних телефона је могу бесплатно преузети са Google Play и Apple App Store-а. RATEL NetTest је crowsourcing мерна платформа која крајњим корисницима рачунара омогућава мерење параметара квалитета интернет брзине и ping-а, а корисницима мобилних телефона и мерење додатних параметара квалитета: губитак пакета, јitter, праћење руте (traceroute), VoIP, неизмењеност садржаја, брзину приступа референтној web страници, транспарентност везе, доступност DNS-a, доступност TCP и UDP портова као и мерење радио параметара мобилне или WiFi мреже на којој се врши тест. Корисницима су доступна не само мерења која су они урадили, већ на NetTest мапи Републике Србије, могу видети мерења која су урадили сви корисници платформе у претходне две године, уз могућност филтрирања резултата по оператору, врсти сервиса и времеском периоду. Корисницима је такође доступно мерење у режиму петље, које омогућава вршење континуалне провере квалитета параметара мреже у задатом интервалу и броју понављања.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Измерене брзине Интернета
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Резултати мерења квалитета и брзине Интернет конекције у фиксним, мобилним и WiFi мрежама, коришћењем RATEL NetTest апликације. Ова апликација је корисницима рачунара доступна на интернет адреси https://www.nettest.ratel.rs/, а корисници мобилних телефона је могу бесплатно преузети са Google Play и Apple App Store-а. RATEL NetTest је crowsourcing мерна платформа која крајњим корисницима рачунара омогућава мерење параметара квалитета интернет брзине и ping-а, а корисницима мобилних телефона и мерење додатних параметара квалитета: губитак пакета, јitter, праћење руте (traceroute), VoIP, неизмењеност садржаја, брзину приступа референтној web страници, транспарентност везе, доступност DNS-a, доступност TCP и UDP портова као и мерење радио параметара мобилне или WiFi мреже на којој се врши тест. Корисницима су доступна не само мерења која су они урадили, већ на NetTest мапи Републике Србије, могу видети мерења која су урадили сви корисници платформе у претходне две године, уз могућност филтрирања резултата по оператору, врсти сервиса и времеском периоду. Корисницима је такође доступно мерење у режиму петље, које омогућава вршење континуалне провере квалитета параметара мреже у задатом интервалу и броју понављања.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Одступање од стандарда квалитета лека у хуманој медицини
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Алерт за лек - Списак лекова за употребу у хуманој медицини за које постоји одступање од стандарда квалитета лека
Алерт за лек - Списак лекова за употребу у хуманој медицини за које постоји одступање од стандарда квалитета лека
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Списак лекова који садрже психоактивне контролисане супстанце
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
На основу члана 57. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 107/12) и члана 68. став 1. Закона о психоактивним контролисаним супстанцама („Службени гласник РС“, број 99/10), Агенција за лекове и медицинска средства Србије објављује наведени скуп података.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Списак лекова који садрже психоактивне контролисане супстанце
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
На основу члана 57. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 107/12) и члана 68. став 1. Закона о психоактивним контролисаним супстанцама („Службени гласник РС“, број 99/10), Агенција за лекове и медицинска средства Србије објављује наведени скуп података.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Евиденција удружења грађана социјално-хуманитарног карактера на територији града Сомбора
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција се односи на удружења грађана са територије града Сомбора, а чији се циљеви остварују у области социјалне и здравствене заштите и поред назива удружења, садржи и матични број и порески идентификациони број.
Евиденција се односи на удружења грађана са територије града Сомбора, а чији се циљеви остварују у области социјалне и здравствене заштите и поред назива удружења, садржи и матични број и порески идентификациони број.
Градска управа града Сомбор
Oglašavanje lekova i MS
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
ALIMS daje odobrenje za upotrebu promotivnog materijala i druge dokumentacije koja se odnosi na oglašavanje leka i medicinskog sredstva. Oglašavanje lekova i medicinskih sredstava jeste svaki oblik davanja istinitih informacija o leku opštoj i stručnoj javnosti u vezi propisivanja lekova, snabdevanja, prodaje i potrošnje.
АЛИМС даје одобрење за употребу промотивног материјала и друге документације која се односи на оглашавање лека и медицинског средства. Оглашавање лекова и медицинских средстава јесте сваки облик давања истинитих информација о леку општој и стручној јавности у вези прописивања лекова, снабдевања, продаје и потрошње и обухвата: • рекламирање путем средстава јавног информисања, укључујући и Интернет; • рекламирање на јавним местима и друге облике рекламирања (поштом, посетама и сл.); • промоцију здравственим и ветеринарским радницима који прописују лекове, и то обавештавањем на стручним скуповима, у стручним часописима и другим облицима промоције; • давање бесплатних узорака стручној јавности; • спонзорисање научних и промотивних скупова у којима учествује стручна јавност (плаћањем трошкова за пут, смештај, исхрану, као и трошкова обавезног учешћа на научним и промотивним скуповима). Не сматра се оглашавањем лека само навођење имена лека, односно ИНН, односно жига уколико он служи искључиво као подсетник. Промовисање лека стручној јавности мора да садржи основне податке о леку из дозволе за лек, односно податке који су усклађени са сажетком карактеристика лека, као и податке који се односе на режим издавања лека. Лекови који се издају без рецепта могу се рекламирати у средствима јавног информисања и на други начин, односно могу се давати информације о њиховом деловању само у складу са Сажетком карактеристика лека који је саставни део дозволе за лек. Рекламирање лекова и медицинских средстава мора бити објективно и не сме доводити у заблуду.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Ред вожње Европа бус Ваљево
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Градске и приградске линије јавног превоза - ред вожње
Ред вожње јавног градског превоза на територији града Ваљева, превозника "Ласта" АД и "Европа Бус" Ваљево
Градска управа Града Ваљево
Ред вожње јавног градског превоза
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
"Ласта" АД
Ред вожње јавног градског превоза на територији града Ваљева, превозника "Ласта" АД и "Европа Бус" Ваљево
Градска управа Града Ваљево
MESNE_ZAJEDNICE_REFERENDUM.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Одлуком о праву приградских и сеоских месних заједница на пренос средстава од пореза на имовину физичких лица и начину коришћења ових и других средстава(“ Службени лист града Шапца” бр.1272017) , утврђује се право приградских и сеоских месних заједница на пренос средстава од пореза на имовину физичких лица наплаћеног на подручју наведених месних заједница, до 31. децембра претходне године. Сходно напред наведеној Одлуци у 2018.години грађани 51 месне заједнице изјашњаваће се о утрошку средстава исказаних у табели и одлучивати о финансирању пројеката који сами предложе.
Градска управа града Шапца
Карта - Оцена ставова учесника у саобраћају
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Агенција за безбедност саобраћаја је реализовала истраживање ставова учесника у саобраћају у току 2017. године. Истраживање је вршено према ЕСРА методологији што даје могућност за поређење са другим европским државама. У документу који се може преузети на порталу налазе се подаци о ставовима учесника у саобраћају, који су груписани према областима: - Ставови учесника у саобраћају у вези са вожњом под утицајем алкохола/дрога/лекова - Ставови учесника у саобраћају у вези са брзом вожњом - Ставови учесника у саобраћају у вези са значајем заштитних система (сигурносних појасева и дечијих заштитних система) - Ставови учесника у саобраћају у вези са ометањем пажње у току вожње и умором - Ставови учесника у саобраћају у вези са значајем заштитних кацига -
Агенција за безбедност саобраћаја
Упутство за разумевање података о ставовима учесника у саобраћају
Public domain docx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Агенција за безбедност саобраћаја је реализовала истраживање ставова учесника у саобраћају у току 2017. године. Истраживање је вршено према ЕСРА методологији што даје могућност за поређење са другим европским државама. У документу који се може преузети на порталу налазе се подаци о ставовима учесника у саобраћају, који су груписани према областима: - Ставови учесника у саобраћају у вези са вожњом под утицајем алкохола/дрога/лекова - Ставови учесника у саобраћају у вези са брзом вожњом - Ставови учесника у саобраћају у вези са значајем заштитних система (сигурносних појасева и дечијих заштитних система) - Ставови учесника у саобраћају у вези са ометањем пажње у току вожње и умором - Ставови учесника у саобраћају у вези са значајем заштитних кацига -
Агенција за безбедност саобраћаја
Ставови учесника у саобраћају
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Агенција за безбедност саобраћаја је реализовала истраживање ставова учесника у саобраћају у току 2017. године. Истраживање је вршено према ЕСРА методологији што даје могућност за поређење са другим европским државама. У документу који се може преузети на порталу налазе се подаци о ставовима учесника у саобраћају, који су груписани према областима: - Ставови учесника у саобраћају у вези са вожњом под утицајем алкохола/дрога/лекова - Ставови учесника у саобраћају у вези са брзом вожњом - Ставови учесника у саобраћају у вези са значајем заштитних система (сигурносних појасева и дечијих заштитних система) - Ставови учесника у саобраћају у вези са ометањем пажње у току вожње и умором - Ставови учесника у саобраћају у вези са значајем заштитних кацига -
Агенција за безбедност саобраћаја
Генерички називи медицинских средстава у хуманој употреби
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Генерички називи медицинских средстава у хуманој употреби
Генерички називи медицинских средстава у хуманој употреби
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Издати сертификати контроле квалитета за лекове у ветеринаској употреби
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Издати сертификати контроле квалитета за лекове у ветеринаској употреби
Издати сертификати контроле квалитета за лекове у ветеринаској употреби
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Увозне дозволе за нерегистроване лекове
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Увозне дозволе за нерегистроване лекове
Увозне дозволе за нерегистроване лекове
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Регистар уписаних медицинских средстава за хуману употребу
Public domain xlsm gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Регистар уписаних медицинских средстава за хуману употребу
Регистар уписаних медицинских средстава за хуману употребу.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Beware-xml_i_json_.zip
Public domain zip gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Резултати пројекта „Хармонизација података о клизиштима и обучавање локалних самоуправа за њихово праћење“ - BEWARE (BEyound landslide aWAREness) који укључују локалитет, координате, опис процеса и терена, угроженост објеката и људи за 25 општина у Србији.
Резултати пројекта „Хармонизација података о клизиштима и обучавање локалних самоуправа за њихово праћење” - BEWARE (BEyond landslide aWAREness) који укључују локалитет, координате, опис процеса и терена, угроженост објеката и људи за 25 општина у Србији.
Министарство рударства и енергетике
Каталог органа јавне власти (у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја)
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Каталог садржи податке о свим органима власти који су дужни да поступају по захтеву за приступ информацијама, односно спроводе Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја. У категорију органе јавне власти, у смислу чл. 3. Закона, спадају: 1) државни органи, органи територијалне аутономије, органи локалне самоуправе, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, (државни орган у ширем смислу); 2) правна лица која оснива или финансира у целини, односно у претежном делу неки од државних органа из тачке 1).
Каталог садржи податке о свим органима власти који су дужни да поступају по захтеву за приступ информацијама, односно спроводе Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја. У категорију органе јавне власти, у смислу чл. 3. Закона, спадају: 1) државни органи, органи територијалне аутономије, органи локалне самоуправе, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, (државни орган у ширем смислу); 2) правна лица која оснива или финансира у целини, односно у претежном делу неки од државних органа из тачке 1).
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Мера за унапређење јавности рада
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Свако може да упути Поверенику притужбу у циљу указивања на повреду дужности органа власти уређене Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Мере за унапређивање јавности рада Повереник предузима и самоиницијативно, нпр прегледањем квалитета информатора о раду, или организовањем догађаја чији је циљ подизање свести јавности о праву на приступ информацијама, као и органа власти о законским обавезама.
Свако може да упути Поверенику притужбу у циљу указивања на повреду дужности органа власти уређене Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Мере за унапређивање јавности рада Повереник предузима и самоиницијативно, нпр прегледањем квалитета информатора о раду, или организовањем догађаја чији је циљ подизање свести јавности о праву на приступ информацијама, као и органа власти о законским обавезама.
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Мишљења Повереника
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Мишљења из области заштите података обухватају предмете у раду Повереника који нису заведени као жалбе или поступци надзора, а тичу се нпр. правилне примене Закона о заштити података о личности. Подносилац захтева за мишљење може бити свако лице.
Мишљења из области заштите података обухватају предмете у раду Повереника који нису заведени као жалбе или поступци надзора, а тичу се нпр. правилне примене Закона о заштити података о личности. Подносилац захтева за мишљење може бити свако лице.
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Уступљени захтеви
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Када неко лице поднесе захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја неком органу власти, а орган власти коме је поднет захтев не располаже траженом информацијом, онда је тај орган дужан да захтев упути Поверенику. Повереник ће, кад добије тај тзв. уступљен захтев, контактирати подносиоца захтева и упутити га ком органу треба да се обрати или ће, ако се подносилац захтева сагласи, Повереник сам проследити захтев органу за кога претпоставља да има информацију.
Када неко лице поднесе захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја неком органу власти, а орган власти коме је поднет захтев не располаже траженом информацијом, онда је тај орган дужан да захтев упути Поверенику. Повереник ће, кад добије тај тзв. уступљен захтев, контактирати подносиоца захтева и упутити га ком органу треба да се обрати или ће, ако се подносилац захтева сагласи, Повереник сам проследити захтев органу за кога претпоставља да има информацију.
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Polen koncentracija
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Koncentracija polena od 2011. do 2016. godine
Aeropolen se skuplja kontinuiranom volumetrijskom metodom (Horst, 1952). Nakon kvalitativnog i kvantitativnog pregleda aeropolena rezultati su izraženi kao koncentracije (broj polenovih zrna u m3 vazduha). Granične vrednosti koncentracija za polene drveća i polene trava je 30 zrna/m3, dok je za polene korova 15 zrna/m3 vazduha. Vrednosti za koncentraciju polena definišu: 1 = niska koncentracija 2 = srednja koncentracija 3 = visoka koncentracija 0 ili NULL = nije definisano Vrednosti za tendencije polena definišu: 1 = u opadanju 2 = bez promena 3 = u porastu 0 ili NULL = nije definisano
Агенција за заштиту животне средине
2011-CO_max8h
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Verifikovane dnevne vrednosti u 2011 godini
Агенција за заштиту животне средине
2011-NO2
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Verifikovane dnevne vrednosti u 2011 godini
Агенција за заштиту животне средине
2011-O3_max8h
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Verifikovane dnevne vrednosti u 2011 godini
Агенција за заштиту животне средине
2011-PM10
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Verifikovane dnevne vrednosti u 2011 godini
Агенција за заштиту животне средине
2011-SO2
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Verifikovane dnevne vrednosti u 2011 godini
Агенција за заштиту животне средине
2014-CO_max8h
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: mg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2014-NO2
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2014-SO2
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2014-O3_max8h
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2014-PM10
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2016-PM10
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3.
Агенција за заштиту животне средине
2016-O3_Max8h
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3.
Агенција за заштиту животне средине
2016-SO2
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3.
Агенција за заштиту животне средине
2016-NO2
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3.
Агенција за заштиту животне средине
2016-CO_Max8h
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: mg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3.
Агенција за заштиту животне средине
2016-PM2.5
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3.
Агенција за заштиту животне средине
2017-CO_Max8h.csv
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: mg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u 2017
Агенција за заштиту животне средине
2017-NO2.csv
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u 2017
Агенција за заштиту животне средине
2017-O3_Max8h.csv
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u 2017
Агенција за заштиту животне средине
2017-PM10.csv
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u 2017
Агенција за заштиту животне средине
2017-SO2.csv
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u 2017
Агенција за заштиту животне средине
PM2.5_2017.csv
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Jedinica: µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u 2017
Агенција за заштиту животне средине
kvalitet voda 2012
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Kvalitet voda za period 2003 -2017. godinu, dati po parametrima koji se mere. Agencija šalje setove podataka o kvalitetu vode prema Eionet servisu, i oni su za Srbiju dostupni na web lokaciji: http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise4/
Агенција за заштиту животне средине
kvalitet voda 2013
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Kvalitet voda za period 2003 -2017. godinu, dati po parametrima koji se mere. Agencija šalje setove podataka o kvalitetu vode prema Eionet servisu, i oni su za Srbiju dostupni na web lokaciji: http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise4/
Агенција за заштиту животне средине
kvalitet voda 2014
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Kvalitet voda za period 2003 -2017. godinu, dati po parametrima koji se mere. Agencija šalje setove podataka o kvalitetu vode prema Eionet servisu, i oni su za Srbiju dostupni na web lokaciji: http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise4/
Агенција за заштиту животне средине
kvalitet voda 2015
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Kvalitet voda za period 2003 -2017. godinu, dati po parametrima koji se mere. Agencija šalje setove podataka o kvalitetu vode prema Eionet servisu, i oni su za Srbiju dostupni na web lokaciji: http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise4/
Агенција за заштиту животне средине
kvalitet voda 2016
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Kvalitet voda za period 2003 -2017. godinu, dati po parametrima koji se mere. Agencija šalje setove podataka o kvalitetu vode prema Eionet servisu, i oni su za Srbiju dostupni na web lokaciji: http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise4/
Агенција за заштиту животне средине
Kvalitet voda za period 2003-2012
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Objedinjeni podaci sa portala Eionet servisu, poslati od strane Agencije za zaštitu životne sredine. Više informacija i pojedinačni fajlovi su dostupni na web lokaciji: http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise4/
Kvalitet voda za period 2003 -2017. godinu, dati po parametrima koji se mere. Agencija šalje setove podataka o kvalitetu vode prema Eionet servisu, i oni su za Srbiju dostupni na web lokaciji: http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise4/
Агенција за заштиту животне средине
Kvalitet voda za period 2013-2016
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Objedinjeni podaci o kvaltetu voda za period 2013-2016 sa portala Eionet, poslati od strane Agencije za zaštitu životne sredine. Dati su podaci sa pojedinačnih merenja. Više informacija i pojedinačni fajlovi su dostupni na web lokaciji: http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise4/
Kvalitet voda za period 2003 -2017. godinu, dati po parametrima koji se mere. Agencija šalje setove podataka o kvalitetu vode prema Eionet servisu, i oni su za Srbiju dostupni na web lokaciji: http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise4/
Агенција за заштиту животне средине
Kvalitet voda 2017
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Kvalitet voda za 2017. godinu, dati po parametrima koji se mere. Agencija šalje setove podataka o kvalitetu vode prema Eionet servisu, i oni su za Srbiju dostupni na web lokaciji: http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise4/
Kvalitet voda za period 2003 -2017. godinu, dati po parametrima koji se mere. Agencija šalje setove podataka o kvalitetu vode prema Eionet servisu, i oni su za Srbiju dostupni na web lokaciji: http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise4/
Агенција за заштиту животне средине
prtr2014
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Preduzeća koja su dostavila kompletne izveštaje za 2014. godinu
U setovima podataka su prikazana preduzeća koja su u potpunosti ispunila obavezu izveštavanja. Više informacija o PRTR registru pogledajte na sajtu http://prtr.sepa.gov.rs/ "DA" znači da je obaveza izveštavanja ispunjena za dati obrazac. "NE" znači da obaveza izveštavanja nije ispunjena za dati obrazac. "-" znači da ne postoji obaveza izveštavanja za dati obrazac. Oznaka, na primer, "10/8" (u kolonama Obrazac 2, Obrazac 3 i Obrazac 4) predstavlja broj ispusta ili itvora zagađivanja za koje je trebalo dostaviti izveštaje (10) / broj ispusta ili izvora zagađivanja za koje je ispunjena obaveza izveštavanja (8).
Агенција за заштиту животне средине
prtr2015
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Preduzeća koja su dostavila kompletne izveštaje za 2015. godinu
U setovima podataka su prikazana preduzeća koja su u potpunosti ispunila obavezu izveštavanja. Više informacija o PRTR registru pogledajte na sajtu http://prtr.sepa.gov.rs/ "DA" znači da je obaveza izveštavanja ispunjena za dati obrazac. "NE" znači da obaveza izveštavanja nije ispunjena za dati obrazac. "-" znači da ne postoji obaveza izveštavanja za dati obrazac. Oznaka, na primer, "10/8" (u kolonama Obrazac 2, Obrazac 3 i Obrazac 4) predstavlja broj ispusta ili itvora zagađivanja za koje je trebalo dostaviti izveštaje (10) / broj ispusta ili izvora zagađivanja za koje je ispunjena obaveza izveštavanja (8).
Агенција за заштиту животне средине
Zagađivači vazduha 2017
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Zagađivači vazduha, podaci za 2017 godinu. Više informacija na sajtu http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20173&id=20006&akcija=ShowAll
Podaci o zagađivačima vazduha za 2010-2015. godinu
Агенција за заштиту животне средине
Zagađivači vazduha 2016
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Zagađivači vazduha, podaci za 2016 godinu. Više informacija na sajtu http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20173&id=20006&akcija=ShowAll
Podaci o zagađivačima vazduha za 2010-2015. godinu
Агенција за заштиту животне средине
Zagađivači vazduha 2011-2015
No license zip gov rs.gov.data
LOW online insecure N 0
Zagađivači vazduha, podaci po godinama 2011 - 2015 Više informacija na sajtu http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20173&id=20006&akcija=ShowAll
Podaci o zagađivačima vazduha za 2010-2015. godinu
Агенција за заштиту животне средине
Objedinjen prikaz 2010 - 2017
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Podaci o zagađivačima vazduha, za 2010 - 2017 godinu objedinjen prikaz po godinama. Više informacija na sajtu http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20173&id=20006&akcija=ShowAll
Podaci o zagađivačima vazduha za 2010-2015. godinu
Агенција за заштиту животне средине
Календар планираних јавних конкурса органа јавне управе за организације цивилног друштва у 2019. години
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Приступ подацима омогућен је преко једноставног JSON HTTP API-а. Подаци су доступни путем HTTP GET захтева са URL структуром GET konkursi.civilnodrustvo.gov.rs/api/v1/konkursi/
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је израдила први, свеобухватни Календар јавних конкурса који обухвата податке о свим планираним јавним конкурсима за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије, органа јавне управе са сва три нивоа власти (републичког, покрајинског и локалног нивоа). Правни основ за прикупљање података представља Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења и да су органи јавне управе одговорни за тачност података (Уредба), коју је Влада Републике Србије усвојила 1. марта 2018. године а која предвиђа (члан 4.) објављивање Годишњег плана јавних конкурса и календар јавних конкурса органа јавне управе за програме и пројекте удружења. Захваљујући Уредби, предвиђена је обавеза надлежних органа да најкасније до 31. јануара сваке године на својој интернет страници објаве и доставе Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом Годишњи план расписивања јавних конкурса. Подаци за Календар јавних конкурса прикупљени су од органа јавне управе на основу члана 4. Уредбе, уз напомену да су органи одговорни за њихову тачност. Календар јавних конкурса представља значајан искорак у правцу веће транспарентности органа јавне управе у области финансирања пројеката цивилног друштва.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
Istraživanje programera #1 (2015)
Creative Commons Attribution 4.0 csv ngo rs.startit
HIGH online https R 1
Rezultati prvog istraživanja domaće programerske scene koju sprovodi Startit.
Istraživanja domaće programerske scene koju sprovodi Startit. Pitanja o uslovima u kojima se radi, obrazovanju, iskustvima i planovima, iz kojih mesta najčešće dolaze, koje programske jezike najviše koriste, kako ocenjuju svoje zadovoljstvo poslom.
StartIt Centar
Istraživanje programera #2 (2017)
Creative Commons Attribution 4.0 csv ngo rs.startit
HIGH online https R 1
Rezultati drugog istraživanja domaće programerske scene koju sprovodi Startit.
Istraživanja domaće programerske scene koju sprovodi Startit. Pitanja o uslovima u kojima se radi, obrazovanju, iskustvima i planovima, iz kojih mesta najčešće dolaze, koje programske jezike najviše koriste, kako ocenjuju svoje zadovoljstvo poslom.
StartIt Centar
Istraživanje programera #3 (2018)
Creative Commons Attribution 4.0 csv ngo rs.startit
HIGH online https R 1
Rezultati trećeg istraživanja domaće programerske scene koju sprovodi Startit. 1.108 srpskih programerki i programera odgovaralo na niz pitanja o uslovima u kojima rade, obrazovanju, iskustvima i planovima.
Istraživanja domaće programerske scene koju sprovodi Startit. Pitanja o uslovima u kojima se radi, obrazovanju, iskustvima i planovima, iz kojih mesta najčešće dolaze, koje programske jezike najviše koriste, kako ocenjuju svoje zadovoljstvo poslom.
StartIt Centar
Metapodaci resursa
Creative Commons Attribution 4.0 json ngo rs.heapspace
HIGH online https R 1
Metapodaci resursa iz katalog resursa otvorenih podataka (https://opendata.rs). Oni uključuju validaciju resursa po više pitanja: online prisutnosti, podršci za HTTPS protokol itd, kao i podatke o veličini resursa i vremenu njegovog preuzimanja.
Podaci u vezi kataloga https://opendata.rs
Heapspace udruženje građana