База

Приказано: 1862 ресурса.
Датум: 28. фебруар 2020

t:* - претрага тагова / s:* - претрага оцена

Извори
Статистика

Овде
Регистар лекова за употребу у хуманој медицини
Public domain csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Регистар лекова за употребу у хуманој медицини
Ажуриран списак регистрованих лекова за употребу у хуманој медицини
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Регистар лекова за употребу у хуманој медицини
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Ажуриран регистар лекова за употребу у хуманој медицини
Ажуриран списак регистрованих лекова за употребу у хуманој медицини
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Задржани простор минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Директан упит на базу података Министарства који даје тренутно ажуирано стање у геојсон формату који можете сачувати у тхт или геојсон формату.
Скуп података обухвата податке о задржаном простору минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике. У питању је директан сервис који који даје тренутно ажурирано стање. У Сектору за геологију и рударство, обављају се послови који се односе на: мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања, израду стратегије и развој рударства, eксплоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, извођење, употребу и одржавање рударских објеката, постројења, уређаја и др. геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, начин и услове извођења, израду годишњих и средњорочних програма у области геолошких истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма, предузимање мера ради обезбеђивања услова за функционисање предузећа у области рударства и геологије и других послова из области рударства и геологије; аналитичко праћење свих активности у области геолошких истраживања и рада рударских објеката за експлоатацију минералних сировина у домену примене техничко-технолошких решења; израду енергетског биланса који се односи на угаљ и праћење његове реализације, израду годишњег биланса минералних сировина, одлуке и спровођење поступака за давање концесија за експлоатацију минералних сировина.
Министарство рударства и енергетике
aktivna-udruzenja.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Идентификациони списак активних домаћих удружења и представништава страних удружења, у временском пресеку од 3. јуна 2019. године.
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
metapodaci.txt
Public domain txt gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Метаподаци, опис података и информација од значаја за рад са подацима о удружењима, фондацијама и задужбинама.
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
aktivna-udruzenja-fondacije-i-zaduzbine-vremenski-presek.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Идентификациони списак активних домаћих удружења, фондација и задужбина и представништава страних удружења, фондација и задужбина, у временском пресеку од 11. априла 2019. године.
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
sifarnici-mesta-opstine-okruzi-delatnosti.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Шифарници за употребу података о удружењима, фондацијама и задужбинама: за делатност, општине, места и округе.
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
t1-registrovana-brisana-i-osnovana-udruzenja-fondacije-i-zaduzbine-po-godinama-i-teritoriji.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Периодични извештај о регистрованим, брисаним и основаним удружењима, фондацијама и задужбинама по годинама и територији, временски пресек од 11. априла 2019. године. Узорак чине активна домаћа и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
t2-registrovana-i-brisana-udruzenja-fondacije-i-zaduzbine-po-mesecima.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Периодични извештај о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, временски пресек од 11. априла 2019. године. Узорак чине активна домаћа и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
aktivna-udruzenja.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Идентификациони списак активних домаћих удружења и представништава страних удружења, у временском пресеку од 11. априла 2019. године.
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
aktivne-zaduzbine-i-fondacije.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Идентификациони списак активних домаћих фондација и задужбина и представништава страних фондација и задужбина, у временском пресеку од 11. априла 2019. године.
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
sifarnik-delatnosti.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Шифарник за употребу података о удружењима, фондацијама и задужбинама за делатност.
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
sifarnik-mesta.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Шифарник за употребу података о удружењима, фондацијама и задужбинама за места (територија).
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
sifarnik-opstina.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Шифарник за употребу података о удружењима, фондацијама и задужбинама за општине (територија).
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
sifarnik-okruga.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Шифарник за употребу података о удружењима, фондацијама и задужбинама за округе (територија).
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa), рaди спровођења рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa, прaћeњa трeндoвa у структури цивилног сeктoрa, успoстaвљaњa сaрaдњe, пoзивaњa нa кoнсултaциje и jaвнe рaспрaвe o прoписимa/jaвним пoлитикaмa и др. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, отворила је поједине податке на основу којих се могу пратити одређени трендови и број и структура цивилног сектора у Србији. Јавности су доступни подаци о броју регистрованих, брисаних и основаних удружења, фондација и задужбина према годинама и територији, подаци о регистрованим и брисаним удружењима, фондацијама и задужбинама по месецима, као и Идентификациони списак активних ОЦД, у временском пресеку, уз пратеће шифарнике за делатности, општине, места и округе. Извор података су Регистар удружења и Регистар фондација и задужбина, које води Агенција за привредне регистре, а припремљени су на основу вeб сeрвисa, "Вeб сeрвис зa прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из рeгистaрa AПР“ (PLWS), кojим je oмoгућeнo aутoмaтизoвaнo прaћeњe прoмeнa и прeузимaњe пoдaтaкa из стaтусних рeгистaрa AПР (удружења, задужбине и фондације) за потребе обављања редовних активности Канцеларије. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је одговорна за садржај података. Узорак чине у временском пресеку активна домаћа удружења, фондације и задужбине као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
lokalne-samouprave-srbije.json
No license json user rs.gov.data
LOW online https N 1
Република Србија је уређена Законом о територијалној организацији, усвојеним у Народној Скупштини 29. децембра 2007. године.[1] Према Закону, територијалну организацију Републике Србије као територијалне јединице чине: општине (њих 145), градови (28) и Град Београд (тј. 174 јединице локалне самоуправе) и аутономне покрајине — као облици територијалне аутономије. Територију локалних самоуправа чине насељена места, односно подручја катастарских општина која улазе у састав ових јединица локалне самоуправе. Границе јединица локалне самоуправе утврђене су границама одговарајућих катастарских општина са њене територије. Насељено место је део територије јединице локалне самоуправе, који има изграђене објекте за становање и привређивање, основну комуналну инфраструктуру и друге објекте за задовољавање потреба становника који су ту стално настањени. Насељено место може бити у саставу само једне јединице локалне самоуправе. Општина је основна територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа, која је способна да преко својих органа самостално врши сва права и дужности из своје надлежности и која има најмање 10.000 становника. Град је територијална јединица утврђена овим законом, која представља економски, административни, географски и културни центар ширег подручја и има више од 100.000 становника, а изузетно и мање. Територија града може бити подељена на градске општине. Подела града на градске општине утврђује се статутом града, у складу са законом. Регион Београда (Град Београд) има статус посебне територијалне јединице у Србији, која има своју управу: Скупштину Града Београда, градоначелника Града Београда, Градско веће Града Београда и Градску управу Града Београда. Територија Града Београда је подељена на 17 градских општина, које имају своје локалне органе власти. Подела Града Београда на градске општине утврђује се Статутом Града Београда.
Извештаји пројеката Хоризонта 2020 у којима учествују организације из Републике Србије
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Периодични извештаји пројекта у којима учествују организације из Републике Србије финансиране од стране Европске уније кроз оквирни програм Хоризонт 2020. Подаци су изведени филтрирањем података са ЕУ портала отворених података.
Подаци о научноистраживачкој делатности које је Опсерваторија друштвених иновација припремила укрштајући податке са различитих извора у склопу пројекта _Научноистраживачки простор Републике Србије_ подржаног од Програма Уједињених нација за развој (УНДП).
Опсерваторија друштвених иновација
Пројекти Хоризонта 2020 у којима учествују организације из Републике Србије
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Подаци о пројектима у којима учествују организације из Републике Србије финансиране од стране Европске уније кроз оквирни програм Хоризонт 2020. Подаци су изведени филтрирањем података са ЕУ портала отворених података.
Подаци о научноистраживачкој делатности које је Опсерваторија друштвених иновација припремила укрштајући податке са различитих извора у склопу пројекта _Научноистраживачки простор Републике Србије_ подржаног од Програма Уједињених нација за развој (УНДП).
Опсерваторија друштвених иновација
Организације из Републике Србије на пројектима Хоризонта 2020
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Подаци у учешћу организација из Републике Србије на пројектима Европске уније кроз оквирни програм Хоризонт 2020. Подаци су изведени филтрирањем података са ЕУ портала отворених података.
Подаци о научноистраживачкој делатности које је Опсерваторија друштвених иновација припремила укрштајући податке са различитих извора у склопу пројекта _Научноистраживачки простор Републике Србије_ подржаног од Програма Уједињених нација за развој (УНДП).
Опсерваторија друштвених иновација
Научностраживачки пројекти
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Подаци о научноистраживачким пројектима финансираним од стране Републике Србије у циклусу који је почео 2011. године.
Подаци о научноистраживачкој делатности које је Опсерваторија друштвених иновација припремила укрштајући податке са различитих извора у склопу пројекта _Научноистраживачки простор Републике Србије_ подржаног од Програма Уједињених нација за развој (УНДП).
Опсерваторија друштвених иновација
Научноистраживачке организације
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Списак научноистраживачких органзација и веза са PIC бројем установе из регистра Европске комисије.
Подаци о научноистраживачкој делатности које је Опсерваторија друштвених иновација припремила укрштајући податке са различитих извора у склопу пројекта _Научноистраживачки простор Републике Србије_ подржаног од Програма Уједињених нација за развој (УНДП).
Опсерваторија друштвених иновација
Преглед позива web сервиса
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) од 01.01.2019. Сет података се ажурира једном недељно.
У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) Сет података се ажурира једном недељно
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Преглед позива web сервиса
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) од 01.01.2019. Сет података се ажурира једном недељно.
У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) Сет података се ажурира једном недељно
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Преглед позива web сервиса до краја 2018.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) од 01.06.2017. до 31.12.2018.
У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) Сет података се ажурира једном недељно
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Преглед позива web сервиса до краја 2018.
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) од 01.06.2017. до 31.12.2018.
У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) Сет података се ажурира једном недељно
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Подаци о саобраћајним незгодама до 28.02.2019. године за територију Града Београда
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о саобраћајним незгодама до 28.02.2019. године за територију Града Београда
Садржи податке о саобраћајним незгодама на територији Града Београда. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри: јединствени ИД број незгоде, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде, врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Подаци о саобраћајним незгодама за 2018. годину за територију Града Београда
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
**Подаци о саобраћајним незгодама за 2018. годину за територију Града Београда**
Садржи податке о саобраћајним незгодама на територији Града Београда. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри: јединствени ИД број незгоде, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде, врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Подаци о саобраћајним незгодама за 2017. годину за територију Града Београда
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о саобраћајним незгодама за 2017. годину за територију Града Београда
Садржи податке о саобраћајним незгодама на територији Града Београда. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри: јединствени ИД број незгоде, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде, врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Подаци о саобраћајним незгодама за 2016. годину за територију Града Београда
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о саобраћајним незгодама за 2016. годину за територију Града Београда
Садржи податке о саобраћајним незгодама на територији Града Београда. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри: јединствени ИД број незгоде, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде, врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Подаци о саобраћајним незгодама за 2015. годину за територију Града Београда
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
**Подаци о саобраћајним незгодама за 2015. годину за територију Града Београда**
Садржи податке о саобраћајним незгодама на територији Града Београда. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри: јединствени ИД број незгоде, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде, врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Експлоатациона поља минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Директан упит на базу података Министарства који даје тренутно ажуирано стање у геојсон формату који можете сачувати у тхт или геојсон формату.
Скуп података обухвата податке о експлоатационим пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалним ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике. У питању је директан сервис који који даје тренутно ажурирано стање. У Сектору за геологију и рударство, обављају се послови који се односе на: мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања, израду стратегије и развој рударства, eксплоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, извођење, употребу и одржавање рударских објеката, постројења, уређаја и др. геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, начин и услове извођења, израду годишњих и средњорочних програма у области геолошких истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма, предузимање мера ради обезбеђивања услова за функционисање предузећа у области рударства и геологије и других послова из области рударства и геологије; аналитичко праћење свих активности у области геолошких истраживања и рада рударских објеката за експлоатацију минералних сировина у домену примене техничко-технолошких решења; израду енергетског биланса који се односи на угаљ и праћење његове реализације, израду годишњег биланса минералних сировина, одлуке и спровођење поступака за давање концесија за експлоатацију минералних сировина.
Министарство рударства и енергетике
Истражна поља минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Директан упит на базу података Министарства који даје тренутно ажуирано стање у геојсон формату који можете сачувати у тхт или геојсон формату.
Скуп података обухвата податке о истражним пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалнихм ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике. У питању је директан сервис који који даје тренутно ажурирано стање. У Сектору за геологију и рударство, обављају се послови који се односе на: мере и активности минералне политике и начин њеног остваривања, израду стратегије и развој рударства, eксплоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, извођење, употребу и одржавање рударских објеката, постројења, уређаја и др. геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, начин и услове извођења, израду годишњих и средњорочних програма у области геолошких истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма, предузимање мера ради обезбеђивања услова за функционисање предузећа у области рударства и геологије и других послова из области рударства и геологије; аналитичко праћење свих активности у области геолошких истраживања и рада рударских објеката за експлоатацију минералних сировина у домену примене техничко-технолошких решења; израду енергетског биланса који се односи на угаљ и праћење његове реализације, израду годишњег биланса минералних сировина, одлуке и спровођење поступака за давање концесија за експлоатацију минералних сировина.
Министарство рударства и енергетике
evidencija-autobuskih-stajalista.xls
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Сет података садржи информације о постојећим градско-приградским и међумесним аутобуским стајалиштима у граду Шапцу
Градска управа града Шапца
registar-stambenih-zajednica.ods
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Регистар стамбених заједница
Регистар стамбених заједница је електронска база података и докумената у којој су садржани подаци о регистрованим стамбеним заједницама на територији Јединице локалне самоуправе. Стамбена заједница се, према Закону, уписује у Регистар стамбених заједница који води јединица локалне самоуправе и која организује рад Регистра према својој територијалној надлежности. Републички геодетски завод води Јединствену, централну, јавну базу података - Јединствену евиденцију у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама свих регистара на територији Републике Србије. Доступни подаци садрже пословна имена и адресе свих регистрованих стамбених заједница.
Републички геодетски завод
Регистар стамбених заједница
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Регистар стамбених заједница је електронска база података и докумената у којој су садржани подаци о регистрованим стамбеним заједницама на територији Јединице локалне самоуправе. Стамбена заједница се, према Закону, уписује у Регистар стамбених заједница који води јединица локалне самоуправе и која организује рад Регистра према својој територијалној надлежности. Републички геодетски завод води Јединствену, централну, јавну базу података - Јединствену евиденцију у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама свих регистара на територији Републике Србије. Доступни подаци садрже пословна имена и адресе свих регистрованих стамбених заједница.
Републички геодетски завод
Registar_stambenih_zajednica.ods
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Регистар стамбених заједница је електронска база података и докумената у којој су садржани подаци о регистрованим стамбеним заједницама на територији Јединице локалне самоуправе. Стамбена заједница се, према Закону, уписује у Регистар стамбених заједница који води јединица локалне самоуправе и која организује рад Регистра према својој територијалној надлежности. Републички геодетски завод води Јединствену, централну, јавну базу података - Јединствену евиденцију у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама свих регистара на територији Републике Србије. Доступни подаци садрже пословна имена и адресе свих регистрованих стамбених заједница.
Регистар стамбених заједница је електронска база података и докумената у којој су садржани подаци о регистрованим стамбеним заједницама на територији Јединице локалне самоуправе. Стамбена заједница се, према Закону, уписује у Регистар стамбених заједница који води јединица локалне самоуправе и која организује рад Регистра према својој територијалној надлежности. Републички геодетски завод води Јединствену, централну, јавну базу података - Јединствену евиденцију у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама свих регистара на територији Републике Србије. Доступни подаци садрже пословна имена и адресе свих регистрованих стамбених заједница.
Републички геодетски завод
spisak-toplotnih-podstanica-sa-mesecnom-potrosnjom.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Ovaj skup podataka sadrži pregled toplotnih podstanica na teritoriji opštine Priboj, kao i podatke o utrošenoj toplotnoj energiji za zagrevanje zgrada/stanova uključenih u sistem centralnog grejanja za grejne sezone sledećih godina: 2016, 2017, 2018. Skup podataka je otvorila JP "Toplana Priboj".Ovaj skup podataka sadrži sledeće atribute: redni broj podstanice, id podstanice, lat podstanice, lon podstanice, adresu podstanice, naziv podstanice, broj povezanih zgrada, broj povezanih stanova, ukupna površina u m2,izvor, potrošnja mesec 01,potrošnja mesec 02, potrošnje mesec 03, potrošnja mesec 04, potrošnja mesec 10, potrošnja mesec 11, potrošnja mesec 12.
Овај скуп података садржи преглед топлотних подстаница на територији општине Прибој, као и податке о утрошеној топлотној енергији за загревање зграда/станова укључених у систем централног грејања за грејне сезоне следећих година: 2016, 2017, 2018. Скуп података је отворила ЈП "Топлана Прибој". Овај скуп података садржи следеће атрибуте: редни број подстанице, ид подстанице, лат подстанице, лон подстанице, адресу подстанице, назив подстанице, број повезаних зграда, број повезаних станова, укупна површина у м2, извор, потрошња месец 01, потрошња месец 02, потрошње месец 03, потрошња месец 04, потрошња месец 10, потрошња месец 11, потрошња месец 12.
Општинска управа Прибој
spisak-toplotnih-podstanica-sa-mesecnom-potrosnjom-za-period-2016-2018-godine-sabac.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Овај скуп података садржи преглед топлотних подстаница на територији града Шапца, као и податке о утрошеној топлотној енергији за загревање зграда/станова укључених у систем централног грејања за грејне сезоне следећих година: 2018, 2017, 2016. Извештај је креирала ЈП "Топлана" Шабац. Овај скуп података садржи следеће атрибуте: ид_ подстанице, лат_подстанице, лон_подстанице, адресу_подстанице, назив_подстанице, број_повезаних_зграда, број_повезаних станова, укупна_површина_у_м2, извор, потрошња_месец 01,потрошња_месец_02, потрошње_месец_03, потрошња_месец_04, потрошња_месец_10, потрошња_месец_11, потрошња_месец_12.
Градска управа града Шапца
Подаци о саобраћајним незгодама за 2019. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о саобраћајним незгодама за 2019. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри, колоне: јединствени ИД број незгоде, полицијска управа, општина, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде (X,Y координате), врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Подаци о саобраћајним незгодама за 2018. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о саобраћајним незгодама за 2018. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри, колоне: јединствени ИД број незгоде, полицијска управа, општина, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде (X,Y координате), врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Подаци о саобраћајним незгодама за 2017. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о саобраћајним незгодама за 2017. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри, колоне: јединствени ИД број незгоде, полицијска управа, општина, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде (X,Y координате), врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Подаци о саобраћајним незгодама за 2016. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о саобраћајним незгодама за 2016. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри, колоне: јединствени ИД број незгоде, полицијска управа, општина, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде (X,Y координате), врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Подаци о саобраћајним незгодама за 2015. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о саобраћајним незгодама за 2015. годину за територију свих ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА И ОПШТИНА
Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри, колоне: јединствени ИД број незгоде, полицијска управа, општина, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде (X,Y координате), врста саобраћајне незгоде (материјална штета, повређени...), назив-тип саобраћајне незгоде, број возила - учесника у саобраћајној незгоди, статус лица која су учествовала (повређени, погинули), као и детаљни опис саобраћајне незгоде.
Министарство унутрашњих послова
Стајалишта јавног градског превоза
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Скуп података садржи назве стајалиште, њихове координате као и зоне којима стајалишта припадају.
Градска управа Града Београда
Даљинар линија јавног градског превоза
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Скуп података садржи удаљености стајалишта од почетног терминуса за сваку линију.
Градска управа Града Београда
Спецификација приступ и презентација
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Спецификација приступ и презентација
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Спецификација за област безбедности
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Спецификација за област безбедности
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Спецификација за област безбедности
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Спецификација за област безбедности
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Спецификација за област Web сервиса
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Спецификација за област Web сервиса
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Спецификација за област Web сервиса
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Спецификација за област Web сервиса
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Спецификација за област приступа и презентације намењена особама са инвалидитетом
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Спецификација за област приступа и презентације намењена особама са инвалидитетом
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Спецификација за област приступа и презентације намењена особама са инвалидитетом
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Спецификација за област приступа и презентације намењена особама са инвалидитетом
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Пословне услуге
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Пословне услуге
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Интегрисање података
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Интегрисање података
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Интегрисање података
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Интегрисање података
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Мрежни протоколи
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Мрежни протоколи
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са потребама у јавном сектору/јавној администрацији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Врсте поступака
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Шифарник врсте поступака за отворене податке са Портала јавних набавки
Ово су шифарници који се користе у другим скуповима података Управа за јавне набавке.
Управа за јавне набавке
Место
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Шифарник места за отворене податке са Портала јавних набавки
Ово су шифарници који се користе у другим скуповима података Управа за јавне набавке.
Управа за јавне набавке
Општине
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Шифарник општина које се користе у отвореним подацима са Портала управе за јавне набавке
Ово су шифарници који се користе у другим скуповима података Управа за јавне набавке.
Управа за јавне набавке
Облик својине
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Шифарник облика својине за отворене податке са Портала јавних набавки
Ово су шифарници који се користе у другим скуповима података Управа за јавне набавке.
Управа за јавне набавке
Делатност наручиоца
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Шифарника делатности наручиоца за отворене податке са Портала јавних набавки
Ово су шифарници који се користе у другим скуповима података Управа за јавне набавке.
Управа за јавне набавке
Облик организовања наручиоца
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Шифарник облика организовања наручиоца за отворене податке са Портала јавних набавки
Ово су шифарници који се користе у другим скуповима података Управа за јавне набавке.
Управа за јавне набавке
Категорија наручилаца
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Шифарник категорија наручилаца за отворене податке са Портала јавних набавки
Ово су шифарници који се користе у другим скуповима података Управа за јавне набавке.
Управа за јавне набавке
ГТФС
Public domain zip gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о јавног саобраћа Града Београда у ГТФС формату. ГТФС формат је отворени стандард за размену података линија јавног превоза, географских као и тарифних информација. ГТФС омогућава јавним агенцијама објављивање података у формату који се може лако рамењивати и користити у апликацијама на интероперабилан начин.
Градска управа Града Београда
evidencija-udruzenja-u-kulturi.xls
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција се односи на удружења грађана са територије града Шапца, која су регистрована код Агенције за привредне регистре, а чији се циљеви остварују у области културе и поред назива удружења, садржи и матични број и порески идентификациони број.
Евиденција се односи на удружења грађана са територије града Шапца, која су регистрована код Агенције за привредне регистре, а чији се циљеви остварују у области културе и поред назива удружења, садржи и матични број и порески идентификациони број.
Градска управа града Шапца
Савладавање правила по месецима - виши судови
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Савладавање правила по месецима - основни судови
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Савладавање правила по месецима - основни судови
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Број нерешених старих предмета по датуму иницијалног акта на крају месеца - виши судови
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Број нерешених старих предмета по датуму иницијалног акта на крају месеца - основни судови
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Виших судова за други квартал 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Основних судова за други квартал 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Апелационих судова за други квартал 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Виших судова за први квартал 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Основних судова за први квартал 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Апелационих судова за први квартал 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Виших судова 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Основних судова 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Апелационих судова 2018 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Виших судова 2017 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Основних судова 2017 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Апелационих судова 2017 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Виших судова 2016 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Основних судова 2016 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Рад Апелационих судова 2016 године
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
Министарство правде
Цене карата јавног градског превоза
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Скуп података садржи ценовник допуна пресоналижованих картица по категоријама путника и зонама. Такође у оквиру скупа података налазе се цене и за неперсонализоване картице.
Градска управа Града Београда
Ред вожње јавно градског превоза
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Скуп података садржи времена полазака линија, редни број возила на линији као тип реда вожње за радни дан, суботу и недељу.
Градска управа Града Београда
spisak-linija-prevoza.xls
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Сет података садржи информације о постојећим линијама градског и приградског превоза утврђеним у складу са Одлуком о поверавању послова линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Шапца (“Службени лист града Шапца 14/2009).
Сет података садржи информације о постојећим линијама градског и приградског превоза утврђеним у складу са Одлуком о поверавању послова линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Шапца (“Службени лист града Шапца 14/2009).
Градска управа града Шапца
API документација
No license html gov rs.gov.data
LOW online insecure N 0
Концентрације полена у ваздуху
Агенција за заштиту животне средине
Типови алергена
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Типови алергена
Концентрације полена у ваздуху
Агенција за заштиту животне средине
Алергени
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Алергени
Концентрације полена у ваздуху
Агенција за заштиту животне средине
Локације
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Локације мерних станица
Концентрације полена у ваздуху
Агенција за заштиту животне средине
Полен
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Полен релација ка концентрацији за локацију на дан
Концентрације полена у ваздуху
Агенција за заштиту животне средине
Концентрације
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Вредности концентрација по алергену за сваку релацију локације и дана
Концентрације полена у ваздуху
Агенција за заштиту животне средине
GTFS.zip
No license zip gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Овај сет података садржи податке о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Ниша у GTFS формату.
Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Ниша у GTFS формату. Овај ресурс је објавила ЈКП Дирекција за јавни градски превоз Града Ниша.
Град Ниш
taksi-stajalista.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Сет података садржи информације о постојећим таксим стајалиштима у граду Шапцу утврђеним у складу са Програмом о оптималном организовању такси превоза на територији града Шапца за 2018. годину.
Сет података садржи информације о постојећим таксим стајалиштима у граду Шапцу утврђеним у складу са Програмом о оптималном организовању такси превоза на територији града Шапца за 2018. годину.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ДРЕНОВАЦ(повратак)
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МиС МИКИ ТУРС" Д.О.О. МАЈУР Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ДРЕНОВАЦ(одлазак)
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МиС МИКИ ТУРС" Д.О.О. МАЈУР Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ЈЕВРЕМОВАЦ-ЛЕТЊИКОВАЦ-НОВО ГРОБЉЕ(повратак)
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ЈЕВРЕМОВАЦ-ЛЕТЊИКОВАЦ-НОВО ГРОБЉЕ(одлазак)
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ЈЕВРЕМОВАЦ-МИШАР ДОМ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
БОГОСАВАЦ УЛАЗ-ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
БОГОСАВАЦ УЛАЗ-МИШАР ДОМ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШТИТАР - СОКИНА КАФАНА - ОРАШАЦ - МИШАР ДОМ (повратак)
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ГОРЊА ВРАЊСКА-ЗАБЛАЋЕ-МЕТЛИЋ-РАСКРШЋЕ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МиС МИКИ ТУРС" Д.О.О. МАЈУР Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ГОРЊА ВРАЊСКА-ЗАБЛАЋЕ-МЕТЛИЋ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МиС МИКИ ТУРС" Д.О.О. МАЈУР Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-СКРАЂАНИ-ЗМИЊАК-ПРЊАВОР-ПЕТКОВИЦА
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "ДУГА" Д.О.О. ПЕТЛОВАЧА Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ЛИПОЛИСТ-БЕЛА РЕКА
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "ДУГА" Д.О.О. ПЕТЛОВАЧА Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ОРИД-ПРЕДВОРИЦА-МИОКУС-МРЂЕНОВАЦ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "ДУГА" Д.О.О. ПЕТЛОВАЧА Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-СКРАЂАНИ-ЗМИЊАК-ПЕТКОВИЦА
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "ДУГА" Д.О.О. ПЕТЛОВАЧА Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ДУВАНИШТЕ-ПРЊАВОР
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "ДУГА" Д.О.О. ПЕТЛОВАЧА Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ЦЕРОВАЦ-МАЛА ВРАЊСКА-ЖАБАР-КОРМАН
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МиС МИКИ ТУРС" Д.О.О. МАЈУР Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ДОБРИЋ-РАДОВАШНИЦА
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МиС МИКИ ТУРС" Д.О.О. МАЈУР Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ГОРЊА ВРАЊСКА-ЗАБЛАЋЕ-МЕТЛИЋ-ВОЛУЈАЦ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МиС МИКИ ТУРС" Д.О.О. МАЈУР Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-СИНОШЕВИЋ-НАКУЧАНИ-ВОЛУЈАЦ-БУКОР
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-НАКУЧАНИ-ВОЛУЈАЦ-ГОРЊА РУМСКА-БУКОР
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ДВОРИШТЕ-ВОЛУЈАЦ-НАКУЧАНИ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-СИНОШЕВИЋ-ВОЛУЈАЦ-ГОРЊА РУМСКА-БУКОР
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-СИНОШЕВИЋ-ВОЛУЈАЦ-БУКОР
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-МАОВИ-ВАРНА
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШАБАЦ-ПОЦЕРСКИ МЕТКОВИЋ-МИЛОШЕВАЦ
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
МИШАР ДОМ- БОЛНИЦА
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
ШТИТАР - СОКИНА КАФАНА - ОРАШАЦ - МИШАР ДОМ (одлазак)
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Назив превозника: "МАЧВА ЕКСПРЕС" Д.О.О. БАДОВИНЦИ Врста линије: ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА
Сет података садржи информације о редовима вожње на свим линијама градског и приградског превоза, са временима полазака, повратака и стајања на утврђеним аутобуским стајалиштима и дужином линије у км. на територији града Шапца.
Градска управа града Шапца
Радиодифузни спектар
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед свих издатих дозвола за FM и TV радиодифузне предајнике сa подацима о носиоцу права на коришћење радио-фреквенција, радним фреквенцијама/каналима, датуму издавања и року важења дозволе, знаку идентификације, врсти станице/службе, локацији предајника и статусу дозволе.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција у фреквенцијским опсезима 2400-2483.5 MHz, 5470-5725 MHz и 5725-5875 MHz
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Свако лица има право на коришћење радио-фреквенција које се према плану намене радиофреквенцијских опсега користе по режиму општег овлашћења, ако постоје занемариве опасности од сметњи или се ради о усклађеним радиофреквенцијским опсезима, а нарочито ако је то у складу са одговарајућим међународним споразумима и препорукама. Коришћење радио-фреквенција по режиму општег овлашћења, за који није потребна дозвола РАТЕЛ-а за коришћење радио-фреквенција, не сме да проузрокује штетне сметње било којој радио-служби нити да захтева заштиту од било које радио-службе која ради у складу са планом намене радиофреквенцијских опсега. Евиденција садржи податке о подносиоцу и датуму пријаве, радио-станицама, фреквенцијском опсегу, локацијама и конфигурацији мреже која се користи.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција у фреквенцијском опсегу 72-76/82-86 GHz
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Свако лица има право на коришћење радио-фреквенција које се према плану намене радиофреквенцијских опсега користе по режиму општег овлашћења, ако постоје занемариве опасности од сметњи или се ради о усклађеним радиофреквенцијским опсезима, а нарочито ако је то у складу са одговарајућим међународним споразумима и препорукама. Коришћење радио-фреквенција по режиму општег овлашћења, за који није потребна дозвола РАТЕЛ-а за коришћење радио-фреквенција, не сме да проузрокује штетне сметње било којој радио-служби нити да захтева заштиту од било које радио-службе која ради у складу са планом намене радиофреквенцијских опсега. Евиденција садржи податке о подносиоцу и датуму пријаве, радио-станицама, фреквенцијском опсегу, локацијама и конфигурацији мреже која се користи.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција у фреквенцијском опсегу 27 MHz за CB радио-станице
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Свако лица има право на коришћење радио-фреквенција које се према плану намене радиофреквенцијских опсега користе по режиму општег овлашћења, ако постоје занемариве опасности од сметњи или се ради о усклађеним радиофреквенцијским опсезима, а нарочито ако је то у складу са одговарајућим међународним споразумима и препорукама. Коришћење радио-фреквенција по режиму општег овлашћења, за који није потребна дозвола РАТЕЛ-а за коришћење радио-фреквенција, не сме да проузрокује штетне сметње било којој радио-служби нити да захтева заштиту од било које радио-службе која ради у складу са планом намене радиофреквенцијских опсега. Евиденција садржи податке о подносиоцу и датуму пријаве, радио-станицама, фреквенцијском опсегу, локацијама и конфигурацији мреже која се користи.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
gtfs.zip
Public domain zip gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Крагујевца у GTFS формату. Овај ресурс је објавила Градска агенција за саобраћај Града Крагујевца.
Градска управа града Крагујевца
subotica-rs-suboticatrans-gtfs.zip
Public domain zip gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Суботица у GTFS формату.
Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Суботица у GTFS формату.
Градска управа Града Суботица
Решења за 2018 - по општини и пореском облику на дан 30.01.2019.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Садржани су подаци о задужењима пореских обвезника према решењима за 2018. годину. Табела садржи податке о броју утврђених, уручених и делимично сторнираних решења, као и износе задужења на утврђеним, урученим и делимично сторнираним решењима. Подаци су приказани на нивоу: - општине и пореског облика, - општине и - Србије.
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Имовина физичких лица - обавезе по пријави за 2018. - по општини и зони на дан 30.01.2019.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Обухваћене су пријаве поднете у дефинисаној 2018. години и односе се на обавезе за ту годину. Табеле садрже податке о броју обвезника и броју пријава по: - општини, врсти права и врсти непокретности, односно - општини пријаве, зони, општини зоне,као и - елементима обрачунатог задужења за објекат који је предмет пријаве: - тржишна вредност, - пореска основица, - проценат амортизације, - износ амортизације, - порески кредит, - порез, - порез без лимита, - основни порез без пореског кредита. Табела садржи сумарне податке на нивоу општине* и Србије. *Подаци на нивоу општине представљају суму података на нижем нивоу детаљности.
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Имовина физичких лица -обавезе по пријави за 2018 - по општини, врсти права и врсти непокретности на дан 30.01.2019.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Обухваћене су пријаве поднете у дефинисаној 2018. години и односе се на обавезе за ту годину. Табеле садрже податке о броју обвезника и броју пријава по: - општини, врсти права и врсти непокретности, односно - општини пријаве, зони, општини зоне,као и - елементима обрачунатог задужења за објекат који је предмет пријаве: - тржишна вредност, - пореска основица, - проценат амортизације, - износ амортизације, - порески кредит, - порез, - порез без лимита, - основни порез без пореског кредита. Табела садржи сумарне податке на нивоу општине* и Србије. *Подаци на нивоу општине представљају суму података на нижем нивоу детаљности.
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Имовина физичких лица -пријаве за 2019- по општини и зони на дан 30.01.2019.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Садржани су подаци на нивоу: - општине пријаве, зоне, општине зоне, - општине пријаве* и - Србије * Подаци на нивоу општине представљају суму података на нижем нивоу детаљности.
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Имовина физичких лица -пријаве за 2019 - по општини на дан 30.01.2019.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Садржани су подаци на нивоу: - општине и - Србије
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Имовина физичких лица -пријаве за 2019 - по општини, врсти права и врсти непокретности на дан 30.01.2019.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Садржани су подаци на нивоу: - општине, врсте права и врсте непокретности, - општине* и - Србије. * Подаци на нивоу општине представљају суму података на нижем нивоу детаљности.
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Структура обвезника - 25 делатности са највећим бројем обвезника на дан 30.1.2019.
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Садржи листу 25 делатности са највећим бројем обвезника (делатности у подацима свих ЛПА су на основу шифарника који су се раније примењивали).
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Структура обвезника - број обвезника по типу обвезника на дан 30.01.2019.
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Садржани су подаци о броју обвезника по типу обвезника, као и сумирани подаци на нивоу целе Србије. Значење скраћенице тип обвезника је: - Ф - физичко лице, - П - правно лице и - Р - предузетник.
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Структура обвезника - број обвезника по општини и типу обвезника на дан 30.01.2019.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Садржани су подаци о броју обвезника по општини и типу обвезника, као и сумирани подаци на нивоу општине и целе Србије. Значење скраћенице тип обвезника је: - Ф - физичко лице, - П - правно лице и - Р - предузетник.
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
smestaj-domaca-radinost-sabac.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Списак садржи врсту категорије и назив објекта, податке о власнику, адресу, као и број важећег Решења о категоризацији
Списак садржи врсту категорије и назив објекта, податке о власнику, адресу, као и број важећег Решења о категоризацији.
Градска управа града Шапца
Упутство за разумевање података о индикаторима понашања учесника у саобраћају
Public domain docx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Индикатори безбедности саобраћаја су показатељи понашања учесника у саобраћају, и представљају индиректне показатеље стања безбедности саобраћаја у Републици Србији. На порталу су доступна три excel документа са индикаторима: у вези са вожњом под утицајем алкохола, прекорачењем брзине и коришћењем заштитних система. У документима је приказан ID територије на коју се индикатор односи (Србија или одређена полицијска управа), година мерења индикатора, врста возила* у/на којој се налазио учесник у саобраћају чије понашање је посматрано, врста индикатора, вредност индикатора на саобраћајницама у насељу, вредност индикатора на путевима ван насеља, вредност индикатора на ауто путу**, укупна вредност индикатора***. *Код индикатора у вези са вожњом под утицајем алкохола није наведена категорија возила, јер се сви индикатори у вези са вожњом под утицајем алкохола односе на возаче путничких аутомобила. **За категорије возила за које није дозвољено кретање на ауто-путу (мопеди), као и за полицијске управе кроз чију територију не пролази ауто пут, у колони ауто пут нема записа. ***Индикатори у вези са прекорачењем брзине се не агрегирају, односно не постоји колона „укупно“, већ вредности индикатора воде само појединачно (насеље, ван насеља, ауто пут).
Агенција за безбедност саобраћаја
Индикатори понашања учесника у саобраћају у вези са коришћењем заштитних система и мобилних телефона
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Индикатори безбедности саобраћаја су показатељи понашања учесника у саобраћају, и представљају индиректне показатеље стања безбедности саобраћаја у Републици Србији. На порталу су доступна три excel документа са индикаторима: у вези са вожњом под утицајем алкохола, прекорачењем брзине и коришћењем заштитних система. У документима је приказан ID територије на коју се индикатор односи (Србија или одређена полицијска управа), година мерења индикатора, врста возила* у/на којој се налазио учесник у саобраћају чије понашање је посматрано, врста индикатора, вредност индикатора на саобраћајницама у насељу, вредност индикатора на путевима ван насеља, вредност индикатора на ауто путу**, укупна вредност индикатора***. *Код индикатора у вези са вожњом под утицајем алкохола није наведена категорија возила, јер се сви индикатори у вези са вожњом под утицајем алкохола односе на возаче путничких аутомобила. **За категорије возила за које није дозвољено кретање на ауто-путу (мопеди), као и за полицијске управе кроз чију територију не пролази ауто пут, у колони ауто пут нема записа. ***Индикатори у вези са прекорачењем брзине се не агрегирају, односно не постоји колона „укупно“, већ вредности индикатора воде само појединачно (насеље, ван насеља, ауто пут).
Агенција за безбедност саобраћаја
Индикатори понашања учесника у саобраћају у вези са прекорачењем брзине
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Индикатори безбедности саобраћаја су показатељи понашања учесника у саобраћају, и представљају индиректне показатеље стања безбедности саобраћаја у Републици Србији. На порталу су доступна три excel документа са индикаторима: у вези са вожњом под утицајем алкохола, прекорачењем брзине и коришћењем заштитних система. У документима је приказан ID територије на коју се индикатор односи (Србија или одређена полицијска управа), година мерења индикатора, врста возила* у/на којој се налазио учесник у саобраћају чије понашање је посматрано, врста индикатора, вредност индикатора на саобраћајницама у насељу, вредност индикатора на путевима ван насеља, вредност индикатора на ауто путу**, укупна вредност индикатора***. *Код индикатора у вези са вожњом под утицајем алкохола није наведена категорија возила, јер се сви индикатори у вези са вожњом под утицајем алкохола односе на возаче путничких аутомобила. **За категорије возила за које није дозвољено кретање на ауто-путу (мопеди), као и за полицијске управе кроз чију територију не пролази ауто пут, у колони ауто пут нема записа. ***Индикатори у вези са прекорачењем брзине се не агрегирају, односно не постоји колона „укупно“, већ вредности индикатора воде само појединачно (насеље, ван насеља, ауто пут).
Агенција за безбедност саобраћаја
Индикатори понашања учесника у саобраћају у вези са вожњом под утицајем алкохола
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Индикатори безбедности саобраћаја су показатељи понашања учесника у саобраћају, и представљају индиректне показатеље стања безбедности саобраћаја у Републици Србији. На порталу су доступна три excel документа са индикаторима: у вези са вожњом под утицајем алкохола, прекорачењем брзине и коришћењем заштитних система. У документима је приказан ID територије на коју се индикатор односи (Србија или одређена полицијска управа), година мерења индикатора, врста возила* у/на којој се налазио учесник у саобраћају чије понашање је посматрано, врста индикатора, вредност индикатора на саобраћајницама у насељу, вредност индикатора на путевима ван насеља, вредност индикатора на ауто путу**, укупна вредност индикатора***. *Код индикатора у вези са вожњом под утицајем алкохола није наведена категорија возила, јер се сви индикатори у вези са вожњом под утицајем алкохола односе на возаче путничких аутомобила. **За категорије возила за које није дозвољено кретање на ауто-путу (мопеди), као и за полицијске управе кроз чију територију не пролази ауто пут, у колони ауто пут нема записа. ***Индикатори у вези са прекорачењем брзине се не агрегирају, односно не постоји колона „укупно“, већ вредности индикатора воде само појединачно (насеље, ван насеља, ауто пут).
Агенција за безбедност саобраћаја
Месечни општински показатељи
No license json gov rs.gov.data
LOW offline insecure N 0
Републички завод за статистику
Месечни општински показатељи
No license csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure N 0
Републички завод за статистику
Годишњи општински показатељи
No license json gov rs.gov.data
LOW offline insecure N 0
Републички завод за статистику
Годишњи општински показатељи
No license csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure N 0
Републички завод за статистику
Општински показатељи последње стање
No license json gov rs.gov.data
LOW offline insecure N 0
Републички завод за статистику
Општински показатељи последње стање
No license csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure N 0
Републички завод за статистику
Становништво према години рођења, полу и брачном статусу, по регионима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према години рођења, полу и брачном статусу, по регионима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према националној припадности и матерњем језику, по регионима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према националној припадности и матерњем језику, по регионима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према националној припадности и вероисповести, по регионима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према националној припадности и вероисповести, по регионима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 15 и више година према националној припадности, старости, полу и школској спреми, по регионима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 15 и више година према националној припадности, старости, полу и школској спреми, по регионима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Економски активно становништво које обавља занимање према занимању и делатности, по регионима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Економски активно становништво које обавља занимање према занимању и делатности, по регионима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према старости и полу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према старости и полу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 15 и више година према школској спреми, полу и типу насеља
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 15 и више година према школској спреми, полу и типу насеља
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 10 и више година према полу, а неписмени и према старости, по типу насеља
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 10 и више година према полу, а неписмени и према старости, по типу насеља
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 15 и више година према компјутерској писмености
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 15 и више година према компјутерској писмености
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према матерњем језику
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према матерњем језику
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према вероисповести
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према вероисповести
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према националној припадности, старости и полу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према националној припадности, старости и полу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 15 и више година према законском брачном статусу, старости и полу, по општинама
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 15 и више година према законском брачном статусу, старости и полу, по општинама
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 15 и више година које живи у ванбрачној заједници према старости и полу, по областима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 15 и више година које живи у ванбрачној заједници према старости и полу, по областима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Женско становништво старо 15 и више година према старости, брачном статусу и броју живорођене деце, по општинама
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Женско становништво старо 15 и више година према старости, брачном статусу и броју живорођене деце, по општинама
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Женско становништво старо 15 и више година према старости, броју живорођене деце и националној припадности, по регионима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Женско становништво старо 15 и више година према старости, броју живорођене деце и националној припадности, по регионима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према економској активности, старости и полу, по општинама/градовима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према економској активности, старости и полу, по општинама/градовима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Економски активно становништво које обавља занимање, према групи занимања, старости и полу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Економски активно становништво које обавља занимање, према групи занимања, старости и полу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Економски активно становништво које обавља занимање, према секторима делатности, старости и полу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Економски активно становништво које обавља занимање, према секторима делатности, старости и полу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Економски активнo становништво које обавља занимање према радном статусу, старости и полу, по областима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Економски активнo становништво које обавља занимање према радном статусу, старости и полу, по областима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Економски активно становништво које обавља занимање према месту рада, старости и полу, по областима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Економски активно становништво које обавља занимање према месту рада, старости и полу, по областима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Економски активно становништво које обавља занимање ван куће, на сталној адреси, према начину путовања на посао, старости и полу, по областима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Економски активно становништво које обавља занимање ван куће, на сталној адреси, према начину путовања на посао, старости и полу, по областима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према статусу инвалидитета, старости, полу и типу насеља, по општинама и градовима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према статусу инвалидитета, старости, полу и типу насеља, по општинама и градовима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Особе с инвалидитетом према врсти проблема, старости и полу, по општинама и градовима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Особе с инвалидитетом према врсти проблема, старости и полу, по општинама и градовима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Аутохтоно и досељено становништво
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Аутохтоно и досељено становништво
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Досељено становништво према подручју са којег се доселило, времену досељења и полу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Досељено становништво према подручју са којег се доселило, времену досељења и полу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према (месту) држави рођења и држављанству
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према (месту) држави рођења и држављанству
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Дневне миграције економски активног становништва које обавља занимање, по полу, по општинама/градовима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Дневне миграције економски активног становништва које обавља занимање, по полу, по општинама/градовима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Дневне миграције ученика/студената, по полу, по општинама/градовима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Дневне миграције ученика/студената, по полу, по општинама/градовима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према изворима средстава за живот, полу и типу насеља, по општинама и градовима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво према изворима средстава за живот, полу и типу насеља, по општинама и градовима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Домаћинства према броју чланова
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Домаћинства према броју чланова
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Породице према типу и броју чланова
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Породице према типу и броју чланова
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Породице с децом према типу породице, броју и старости деце
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Породице с децом према типу породице, броју и старости деце
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број станова и површина у m²
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број станова и површина у m²
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Станови према броју соба
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Станови према броју соба
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Станови према површини
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Станови према површини
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број станова према опремљености инсталацијама и основу коришћења, по општинама и градовима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број станова према опремљености инсталацијама и основу коришћења, по општинама и градовима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број станова према својини и основу по којем домаћинство користи стан по општинама и градовима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број станова према својини и основу по којем домаћинство користи стан по општинама и градовима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Станови према броју лица по општинама и градовима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Станови према броју лица по општинама и градовима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Станови према броју домаћинстава у стану по општинама и градовима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Станови према броју домаћинстава у стану по општинама и градовима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Настањени станови према просечној површини по лицу по општинама и градовима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Настањени станови према просечној површини по лицу по општинама и градовима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Станови према врсти зграде и години изградње, по општинама и градовима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Станови према врсти зграде и години изградње, по општинама и градовима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Станови према положају стана у згради, по општинама и градовима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Станови према положају стана у згради, по општинама и градовима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Станови према материјалу спољних зидова и години изградње, по општинама и градовима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Станови према материјалу спољних зидова и години изградње, по општинама и градовима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Настањени станови према врсти грејања и енергената за грејање, по општинама и градовима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Настањени станови према врсти грејања и енергената за грејање, по општинама и градовима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво по полу и старости
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво по полу и старости
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 10 и више година према полу, а неписмени и према старости
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 10 и више година према полу, а неписмени и према старости
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 15 и више година, по школској спреми и полу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 15 и више година, по школској спреми и полу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 15 и више година, по полу и брачном стању
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Становништво старо 15 и више година, по полу и брачном стању
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Грађани Републике Србије на раду у иностранству
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Грађани Републике Србије на раду у иностранству
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
uzice-rs-uzicerazvoj-gtfs.zip
Public domain zip gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Ужице у GTFS формату.
Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Ужице у GTFS формату.
Градска управа града Ужице
ZAVODI ZA KULTURU
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Установе културе - Заводи за културу
Министарство културе и информисања
ZAVODI ZA KULTURU
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Установе културе - Заводи за културу
Министарство културе и информисања
udruzenje-graana-u-oblasti-socijalne-i-zdravstvene-zastite.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција се односи на удружења грађана са територије града Шапца, која су регистрована код Агенције за привредне регистре, а чији се циљеви остварују у области социјалне и здравствене заштите и поред назива удружења, садржи и матични број и порески идентификациони број.
Евиденција се односи на удружења грађана са територије града Шапца, која су регистрована код Агенције за привредне регистре, а чији се циљеви остварују у области социјалне и здравствене заштите и поред назива удружења, садржи и матични број и порески идентификациони број.
Градска управа града Шапца
Предшколске установе на територији града Шапца
Public domain zip gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Предшколске установе на територији града Шапца приказане су као тачке у простору. Осим просторне дистрибуције објеката садржани су и основни подаци о сваком објекту појединачно.
Подаци о предшколским установама на територији града Шапца су експортовани у [шејпфајл](https://support.esri.com/en/white-paper/279) формат из базе Географског информационог система града Шапца. Шејпфајл је широко распрострањен и популаран формат за размену векторских података о простору.
Градска управа града Шапца
Основне и средње матичне школе на територији града Шапца
Public domain zip gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о основним и средњим матичним школама на територији града Шапца преузети су из базе Географског информационог система града Шапца. Осим просторне дистрибуције школских објеката садржани су и основни подаци о свакој школи, као и контакти.
Подаци о основним и средњим матичним школама су експортовани у [шејпфајл](https://support.esri.com/en/white-paper/279) формат из базе Географског информационог система града Шапца. Шејпфајл је широко распрострањен и популаран формат за размену векторских података о простору. Уз просторну дистрибуцију школских објеката доступни су и елементарни подаци о површини објеката, броју наставног особља и запослених. Доступни су и контакт подаци.
Градска управа града Шапца
evidencija-o-mesnim-kancelarijama-i-mz-grada-sapca.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција садржи основне податке о градским, приградским и сеоским месним заједницама Града Шапца, утврђеним Одлуком о месним заједницама ("Службени лист града Шапца", број 4/2016), као и податке о раду месних канцеларија, у оним месним заједницама у којима постоје. Месне заједнице образоване су, у складу са Законом о локалној самоуправи, ради задовољавања потреба од непосредног заједничког интереса за грађане на одређеном подручју на територији града. Месне канцеларије образоване су Одлуком о организацији Градске управе града Шапца ("Службени лист града Шапца" број 40/08, 20/09 и 22/14) за обављање одређених послова из надлежности Градске управе у појединим насељеним местима.
Евиденција садржи основне податке о градским, приградским и сеоским месним заједницама Града Шапца, утврђеним Одлуком о месним заједницама ("Службени лист града Шапца", број 4/2016), као и податке о раду месних канцеларија, у оним месним заједницама у којима постоје. Месне заједнице образоване су, у складу са Законом о локалној самоуправи, ради задовољавања потреба од непосредног заједничког интереса за грађане на одређеном подручју на територији града. Месне канцеларије образоване су Одлуком о организацији Градске управе града Шапца ("Службени лист града Шапца" број 40/08, 20/09 и 22/14) за обављање одређених послова из надлежности Градске управе у појединим насељеним местима.
Градска управа града Шапца
ZAVODI ZA ZAŠTITU SPOMENIKA
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Установе културе - Завод за заштиту споменика
Министарство културе и информисања
ZAVODI ZA ZAŠTITU SPOMENIKA
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Установе културе - Завод за заштиту споменика
Министарство културе и информисања
Установе културе - музеји и галерије са фондом
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Установе културе - музеји и галерије са фондом
Министарство културе и информисања
Номенклатура медицинске опреме од националног интереса са генеричким називима медицинске опреме - DRAFT верзија
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Номенклатура медицинске опреме од националног интереса са генеричким називима медицинске опреме и веза између Агенције за лекове и медицинска средства Србије и Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут"
Номенклатура медицинске опреме од националног интереса са генеричким називима медицинске опреме и веза између Агенције за лекове и медицинска средства Србије и Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут".
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
biciklisticke-staze-u-sapcu.xls
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Сет података садржи информације о постојећим бициклистичким стазама (тракама) са навођењем правца пружања и њихове дужине у метрима.
Сет података садржи информације о постојећим бициклистичким стазама (тракама) са навођењем правца пружања и њихове дужине у метрима.
Градска управа града Шапца
Трасе линија јавног градског превоза
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Скуп података садржи трасе линија јавног градског превоза представљене као скуп координата које припадају линији. Поред координата скуп података садржи удаљеност сваке тачке од почетне.
Градска управа Града Београда
Линије градског превоза
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Скуп података садржи називе линија, називе почетних и крајњих станица, типове линија као и дужине, по смеровима и просечне.
Градска управа Града Београда
evidencija-sportskih-klubova-na-teritoriji-sapca.xls
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција садржи основне податке о спортским удружењима (клубовима) са седиштем на територији града Шапца.
Евиденција се односи на спортска удружења (клубове), са територије града Шапца, која су регистрована код Агенције за привредне регистре, којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и поред назива удружења (клуба), садржи и матични број и порески идентификациони број.
Градска управа града Шапца
Увозне дозволе за нерегистроване лекове
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Увозне дозволе за нерегистроване лекове
Увозне дозволе за нерегистроване лекове
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Превоз путника и робе
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Превоз путника и робе
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број регистрованих друмских моторних и прикључних возила - од 2010. године
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број регистрованих друмских моторних и прикључних возила - од 2010. године
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број претплатника
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број претплатника
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој железничког саобраћаја
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој железничког саобраћаја
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Дужина железничких пруга, у километрима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Дужина железничких пруга, у километрима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Дужина железничких пруга, према осовинском оптерећењу, у километрима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Дужина железничких пруга, према осовинском оптерећењу, у километрима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Дужина железничких пруга, према дозвољеним брзинама, у километрима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Дужина железничких пруга, према дозвољеним брзинама, у километрима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Железничке станице и остала службена места
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Железничке станице и остала службена места
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој друмског саобраћаја
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој друмског саобраћаја
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој претоварне делатности
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој претоварне делатности
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој градског саобраћаја
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој градског саобраћаја
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој ваздушног промета на домаћим аеродромима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој ваздушног промета на домаћим аеродромима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој ваздушног саобраћаја - средства и капацитети
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој ваздушног саобраћаја - средства и капацитети
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој ваздушног саобраћаја - рад авиона и превоз путника и робе
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој ваздушног саобраћаја - рад авиона и превоз путника и робе
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој цевоводног транспорта
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој цевоводног транспорта
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Средства аеродрома
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Средства аеродрома
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Превоз у саобраћају унутрашњим пловним путевима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Превоз у саобраћају унутрашњим пловним путевима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој промета у саобраћају унутрашњим пловним путевима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој промета у саобраћају унутрашњим пловним путевима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој поштанских активности и телекомуникација - део поштанске активности
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој поштанских активности и телекомуникација - део поштанске активности
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Промет робе, по врсти саобраћаја, територији и застави пловила
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Промет робе, по врсти саобраћаја, територији и застави пловила
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Саобраћајне незгоде са настрадалим лицима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Саобраћајне незгоде са настрадалим лицима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Настрадала лица у саобраћајним незгодама
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Настрадала лица у саобраћајним незгодама
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој поштанских активности и телекомуникација - део телекомуникација
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Развој поштанских активности и телекомуникација - део телекомуникација
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Годишњи подаци статистике енергетике, ТЈ
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Годишњи подаци статистике енергетике, ТЈ
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Годишњи подаци статистике енергетике, количине
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Годишњи подаци статистике енергетике, количине
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним закупом или давањем на коришћење без накнаде
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Скуп података садржи следеће атрибуте: катастраска општина, потес, лист непокретности, број парцеле, површина,култура и класа, култура-фактичко стање, разлог изузимања, напомена
Овај скуп података садржи целокупни преглед ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА, односно преглед груписаних јавних надметања (закуп, право пречег закупа- сточари,Коришћење без накнаде-пољопривредна производња, право пречег закупа- инфраструктура). Скуп података садржи следеће атрибуте:шифра јавног надметања, катастраска општина, потес, лист непокретности, број парцеле, култура и класа, фактичко стање, суваласник, боја, основ закупа, површина тотал.
Градска управа Вршац
Преглед груписаних јавних надметања (закуп, право пречег закупа- сточари,коришћење без накнаде-пољопривредна производња, право пречег закупа- инфраструктура)
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Овај скуп података садржи целокупни преглед ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА, односно преглед груписаних јавних надметања (закуп, право пречег закупа- сточари,Коришћење без накнаде-пољопривредна производња, право пречег закупа- инфраструктура). Скуп података садржи следеће атрибуте:шифра јавног надметања, катастраска општина, потес, лист непокретности, број парцеле, култура и класа, фактичко стање, суваласник, боја, основ закупа, површина тотал.
Градска управа Вршац
granica-gp.shp
No license shp gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Границе Града Краљева
Градска управа Града Краљева
granica-gp.dbf
No license shx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Границе Града Краљева
Градска управа Града Краљева
granica-gp.dbf
No license dbf gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Границе Града Краљева
Градска управа Града Краљева
zr-budzet-2019-plan-rashoda-po-programskoj-strukturi.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Сет података садржи информације из одлуке о Буџету Града Зрењанина за 2019. годину. Отворила га је Градска управа Града Зрењанина - Одељење за финансије.
Градска управа Зрењанин
zr-budzet-2019-plan-rashoda-po-programskim-aktivnostima-i-projektima.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Сет података садржи информације из одлуке о Буџету Града Зрењанина за 2019. годину. Отворила га је Градска управа Града Зрењанина - Одељење за финансије.
Градска управа Зрењанин
zr-budzet-2019-plan-rashoda-po-funkcionalnim-klasifikacijama.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Сет података садржи информације из одлуке о Буџету Града Зрењанина за 2019. годину. Отворила га је Градска управа Града Зрењанина - Одељење за финансије.
Градска управа Зрењанин
zr-budzet-2019-plan-rashoda-po-ekonomskim-klasifikacijama.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Сет података садржи информације из одлуке о Буџету Града Зрењанина за 2019. годину. Отворила га је Градска управа Града Зрењанина - Одељење за финансије.
Градска управа Зрењанин
zr-budzet-2019-plan-prihoda-i-primanja.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Сет података садржи информације из одлуке о Буџету Града Зрењанина за 2019. годину. Отворила га је Градска управа Града Зрењанина - Одељење за финансије.
Градска управа Зрењанин
Запослени
Public domain html gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Отворени подаци - специјалне школе
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Ученици
Public domain html gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Отворени подаци - специјалне школе
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Подаци о локацијама
Public domain html gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Отворени подаци - специјалне школе
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Основни подаци
Public domain html gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Отворени подаци - специјалне школе
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Аутобуске линије - Крагујевац
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Овај скуп података садржи целокупни преглед свих аутобуских линија у оквиру система јавног градског превоза града Крагујевца, као и јединствено додељене шифре сваком аутобуском стајалишту на предметној линији. Уз то, овај скуп ближе одређује координате географске дужине и географске ширине сваког аутобуског стајалишта на конкретној линији јавног превоза, пре чему ближе описује и улицу и број у коме се свако од стајалишта у систему јавног аутобуског превоза и налази. Предметним сетом се ближе описује да ли је конкретна линија градског превоза двосмерна или кружна. Врло важан садржај предметног скупа јесу и информације да ли су аутобуска стајалишта на линијама наткривена или не, као и да ли аутобуска стајалишта имају обезбеђен приступ особама са инвалидитетом. Коначно, ради индивидуализације, скуп података даје преглед имена аутобуских стајалишта, као ближе одредиште за само стајалиште по одређеном топониму. Предметни сет података је отворила "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац. Овај сет садржи следеће атрибуте: линија, смер, редослед, шифра, ГПС координате, наткривено стајалиште, приступ за особе са инвалидитетом, назив стајалишта.
Градска управа града Крагујевца
sekretarijat-za-omladinu-i-sport-programi-2019.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Cадржи информације о одобреним средствима за годишње и посебне програме спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана Града Ниша у области спорта u 2019. години.
Овај скуп података садржи информације о одобреним средствима за годишње и посебне програме спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана Града Ниша у области спорта у 2019. години. Овај скуп података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за омладину и спорт.
Град Ниш
sekretarijat-za-imovinsko-pravne-poslove-poslovni-prostor.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Садржи информације о пословном простору у власништву Града Ниша.
Скуп података садржи информације о пословном простору у власништву Града Ниша. Скуп података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за имовинско-правне послове.
Град Ниш
klerp-mere-lokalnog-ekonomskog-razvoja.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Информације о мерама локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину. Сет података обухвата мере за подстицање конкурентности и мере за подстицање запошљавања.
Скуп података садржи информације о мерама локалног економског развоја Града Ниша и обухвата мере за подстицање конкурентности и мере за подстицање запошљавања. Скуп података је отворила Канцеларија за локални економски развој и пројекте Града Ниша.
Град Ниш
jp-nisstan-radovi.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Информације о свим хитним интервенцијама и инвестиционим радовима које је обавило ЈП Нишстан у 2019. години.
Скуп података садржи информације о свим хитним интервенцијама и инвестиционим радовима које је обавило ЈП "Нишстан" у 2019. години. Предметни сет података је отворило ЈП "Нишстан".
Град Ниш
jkp-direkcija-za-izgradnju-ssb.kmz
No license kmz gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Геопросторни подаци о свим стубовима, бетонским стубовима, сливницима и билбордима у Граду Нишу.
Скуп података садржи геопросторне податке о свим стубовима, бетонским стубовима, сливницима и билбордима у Граду Нишу. Скуп података је отворило ЈКП "Дирекција за изградњу Града Ниша".
Град Ниш
jkp-parking-servis-nis-parkiralista.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Информације о паркинг зонама и затвореним паркиралиштима у Граду Нишу.
Скуп података садржи целокупни преглед јавних паркиралишних зона и јавних паркиралишта на територији Града Ниша. Скуп података је отворило ЈКП "Паркинг сервис" Ниш.
Град Ниш
jkp-parking-servis-nis.kmz
No license kmz gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Геопросторни подаци са целокупним прегледом јавних паркиралишних зона и јавних паркиралишта на територији Града Ниша.
Скуп података садржи целокупни преглед јавних паркиралишних зона и јавних паркиралишта на територији Града Ниша. Скуп података је отворило ЈКП "Паркинг сервис" Ниш.
Град Ниш
jkp-mediana-nis-mape-rejona.kmz
No license kmz gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Геопросторни подаци о рејонима за одвоз смећа са динамиком одвожења, бројем контејнера по контејнерском острву као и локацијама посуда за прикупљање различитих врста отпада. Сет података је прикупила и објавила ЈКП Медиана Ниш.
Сет садржи геопросторне податке о рејонима за одвоз смећа са динамиком одвожења, бројем контејнера по контејнерском острву као и локацијама посуда за прикупљање различитих врста отпада. Овај сет података је прикупила и објавила ЈКП Медиана Ниш.
Град Ниш
DOI Serbia časopisi
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Podaci o člancima iz vodećih srpski časopisa kojima Narodna biblioteka Srbije dodeljuje DOI brojeve i promoviše ih kao časopise otvorenog pristupa.
Репозиторијум [DoiSerbia](http://www.doiserbia.nb.rs/) реферише 56 наслова научних часописа из Србије, са пуним текстовима радова за период од 2002. године до данас. DoiSerbia укључује преко 40.000 чланака, при чему је сваком од њих додељен DOI број. Репозиторијум се ажурира новим записима и радовима на дневном нивоу.
Народна библиотека Србије
MUZEJI I GALERIJE SA FONDOM
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Установе културе - музеји и галерије са фондом
Министарство културе и информисања
MUZEJI I GALERIJE SA FONDOM
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Установе културе - музеји и галерије са фондом
Министарство културе и информисања
POLIVALENTNI CENTRI ZA KULTURU
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Установе културе - Поливалентни центри за културу
Министарство културе и информисања
POLIVALENTNI CENTRI ZA KULTURU
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Установе културе - Поливалентни центри за културу
Министарство културе и информисања
POZORIŠTA
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Установе културе - позоришта
Министарство културе и информисања
POZORIŠTA
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Установе културе - позоришта
Министарство културе и информисања
BIOSKOPI
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Установе културе - Биоскопи
Министарство културе и информисања
BIOSKOPI
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Установе културе - Биоскопи
Министарство културе и информисања
Medicinska oprema od nacionalnog interesa u Radiologiji - stanje na dan 31.12.2017 - po okruzima
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији. Сет података се састоји од: - шифре апарата - назива апарата - статуса апарата - разлога - због чега се апарат не користи - локације према статистичком региону - локације према округу - године производње - године набавке - шифре групе - назива групе - шифре подгрупе - назива подгрупе
Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
Medicinska oprema od nacionalnog interesa u Radiologiji - stanje na dan 31.12.2016 - po okruzima
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији. Сет података се састоји од: - шифре апарата - назива апарата - статуса апарата - разлога - због чега се апарат не користи - локације према статистичком региону - локације према округу - године производње - године набавке - шифре групе - назива групе - шифре подгрупе - назива подгрупе
Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
Medicinska oprema od nacionalnog interesa u Radiologiji - stanje na dan 31.12.2015 - po okruzima
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији. Сет података се састоји од: - шифре апарата - назива апарата - статуса апарата - разлога - због чега се апарат не користи - локације према статистичком региону - локације према округу - године производње - године набавке - шифре групе - назива групе - шифре подгрупе - назива подгрупе
Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
Medicinska oprema od nacionalnog interesa u Radiologiji - stanje na dan 31.12.2017
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији. Сет података се састоји од: - шифре апарата - назива апарата - статуса апарата - разлога - због чега се апарат не користи - локације према статистичком региону - локације према округу - године производње - године набавке - шифре групе - назива групе - шифре подгрупе - назива подгрупе
Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
Medicinska oprema od nacionalnog interesa u Radiologiji - stanje na dan 31.12.2016
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији. Сет података се састоји од: - шифре апарата - назива апарата - статуса апарата - разлога - због чега се апарат не користи - локације према статистичком региону - локације према округу - године производње - године набавке - шифре групе - назива групе - шифре подгрупе - назива подгрупе
Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
Medicinska oprema od nacionalnog interesa u Radiologiji - stanje na dan 31.12.2015
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији. Сет података се састоји од: - шифре апарата - назива апарата - статуса апарата - разлога - због чега се апарат не користи - локације према статистичком региону - локације према округу - године производње - године набавке - шифре групе - назива групе - шифре подгрупе - назива подгрупе
Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
Међународна класификација болести (МКБ-10)
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Међународна класификација болести (МКБ-10)
Десета ревизија Међународне статистичке класификације болести и сродних здравствених проблема - утврђена од стране Светске здравствене организације (СЗО), код нас као и у целом у свету има широку примену. Циљ ове медицинске класификације је да омогући систематско праћење, поређење, тумачење и анализу прикупљених података о оболевању и умирању, за различите временске периоде, унутар земље и земље са другим државама или регионима. Међународна класификација болести на овим просторима (бивша Југославија) примењује се од 1959. године (шеста ревизија). Десета ревизија Међународне класификације болести усвојена на 43 скупштини Светске здравствене организације (СЗО) 17. маја 1990 године, са ступањем на снагу 01. 01. 1993. године и обавезна је за све чланице СЗО. Десету ревизију Међународне статистичке класификације болести и сродних здравствених проблема (МКБ општеприхваћена и непромењена скраћеница), превео и публиковао Савезни завод за унапређење здравља 1996, док је у употреби од 1997. године. Од момента усвајања Десете ревизије МКБ, организовано се приступило ажурирању ове класификације због појаве нових болести и стања или другачијег класификовања већ постојећих болести због нових сазнања и дијагностичких поступака у вези са њима. Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ је по добијеном овлашћењу од СЗО урадио и објавио превод Десете ревизије МКБ, издање 2010. Овим издањем Десете ревизије МКБ на српском језику обухваћене су све званичне допуне објављене до 2011. године.
Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
Паркинг места по врстама и зонама и подаци о СУ бициклама
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци се односе на број места распоређен по зонама; подаци о затвореним паркинзима; подаци о броју и локацијама СУ бицикала.
Градска управа Града Суботица
Ukupan_broj_parking_mesta_na_otvorenom_i_zatvorenom_prostoru_u_Subotici.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Подаци се односе на број места распоређен по зонама; подаци о затвореним паркинзима; подаци о броју и локацијама СУ бицикала.
Градска управа Града Суботица
Parking_mesta_u_Subotici_na_zatvorenim_parkinzima.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци се односе на број места распоређен по зонама; подаци о затвореним паркинзима; подаци о броју и локацијама СУ бицикала.
Градска управа Града Суботица
Parking_mesta_u_Subotici_na_zatvorenim_parkinzima.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Подаци се односе на број места распоређен по зонама; подаци о затвореним паркинзима; подаци о броју и локацијама СУ бицикала.
Градска управа Града Суботица
Ред вожње међумесног саобраћаја приказан је по линијама, смеру, радним данима, суботом и недељом и празницима.
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
у прилугу је дат ред вожње међумесног саобраћаја приказан је по линијама, смеру, радним данима, суботом и недељом и празницима.
У прилогу је дат табеларни приказ реда вожње међумесног саобраћаја приказан је по линијама, смеру, радним данима, суботом и недељом и празницима, ЈКП "Аутотранспорт" Панчево..
Градска управа града Панчева
Евиденција удружења грађана на територији града Сомбора која се баве децом и младима
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција се односи на удружења на територији града Сомбора која раде са децом и младима и баве се унапређењем положаја младих. Евиденција поред назива удружења,седишта, садржи матични број и порески идентификациони број.
Евиденција се односи на удружења на територији града Сомбора која раде са децом и младима и баве се унапређењем положаја младих. Евиденција поред назива удружења,седишта, садржи матични број и порески идентификациони број.
Градска управа града Сомбор
Евиденција удружења грађана на територији града Сомбора у области спорта
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција се односи на спортска удружења (клубове и друштва), на територији града Сомбора, а којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и поред назива удружења,седишта, садржи матични број и порески идентификациони број.
Евиденција се односи на спортска удружења (клубове и друштва), на територији града Сомбора, а којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и поред назива удружења,седишта, садржи матични број и порески идентификациони број.
Градска управа града Сомбор
Србија_број_газдинстава_по_општинама_према_опсегу_година_07_17_2019.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Структура података се односи на десетогодишње опсеге старости (10-19, 20-39, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99, преко 100)
Управа за аграрна плаћања
Србија_број_газдинстава_по_општинама_према_опсегу_година_08_15.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Структура података се односи на десетогодишње опсеге старости (10-19, 20-39, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99, преко 100)
Управа за аграрна плаћања
Србија_број_газдинстава_по_општинама_према_опсегу_година_05_28.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Структура података се односи на десетогодишње опсеге старости (10-19, 20-39, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99, преко 100)
Управа за аграрна плаћања
Основне школе на територији града Сомбора
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Сет података садржи основне информације о основим школама за школску 2018/2019 годину на територији града Сомбора: назив школа са контакт подацима (адреса, број телефона, mail и директор), укупан број одељења и ученика, као и податке о броју одељења на мађарском/хрватском наставном плану.
Сет података садржи основне информације о основим школама за школску 2017/2018 годину на територији града Сомбора: назив школа са контакт подацима (адреса, број телефона, mail и директор), укупан број одељења и ученика, као и податке о броју одељења на мађарском/хрватском наставном плану.
Градска управа града Сомбор
Потрошња енергије у јавном сектору
Public domain zip gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Податци о потрошњи енергије у јавном сектору у општини Врбас
Општинска управа Врбас
Pogodnost_gajenja_voca_po_KO_Valjevo.zip
Public domain zip gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Архивирани фајл је у .gpkg формату (https://en.wikipedia.org/wiki/GeoPackage), оптимизованом за коришћење у GIS алатима (нарочито за QGIS). Подаци у бази података су гео референцирани и могу се користити за графички приказ и креирање мапа.
Погодност гајења воћарских култура у односу на анализу састава тла на територији града Ваљева и то на нивоу резолуције катастарских општина. Погодност исказана у процентима за дату воћарску културу (10% - неповољно тло, 100% - препоручено тло за гајење датог воћа). Подаци су погодни за употребу у ГИС алатима (геореференцирани) и могу се графички приказати на мапама.
Градска управа Града Ваљево
Списак јавнобележничких канцеларија
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Контакт подаци канцеларија јавних бележника у Републици Србији, са информацијама о месној надлежности, броју и датуму решења о имановању и (евентуално) датуму решења о престанку делатности. Подаци су представљени у табели.
Министарство правде
Географска нумерација
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи податке о појединачним географским бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
Садржи податке о појединачним бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Негеографска - мобилна телефонија
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи податке о појединачним бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Негеографска - кратки кодови
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи податке о појединачним бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Остале негеографске услуге
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи податке о појединачним бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Кôд националне сигнализационе тачке (NSPC)
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи податке о појединачним бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Кôд међународне сигнализационе тачке (ISPC)
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи податке о појединачним бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Кôд мобилне мреже (MNC)
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи податке о појединачним бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Дозволе за радио-станице
Public domain csv gov rs.gov.data
LOW offline insecure C 0
Садржи преглед свих издатих дозвола за коришћење радио-фреквенција у радиокомуникацијским службама, изузев радиодифузне службе, са подацима о носиоцу права на коришћење радио-фреквенција, радним фреквенцијама, датуму издавања и року важења дозволе, врсти станице/службе, локацији и статусу дозволе.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Дозволе за радио-станице на ваздухопловима
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед свих издатих дозвола за коришћење радио-фреквенција у радиокомуникацијским службама, изузев радиодифузне службе, са подацима о носиоцу права на коришћење радио-фреквенција, радним фреквенцијама, датуму издавања и року важења дозволе, врсти станице/службе, локацији и статусу дозволе.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Дозволе за радио-станице на бродовима и другим пловилима
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед свих издатих дозвола за коришћење радио-фреквенција у радиокомуникацијским службама, изузев радиодифузне службе, са подацима о носиоцу права на коришћење радио-фреквенција, радним фреквенцијама, датуму издавања и року важења дозволе, врсти станице/службе, локацији и статусу дозволе.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
registar-licenci-za-rad-geodetskih-organizacija.ods
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Регистар лиценци за рад геодетских организација
О издатим лиценцама за рад геодетских организација, као и о престанку њиховог важења Републички геодетски завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници Репубичког геодетског завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци). Регистар лиценци за рад геодетских организација обухвата организације које су ускладиле своје пословање са новим Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др. закон, 27/18 - др. закон и 41/18 - др. закон), као и регистроване лиценце.
Републички геодетски завод
Регистар лиценци за рад геодетских организација
Public domain ods gov rs.gov.data
LOW online https C 0
О издатим лиценцама за рад геодетских организација, као и о престанку њиховог важења Републички геодетски завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници Репубичког геодетског завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци). Регистар лиценци за рад геодетских организација обухвата организације које су ускладиле своје пословање са новим Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др. закон, 27/18 - др. закон и 41/18 - др. закон), као и регистроване лиценце.
Републички геодетски завод
Регистар лиценци за рад геодетских организација
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Регистар лиценци за рад геодетских организација
О издатим лиценцама за рад геодетских организација, као и о престанку њиховог важења Републички геодетски завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници Репубичког геодетског завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци). Регистар лиценци за рад геодетских организација обухвата организације које су ускладиле своје пословање са новим Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др. закон, 27/18 - др. закон и 41/18 - др. закон), као и регистроване лиценце.
Републички геодетски завод
Регистар лиценци за рад геодетских организација
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Регистар лиценци за рад геодетских организација
О издатим лиценцама за рад геодетских организација, као и о престанку њиховог важења Републички геодетски завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници Репубичког геодетског завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци). Регистар лиценци за рад геодетских организација обухвата организације које су ускладиле своје пословање са новим Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др. закон, 27/18 - др. закон и 41/18 - др. закон), као и регистроване лиценце.
Републички геодетски завод
Регистар лиценци за рад геодетских организација
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Ажуриран фајл
О издатим лиценцама за рад геодетских организација, као и о престанку њиховог важења Републички геодетски завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници Репубичког геодетског завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци). Регистар лиценци за рад геодетских организација обухвата организације које су ускладиле своје пословање са новим Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др. закон, 27/18 - др. закон и 41/18 - др. закон), као и регистроване лиценце.
Републички геодетски завод
Регистар лиценци за рад геодетских организације
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Регистар лиценци за рад геодетских организација
О издатим лиценцама за рад геодетских организација, као и о престанку њиховог важења Републички геодетски завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници Репубичког геодетског завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци). Регистар лиценци за рад геодетских организација обухвата организације које су ускладиле своје пословање са новим Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др. закон, 27/18 - др. закон и 41/18 - др. закон), као и регистроване лиценце.
Републички геодетски завод
Регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини
Ажуриран регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Ажуриран регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини
Ажуриран регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Процене становништва на дан 1. јануар
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Процене становништва на дан 1. јануар
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Процене становништва средином године (просек)
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Процене становништва средином године (просек)
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Процене становништва на дан 31. децембар
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Процене становништва на дан 31. децембар
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Процена становништва, по старости, полу и типу насеља
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Процена становништва, по старости, полу и типу насеља
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Процене становништва, по старости и полу, упоредни преглед на општинском нивоу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Процене становништва, по старости и полу, упоредни преглед на општинском нивоу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Пројекције становништва, пет варијанти, по регионима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Пројекције становништва, пет варијанти, по регионима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Витални догађаји
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Витални догађаји
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Живорођени, по полу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Живорођени, по полу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Умрли, по полу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Умрли, по полу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Умрли, по узроку смрти, полу и старости
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Умрли, по узроку смрти, полу и старости
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Умрли насилном смрћу, по пореклу насилне смрти, полу и старости
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Умрли насилном смрћу, по пореклу насилне смрти, полу и старости
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Умрла одојчад, по водећим узроцима смрти, полу и старости
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Умрла одојчад, по водећим узроцима смрти, полу и старости
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Закључени и разведени бракови
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Закључени и разведени бракови
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Стопе морталитета 1000nmx
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Стопе морталитета 1000nmx
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Вероватноће смрти 1000nqx
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Вероватноће смрти 1000nqx
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број живих lx
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број живих lx
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Средњи број живих nLx
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Средњи број живих nLx
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Збир средњих бројева живих Tx
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Збир средњих бројева живих Tx
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Очекивано трајање живота e0x
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Очекивано трајање живота e0x
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Очекивано трајање живота живорођених, према скраћеним апроксимативним таблицама морталитета
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Очекивано трајање живота живорођених, према скраћеним апроксимативним таблицама морталитета
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Унутрашње миграције
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Унутрашње миграције
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Промена броја становника
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Промена броја становника
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Коефицијент укупне зависности
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Коефицијент укупне зависности
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Коефицијент зависности млађег становништва
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Коефицијент зависности млађег становништва
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Коефицијент зависности старијег становништва
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Коефицијент зависности старијег становништва
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Општа стопа морталитета
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Општа стопа морталитета
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Стопа укупног фертилитета
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Стопа укупног фертилитета
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Индекс старења, по полу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Индекс старења, по полу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Просецна старост, по полу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Просецна старост, по полу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Структура пословних расхода по делатностима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Структура пословних расхода по делатностима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Структура пословних прихода, по елементима прихода
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Структура пословних прихода, по елементима прихода
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Структура пословних расхода, по елементима расхода
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Структура пословних расхода, по елементима расхода
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број предузећа
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број предузећа
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Промет
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Промет
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Вредност производње
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Вредност производње
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Додата вредност по факторским трошковима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Додата вредност по факторским трошковима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Бруто пословни вишак
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Бруто пословни вишак
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Трошкови запослених
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Трошкови запослених
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Бруто зараде
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Бруто зараде
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број запослених лица
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број запослених лица
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број предузећа, по класама запослених лица
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број предузећа, по класама запослених лица
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број запослених лица, по класама запослених лица
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број запослених лица, по класама запослених лица
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Промет, по класама запослених лица
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Промет, по класама запослених лица
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Додата вредност, по класама запослених лица
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Додата вредност, по класама запослених лица
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Трошкови запослених, по класама запослених
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Трошкови запослених, по класама запослених
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број предузећа, по класама пословног прихода
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број предузећа, по класама пословног прихода
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Промет, по класама пословног прихода
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Промет, по класама пословног прихода
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Додата вредност по запосленом лицу (продуктивност рада)
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Додата вредност по запосленом лицу (продуктивност рада)
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број запослених лица по предузећу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број запослених лица по предузећу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Промет по запосленом лицу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Промет по запосленом лицу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Просечни трошкови запослених
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Просечни трошкови запослених
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Годишњи квартални индекси пословних прихода по делатностима, исти квартал претходне године=100
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Годишњи квартални индекси пословних прихода по делатностима, исти квартал претходне године=100
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Ланчани индекси пословних прихода по делатностима, претходни квартал=100
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Ланчани индекси пословних прихода по делатностима, претходни квартал=100
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Годишњи квартални индекси пословних расхода по делатностима, исти квартал претходне године=100
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Годишњи квартални индекси пословних расхода по делатностима, исти квартал претходне године=100
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Ланчани индекси пословних расхода по делатностима, претходни квартал=100
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Ланчани индекси пословних расхода по делатностима, претходни квартал=100
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Структура пословних прихода по делатностима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Структура пословних прихода по делатностима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Годишњи промет у угоститељству, у текућим ценама, хиљ. РСД
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Годишњи промет у угоститељству, у текућим ценама, хиљ. РСД
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Годишњи индекси промета у угоститељству, у текућим ценама (2010=100)
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Годишњи индекси промета у угоститељству, у текућим ценама (2010=100)
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Годишњи индекси промета у угоститељству, у сталним ценама (2010=100)
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Годишњи индекси промета у угоститељству, у сталним ценама (2010=100)
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Месечни индекси промета у угоститељству, у текућим ценама
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Месечни индекси промета у угоститељству, у текућим ценама
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Месечни индекси промета у угоститељству, у сталним ценама
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Месечни индекси промета у угоститељству, у сталним ценама
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Доласци туриста - месечни подаци
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Доласци туриста - месечни подаци
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Ноћења туриста - месечни подаци
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Ноћења туриста - месечни подаци
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Пријављени малолетна лица учиниоци кривичних дела, по полу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Пријављени малолетна лица учиниоци кривичних дела, по полу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Осуђена малолетна лица, по полу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Осуђена малолетна лица, по полу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Пријављени пунолетни учиниоци кривичних дела
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Пријављени пунолетни учиниоци кривичних дела
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Пријављена пунолетна лица за насиље у породици
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Пријављена пунолетна лица за насиље у породици
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Пријављена пунолетна лица, према кривичном делу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Пријављена пунолетна лица, према кривичном делу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Осуђена пунолетна лица, по полу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Осуђена пунолетна лица, по полу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Одговорна лица - учиниоци привредних преступа
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Одговорна лица - учиниоци привредних преступа
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Правна лица - учиниоци привредних преступа
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Правна лица - учиниоци привредних преступа
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Поступање Повереника по представкама
No license csv gov rs.gov.data
LOW online https N 1
Када се неко обрати Поверенику за савет како да добије одређену информацију, Повереник ће га у кратком року обавестити о процедури остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, коме и како да се обрати и шта да уради ако не добије информацију у прописаном року. Када Повереник добије представку која се не односи на питања из његове надлежности, он ће о томе обавестити подносиоца и упутити га да се обрати надлежном органу.
Када се неко обрати Поверенику за савет како да добије одређену информацију, Повереник ће га у кратком року обавестити о процедури остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, коме и како да се обрати и шта да уради ако не добије информацију у прописаном року. Када Повереник добије представку која се не односи на питања из његове надлежности, он ће о томе обавестити подносиоца и упутити га да се обрати надлежном органу.
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Притужбе
No license csv gov rs.gov.data
LOW online https N 1
Притужбе
Притужбе
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Жалбе заштита
No license csv gov rs.gov.data
LOW online https N 1
Повереник на основу Закона о заштити података о личности решава по жалбама лица у случају да сматрају да нису остварили неко од права на заштиту података (нпр. право на обавештење о обради, право на увид у податке или права поводом извршеног увида) код руковаоца података (нпр. тиме што је руковалац донео решење којим се захтев одбија у потпуности или делимично, или тиме што није удовољио захтеву, а није ни донео решење у прописаном року). Неопходно је да је лице претходно руковаоцу поднело захтев за остваривање права.
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
2012-CO_max8h
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Јединица: mg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2012-NO2
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
µg/m3
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2012-O3_max8h
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2012-SO2
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
2012-PM10
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Verifikovane dnevne vrednosti u µg/m3
Агенција за заштиту животне средине
Stanice_KvalitetVazuha_OD_1_0.csv
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
U ovom setu podataka su dati metapodaci Državne mreže automatkih mernih stanica za praćenje kvaliteta vazduha
Агенција за заштиту животне средине
Objedinjen prikaz 2010 - 2017 generisanog otpada
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Podaci o vrstama i količinama generisanog otpada, objedinjen prikaz za period 2010- 2017. Podaci za 2017 nisu konačni. Količine su izražene u tonama.
Podaci o vrstama i količinama generisanog otpada iz privrednih subjekata koji imaju obavezu izveštavanja u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20168&id=18&akcija=showXlinked Količine su prikazane u tonama
Агенција за заштиту животне средине
Objedinjen prikaz 2010 - 2017 zagađivači vode
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Podaci o zagađivačima vode, za 2010 - 2017 godinu objedinjen prikaz po godinama. Podaci za 2017 godinu nisu konačni. Više informacija o Nacionalnom registru izvora zagađivanja na sajtu http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20173&id=20006&akcija=ShowAll
Podaci o vrstama i količinama emitovanih zagađujućih materija u vode iz privrednih subjekata koji imaju obavezu izveštavanja u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20168&id=18&akcija=showXlinked
Агенција за заштиту животне средине
Zagađivači vode po godinama 2011-2016
No license zip gov rs.gov.data
LOW online insecure N 0
Podaci o zagađivačima vode po godinama, za period 2011 - 2016 godina
Podaci o vrstama i količinama emitovanih zagađujućih materija u vode iz privrednih subjekata koji imaju obavezu izveštavanja u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20168&id=18&akcija=showXlinked
Агенција за заштиту животне средине
Zagađivači vode 2017
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Za izveštajnu godinu podaci se ažuriraju jednom dnevno. Arhivski podaci se nalaze u posebnom ZIP fajlu u okviru ovog seta podata. Količine su izražene u kilogramima.
Podaci o vrstama i količinama emitovanih zagađujućih materija u vode iz privrednih subjekata koji imaju obavezu izveštavanja u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20168&id=18&akcija=showXlinked
Агенција за заштиту животне средине
metodeZemljiste.csv
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
U ovom setu podataka prikazane su metode koje su koristile laboratorije u ispitivanju parametara. Tabela se koristi tako da se dati parametar za određenu godinu i mesto uzorkovanja zemljišta uparuje sa metodom koja je korišćena u datoj godini.
Агенција за заштиту животне средине
zone-osnovnih-skola-grad-zrenjanin.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Опис: Мапа "Зоне основних школа у граду Зрењанину" садржи информације о просторној подели града која је спроведена ради усмеравања ученика у одређене основне школе у складу са удаљеношћу места становања ученика од школа а узимајући у обзир и капацитете самих школа у граду Зрењанину. Успостављањем зона основних школа у граду Зрењанину обезбеђен је приоритет уписа ученика у оне школе које су ученицима најближе месту становања. Извор података: Одељење за друштвене делатности
Градска управа Зрењанин
zone-osnovnih-skola-grad-zrenjanin.kml
Public domain kml gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Опис: Мапа "Зоне основних школа у граду Зрењанину" садржи информације о просторној подели града која је спроведена ради усмеравања ученика у одређене основне школе у складу са удаљеношћу места становања ученика од школа а узимајући у обзир и капацитете самих школа у граду Зрењанину. Успостављањем зона основних школа у граду Зрењанину обезбеђен је приоритет уписа ученика у оне школе које су ученицима најближе месту становања. Извор података: Одељење за друштвене делатности
Градска управа Зрењанин
Заппослени - ненаставно
Public domain html gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Отворени подаци - високошколске установе
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Запослени - наставно
Public domain html gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Отворени подаци - високошколске установе
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Студенти
Public domain html gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Отворени подаци - високошколске установе
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Основни подаци
Public domain html gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Отворени подаци - високошколске установе
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
pregled-grupisanih-javnih-nadmetanja.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Садржи преглед груписаних јавних надметања у 2018. години за пољопривредно земљиште у државној својини које се налази на територији Града.
Ови сетови података садрже информације о пољопривредном земљишту на територији Града Ниша. Сетове података је отворила Градска управа Града Ниша – Секретаријат за пољопривреду.
Град Ниш
povrsine-poljoprivrednog-zemljista-po-oblicima-svojine.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Садржи преглед површина и култура пољопривредног земљишта на територији Града Ниша према томе ко је носилац власничких права на њему.
Ови сетови података садрже информације о пољопривредном земљишту на територији Града Ниша. Сетове података је отворила Градска управа Града Ниша – Секретаријат за пољопривреду.
Град Ниш
planirano-koriscenje.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Садржи преглед површина пољопривредног земљиште у државној својини на територији Града по катастарским општинама, чији су корисници “Казнено-поправни Завод” Ниш и ПД “Центар за виноградарство и винарство” Ниш. У питању су парцеле пољопривредног земљишта за које се не плаћа коришћење.
Ови сетови података садрже информације о пољопривредном земљишту на територији Града Ниша. Сетове података је отворила Градска управа Града Ниша – Секретаријат за пољопривреду.
Град Ниш
plan-radova.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Садржи преглед плана радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта на територији Града Ниша за 2018, годину, као и преглед издвојених новчаних средстава за те намене
Ови сетови података садрже информације о пољопривредном земљишту на територији Града Ниша. Сетове података је отворила Градска управа Града Ниша – Секретаријат за пољопривреду.
Град Ниш
plan-prihoda-sopstvenog-ucesca.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Садржи преглед плана прихода Града Ниша од пољопривредног земљишта на територији Града у 2018. години
Ови сетови података садрже информације о пољопривредном земљишту на територији Града Ниша. Сетове података је отворила Градска управа Града Ниша – Секретаријат за пољопривреду.
Град Ниш
obradivo-i-ostalo-zemljiste-po-ko.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Садржи преглед површина и култура пољопривредног земљишта на територији Града Ниша према обрадивости тог земљишта
Ови сетови података садрже информације о пољопривредном земљишту на територији Града Ниша. Сетове података је отворила Градска управа Града Ниша – Секретаријат за пољопривреду.
Град Ниш
kulture-i-klase-zemljista.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Садржи информације о површинама култура и конкретних класа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Ниша
Ови сетови података садрже информације о пољопривредном земљишту на територији Града Ниша. Сетове података је отворила Градска управа Града Ниша – Секретаријат за пољопривреду.
Град Ниш
izuzete-parcele.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Садржи информације о катастарским парцелама пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Ниша које нису обухваћене важећим или планираним закупом или давањем на коришћење без накнаде.
Ови сетови података садрже информације о пољопривредном земљишту на територији Града Ниша. Сетове података је отворила Градска управа Града Ниша – Секретаријат за пољопривреду.
Град Ниш
zbirna-tabela.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Садржи информације о пољопривредном земљишту на територији Града Ниша, са стањем у 2018. години, које се пре свега односи на површине пољопривредног земљишта које су издате или се планирају за давање у закуп.
Ови сетови података садрже информације о пољопривредном земљишту на територији Града Ниша. Сетове података је отворила Градска управа Града Ниша – Секретаријат за пољопривреду.
Град Ниш
velicina-javnih-nadmetanja.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Садржи информације о броју јавних надметања за закуп парцела попољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Ниша - према величини предметних парцела.
Ови сетови података садрже информације о пољопривредном земљишту на територији Града Ниша. Сетове података је отворила Градска управа Града Ниша – Секретаријат за пољопривреду.
Град Ниш
vazeci-ugovori-o-zakupu.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Садржи преглед важећих уговора о закупу парцела пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Ниша.
Ови сетови података садрже информације о пољопривредном земљишту на територији Града Ниша. Сетове података је отворила Градска управа Града Ниша – Секретаријат за пољопривреду.
Град Ниш
sekretarijat-za-ozakonjenje-spisak-objekata.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Садржи информације о озакоњеним објектима на територији Града Ниша.
Овај скуп података садржи информације о озакоњеним објектима на територији Града Ниша. Скуп података је отворила Градска Управа Града Ниша - Секретаријат за озакоњење.
Град Ниш
sekretarijat-za-inspekcijske-poslove-plan-uklanjanja-objekata.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Садржи информације о плану уклањања објеката на територији Града Ниша у 2019. години.
Овај скуп података садржи информације о плану уклањања објеката на територији Града Ниша. Скуп података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за инспекцијске послове.
Град Ниш
decija-i-socijalna-zastita-pomoc-za-porodilje.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Садржи информације о додељеној помоћи за породиље у 2019. години на територији Града Ниша а на основу решења донетих до 1.7.2018.
Скуп података садржи информације о додељеној помоћи за породиље у 2019. години на територији Града Ниша а на основу решења донетих до 1.7.2018. Скуп података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за дечију и социјалну заштиту.
Град Ниш
jp-dign-kategorizacija-ulica.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Информације о свим градским магистралама, саобраћајницама, сабирним и приступним улицама на територији Града Ниша.
Скуп података садржи информације о свим општинским путевима I и II реда као и информације о свим градским магистралама, саобраћајницама, сабирним и приступним улицама на територији Града Ниша. Скупове података је отворило ЈКП "Дирекција за изградњу Града Ниша".
Град Ниш
jp-dign-kategorizacija-puteva.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Информације о свим општинским путевима I и II реда на територији Града Ниша.
Скуп података садржи информације о свим општинским путевима I и II реда као и информације о свим градским магистралама, саобраћајницама, сабирним и приступним улицама на територији Града Ниша. Скупове података је отворило ЈКП "Дирекција за изградњу Града Ниша".
Град Ниш
jkp-on-poslovi-prostor.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Овај скуп података садржи информације о активним правним лицима, власницима и корисницима пословног простора који своје рачуне измирују преко ЈКП "Обједињена Наплата" Ниш. Скуп података је отворила ЈКП "Обједињена Наплата" Ниш.
Скуп података садржи информације о активним правним лицима, власницима и корисницима пословног простора који своје рачуне измирују преко ЈКП "Обједињена Наплата" Ниш. Скуп података је отворила ЈКП "Обједињена Наплата" Ниш.
Град Ниш
spisak-vaznih-lokacija-u-priboju.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Ovaj skup podataka sadrži pregled svih važnih javnih institucija i lokacija na teritoriji opštine Priboj. Predmetni set podataka je otvorila Opštinska uprava opštine Priboj. Ovaj skup sadrži sledeće atribute: naziv_institucije, lat, lon, radno_vreme_radni_dan, radno_vreme_subota, radno_vreme_nedelja, broj_telefona, vrsta_institucije, web_adresa_institucije.
Овај скуп података садржи преглед свих важних јавних институција и локација на територији општине Прибој. Предметни сет података је отворила Општинска управа општине Прибој. Овај скуп садржи следеће атрибуте: назив_институције, лат, лон, радно_време_радни_дан, радно_време_субота, радно_време_недеља, број_телефона, врста_институције, wеб_адреса_институције.
Општинска управа Прибој
Одлука о буџету града Новог Пазара за 2019. годину
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Буџет града је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака града за буџетску, односно календарску годину.
Буџет града је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака града за буџетску, односно календарску годину.
Град Нови Пазар - Градска управа за изворне и поверене послове
Информатор о раду - Јануар 2019. године
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Информатор о раду Министарства рударства и енергетике сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, број 68/10). Верзија у формату отвореног податка доступна овде не садржи све податке у складу са горенаведеним актима већ податке који се убацују у пилот апликацију. Целокупну верзију можете преузети на Интернет презентацији Министарства рударства и енергетике http://www.mre.gov.rs/ а директни линкови се налазе испод. Инфоматор о раду у пдф и доц формату је доступан на Интернет презентацији Министарства на линку: http://www.mre.gov.rs/informator.php Архива свих старих информатора о раду (од 2014. године до 2018. године) је такође доступна на Интернет презентацији Министарства на линку: http://www.mre.gov.rs/arhiva-informator.php
Информатор о раду Министарства рударства и енергетике сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, број 68/10). Верзија у формату отвореног податка доступна овде не садржи све податке у складу са горенаведеним актима већ податке који се убацују у пилот апликацију. Целокупну верзију можете преузети на Интернет презентацији Министарства рударства и енергетике http://www.mre.gov.rs/ а директни линкови се налазе испод. Инфоматор о раду у пдф и доц формату је доступан на Интернет презентацији Министарства на линку: http://www.mre.gov.rs/informator.php Архива свих старих информатора о раду (од 2014. године до 2018. године) је такође доступна на Интернет презентацији Министарства на линку: http://www.mre.gov.rs/arhiva-informator.php
Министарство рударства и енергетике
ARHIVI
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Установе културе - Архиви
Министарство културе и информисања
ARHIVI
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Установе културе - Архиви
Министарство културе и информисања
NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Непокретна културна добра од изузетног значаја
Министарство културе и информисања
NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Непокретна културна добра од изузетног значаја
Министарство културе и информисања
Промет и потрошња лекова за употребу у хуманој медицини - 2015
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
У складу са Законом о лековима, АЛИМС прикупља и обрађује податке о промету и потрошњи лекова у Србији и публикује их на годишњем нивоу. У овим публикацијама се налазе здравствено-економски и статистички показатељи, као и фармако-епидемиолошки показатељи употребе лекова из којих се могу изводити анализе, а све са циљем да буду од користи државним институцијама, али и свим учесницима у промету лекова у Србији.
У складу са Законом о лековима, АЛИМС прикупља и обрађује податке о промету и потрошњи лекова у Србији и публикује их на годишњем нивоу. У овим публикацијама се налазе здравствено-економски и статистички показатељи, као и фармако-епидемиолошки показатељи употребе лекова из којих се могу изводити анализе, а све са циљем да буду од користи државним институцијама, али и свим учесницима у промету лекова у Србији.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Промет и потрошња лекова за употребу у хуманој медицини - 2014
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
У складу са Законом о лековима, АЛИМС прикупља и обрађује податке о промету и потрошњи лекова у Србији и публикује их на годишњем нивоу. У овим публикацијама се налазе здравствено-економски и статистички показатељи, као и фармако-епидемиолошки показатељи употребе лекова из којих се могу изводити анализе, а све са циљем да буду од користи државним институцијама, али и свим учесницима у промету лекова у Србији.
У складу са Законом о лековима, АЛИМС прикупља и обрађује податке о промету и потрошњи лекова у Србији и публикује их на годишњем нивоу. У овим публикацијама се налазе здравствено-економски и статистички показатељи, као и фармако-епидемиолошки показатељи употребе лекова из којих се могу изводити анализе, а све са циљем да буду од користи државним институцијама, али и свим учесницима у промету лекова у Србији.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
НП - ОШ Рифат Бурџевић Тршо
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НП - ОШ Рифат Бурџевић Тршо
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НП - ОШ Рифат Бурџевић Тршо
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ПО - Центар за културу
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ПО - Центар за културу
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ПО - Центар за културу
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
СД - Центар за културу
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
СД - Центар за културу
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
СД - Центар за културу
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
СУ - Отворени универзитет
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
СУ - Отворени универзитет
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
СУ - Отворени универзитет
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ЈА - Катастар
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ЈА - Катастар
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ЈА - Катастар
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ПИ - Дом војске
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ПИ - Дом војске
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ПИ - Дом војске
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КГ - Градска управа Крагујевац
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КГ - Градска управа Крагујевац
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КГ - Градска управа Крагујевац
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КB - Вртић Ратарске капије, Краљево
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КB - Вртић Ратарске капије, Краљево
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КB - Вртић Ратарске капије, Краљево
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КB - Вртић Полетарац, Краљево
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КB - Вртић Полетарац, Краљево
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
КB - Вртић Полетарац, Краљево
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ - ОШ Дринка Павловић
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ - ОШ Дринка Павловић
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ - ОШ Дринка Павловић
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ - Земун стадион
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ - Земун стадион
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ - Земун стадион
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Вера Благојевић
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Вера Благојевић
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Вера Благојевић
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Краљ Александар I
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Краљ Александар I
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Краљ Александар I
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Карабурма
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Карабурма
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Карабурма
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – 4. април
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – 4. април
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – 4. април
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – ОШ Лазар Саватић
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – ОШ Лазар Саватић
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – ОШ Лазар Саватић
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – Правно пословна школа
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – Правно пословна школа
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – Правно пословна школа
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Жарко Мариновић
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Жарко Мариновић
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – Студентски дом – Жарко Мариновић
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – ПУ Пчелица. вртић Бамби
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – ПУ Пчелица. вртић Бамби
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – ПУ Пчелица. вртић Бамби
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – ПУ Пчелица, вртић Цврчак
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – ПУ Пчелица, вртић Цврчак
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НИ – ПУ Пчелица, вртић Цврчак
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – VI београдска гимназија
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – VI београдска гимназија
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – VI београдска гимназија
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – РАТЕЛ
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – РАТЕЛ
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
БГ – РАТЕЛ
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – Факултет техничких наука
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – Факултет техничких наука
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – Факултет техничких наука
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС - ПУ Радосно детињство, вртић Новосађанче
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС - ПУ Радосно детињство, вртић Новосађанче
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС - ПУ Радосно детињство, вртић Новосађанче
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – ПУ Радосно детињство, вртић Сунцокрет
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – ПУ Радосно детињство, вртић Сунцокрет
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – ПУ Радосно детињство, вртић Сунцокрет
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – ПУ Радосно детињство, Весели вртић
Public domain json gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – ПУ Радосно детињство, Весели вртић
Public domain xml gov rs.gov.data
LOW online insecure C 0
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
НС – ПУ Радосно детињство, Весели вртић
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Садржи преглед измереног нивоа електричног поља, у одређено време, на локацијама у зонама повећане осетљивости (предшколске и школске установе, здравствене установе и сл.).
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Pancevo-gradskii.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Ред вожње градског саобраћаја приказан је по линијама, смеру, радним данима, суботом и недељом и празницима.
Градска управа града Панчева
Ред вожње у градском и приградском превозу путника на територији града Сомбора, као и међумесном превозу путника
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Ред вожње у градском, приградском и међумесном превозу путника превозника "Севертранс“ Сомбор а.д. Ску података садржи информације о редовима вожње на линијама градског, приградског и међумесног превоза, са временима доласка и поласка аутoбуса на стајалишта или на станицу, а који превоз обавља „Севертранс“ а.д. Сомбор.
Ред вожње у грaдском, пригрaдском и међумесном превозу путника превозника "Севертранс“ Сомбор а.д. Ску података садржи информације о редовима вожње на линијама градског, приградског и међумесног превоза, са временима доласка и поласка аутoбуса на стајалишта или на станицу, а који превоз обавља „Севертранс“ а.д. Сомбор.
Градска управа града Сомбор
evidencija-nkd-od-izuzetnog-i-velikog-znacaja.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција се односи на НКД са територије града Шапца, разврстана по категоријама, која садрже назив, адресу и место у ком се НКД налази
Евиденција се односи на НКД са територије града Шапца, разврстана по категоријама, која садрже назив, адресу и место у ком се НКД налази
Градска управа града Шапца
proglasena-nkd.xlsx
Public domain xlsx gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Евиденција се односи на НКД са територије града Шапца, разврстана по категоријама, која садрже назив, адресу и место у ком се НКД налази
Евиденција се односи на НКД са територије града Шапца, разврстана по категоријама, која садрже назив, адресу и место у ком се НКД налази
Градска управа града Шапца
Извод из Регистра правних лица која обављају посао вештачења
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Подаци о правним лицима која обављају посао вештачења, са контакт подацима, информацијама о области вештачења и бројем решења о именовању. Подаци су представљени у табели.
Министарство правде
Извод из Именика јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Контакт подаци јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља у Републици Србији, са бројем и датумом решења о именовању и информацијама о месној надлежности. Подаци су представљени у табели.
Министарство правде
Србија_број_газдинстава_по_општинама_према_величини_газдинстава_07_17_2019.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Величина добровољно уписаних пољопривредних газдинстава у Републици Србији. Величина пољопривредног земљишта су изражене у хектарима и односе се на површину која је уписана у свако пољопривредно газдинство а разврстана у категорије (Број ПГ <= 5 ha, Укупно <= 5 ha, Број ПГ 5-20 ha, Укупно 5-20 ha, Број ПГ 20-100, Укупно 20-100 ha, Број ПГ >100, Укупно >100 ha, Укупно >100 ha)
Управа за аграрна плаћања
Србија_број_газдинстава_по_општинама_према_величини_газдинстава_08_15.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Величина добровољно уписаних пољопривредних газдинстава у Републици Србији. Величина пољопривредног земљишта су изражене у хектарима и односе се на површину која је уписана у свако пољопривредно газдинство а разврстана у категорије (Број ПГ <= 5 ha, Укупно <= 5 ha, Број ПГ 5-20 ha, Укупно 5-20 ha, Број ПГ 20-100, Укупно 20-100 ha, Број ПГ >100, Укупно >100 ha, Укупно >100 ha)
Управа за аграрна плаћања
Србија_број_газдинстава_по_општинама_према_величини_газдинстава_05_28.csv
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Величина добровољно уписаних пољопривредних газдинстава у Републици Србији. Величина пољопривредног земљишта су изражене у хектарима и односе се на површину која је уписана у свако пољопривредно газдинство а разврстана у категорије (Број ПГ <= 5 ha, Укупно <= 5 ha, Број ПГ 5-20 ha, Укупно 5-20 ha, Број ПГ 20-100, Укупно 20-100 ha, Број ПГ >100, Укупно >100 ha, Укупно >100 ha)
Управа за аграрна плаћања
Србија_број_газдинстава_по_општинама_према_величини_газдинстава
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online https C 1
Величина добровољно уписаних пољопривредних газдинстава у Републици Србији. Величина пољопривредног земљишта су изражене у хектарима и односе се на површину која је уписана у свако пољопривредно газдинство а разврстана у категорије (Број ПГ <= 5 ha, Укупно <= 5 ha, Број ПГ 5-20 ha, Укупно 5-20 ha, Број ПГ 20-100, Укупно 20-100 ha, Број ПГ >100, Укупно >100 ha, Укупно >100 ha)
Управа за аграрна плаћања
Издати сертификати контроле квалитета за лекове у употреби у хуманој медицини
Public domain xls gov rs.gov.data
LOW online https C 0
Издати сертификати контроле квалитета за лекове у употреби у хуманој медицини
Издати сертификати контроле квалитета за лекове у употреби у хуманој медицини
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
Подаци са портала јавних набавки за текући месец
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Подаци са портала јавних набавки за текући месец. Овај фајл је у CSV формату, ажурира се на дневном нивоу.
Подаци су подељени по годинама у зависности када су oгласи о јавним набавкама објављивани. Претходне године су у CSV формату (упаковане у ZIP архиву) и не ажурирају се током времена, а фајлови за текућу годину и текући месец су у CSV формату и ажурирају се на дневном нивоу.
Управа за јавне набавке
Подаци са портала јавних набавки за 2017. годину
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Подаци са портала јавних набавки за 2017. годину. Овај фајл је у CSV формату, ажурира се на дневном нивоу.
Подаци су подељени по годинама у зависности када су oгласи о јавним набавкама објављивани. Претходне године су у CSV формату (упаковане у ZIP архиву) и не ажурирају се током времена, а фајлови за текућу годину и текући месец су у CSV формату и ажурирају се на дневном нивоу.
Управа за јавне набавке
Подаци са портала јавних набавки за 2016. годину
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Подаци са портала јавних набавки за 2016. годину, у CSV формату (зипован). Овај фајл се не ажурира током времена.
Подаци су подељени по годинама у зависности када су oгласи о јавним набавкама објављивани. Претходне године су у CSV формату (упаковане у ZIP архиву) и не ажурирају се током времена, а фајлови за текућу годину и текући месец су у CSV формату и ажурирају се на дневном нивоу.
Управа за јавне набавке
Подаци са Портала јавних набавки за 2015. годину
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Подаци са Портала јавних набавки за 2015. годину, у CSV формату (зипован). Овај фајл се не ажурира током времена.
Подаци су подељени по годинама у зависности када су oгласи о јавним набавкама објављивани. Претходне године су у CSV формату (упаковане у ZIP архиву) и не ажурирају се током времена, а фајлови за текућу годину и текући месец су у CSV формату и ажурирају се на дневном нивоу.
Управа за јавне набавке
Подаци са Портала јавних набавки за 2014. годину
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Подаци са Портала јавних набавки за 2014. годину, у CSV формату (зипован). Овај фајл се не ажурира током времена.
Подаци су подељени по годинама у зависности када су oгласи о јавним набавкама објављивани. Претходне године су у CSV формату (упаковане у ZIP архиву) и не ажурирају се током времена, а фајлови за текућу годину и текући месец су у CSV формату и ажурирају се на дневном нивоу.
Управа за јавне набавке
Подаци са Портала јавних набавки за 2013. годину
Public domain csv gov rs.gov.data
MEDIUM online insecure C 1
Подаци са Портала јавних набавки за 2013. годину, у CSV формату (зипован). Овај фајл се не ажурира током времена.
Подаци су подељени по годинама у зависности када су oгласи о јавним набавкама објављивани. Претходне године су у CSV формату (упаковане у ZIP архиву) и не ажурирају се током времена, а фајлови за текућу годину и текући месец су у CSV формату и ажурирају се на дневном нивоу.
Управа за јавне набавке
lpa-cena-kvadrata-kikinda2019.xlsx
No license xlsx gov rs.gov.data
LOW online https N 0
Овај скуп података садржи информације о просечној цени квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији Града Кикинда. Предметни сет података је отворила Градска управа Града Кикинда - Секретаријат за локалну пореску администрацију.
Град Кикинда
Број васпитних група у васпитно-образовним установама предшколског образовања, по дужини боравка
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број васпитних група у васпитно-образовним установама предшколског образовања, по дужини боравка
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број деце у васпитно-образовним установама предшколског образовања, по дужини боравка
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број деце у васпитно-образовним установама предшколског образовања, по дужини боравка
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број деце у васпитно-образовним установама предшколског образовања, по полу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број деце у васпитно-образовним установама предшколског образовања, по полу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број деце у предшколском васпитању и образовању, према облику својине установе/објекта
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број деце у предшколском васпитању и образовању, према облику својине установе/објекта
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Деца која нису уписана у прешколско васпитање и образовање због попуњености капацитета, према облику својине установе/објекта
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Деца која нису уписана у прешколско васпитање и образовање због попуњености капацитета, према облику својине установе/објекта
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Деца која су уписана у прешколско васпитање и образовање зпреко норматива, према облику својине установе/објекта
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Деца која су уписана у прешколско васпитање и образовање зпреко норматива, према облику својине установе/објекта
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број деце у предшколском васпитању и образовању, према узрасту и полу
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број деце у предшколском васпитању и образовању, према узрасту и полу
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број васпитно-образовних објеката предшколског образовања
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број васпитно-образовних објеката предшколског образовања
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број предшколских установа, према облику својине
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број предшколских установа, према облику својине
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број објеката у којима се реализује програм предшколског васпитања и образовања, према облику својине
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број објеката у којима се реализује програм предшколског васпитања и образовања, према облику својине
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број основних школа/одељења за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом на почетку школске године
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број основних школа/одељења за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом на почетку школске године
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број редовних основних школа, на почетку школске године
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број редовних основних школа, на почетку школске године
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број редовних матичних основних школа на почетку школске године
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број редовних матичних основних школа на почетку школске године
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број издвојених одељења на почетку школске године
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број издвојених одељења на почетку школске године
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број редовних основних школа на крају школске године
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број редовних основних школа на крају школске године
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број редовних матичних основних школа на крају школске године
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број редовних матичних основних школа на крају школске године
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број издвојених одељења на крају школске године
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број издвојених одељења на крају школске године
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број некомбинованих одељења редовних основних школа, по разредима на почетку школске године
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број некомбинованих одељења редовних основних школа, по разредима на почетку школске године
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Наставници у редовним основним школама на почетку школске године по полу и дужини радног времена
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Наставници у редовним основним школама на почетку школске године по полу и дужини радног времена
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Наставници у школама за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом на почетку школске године по полу и дужини радног времена
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Наставници у школама за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом на почетку школске године по полу и дужини радног времена
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Наставници у редовним основним школама на крају школске године по полу и дужини радног времена
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Наставници у редовним основним школама на крају школске године по полу и дужини радног времена
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Наставници у школама за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом на крају школске године по полу и дужини радног времена
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Наставници у школама за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом на крају школске године по полу и дужини радног времена
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број ученика у редовним основним школама на почетку школске године по полу и разредима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број ученика у редовним основним школама на почетку школске године по полу и разредима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број ученика у редовним матичним основним школама на почетку школске године по полу и разредима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број ученика у редовним матичним основним школама на почетку школске године по полу и разредима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број ученика у издвојеним одељењима на почетку школске године по полу и разредима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број ученика у издвојеним одељењима на почетку школске године по полу и разредима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број ученика основних школа за ученике за сметњама у развоју на почетку школске године по полу и разредима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број ученика основних школа за ученике за сметњама у развоју на почетку школске године по полу и разредима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број ученика у редовним матичним основним школама на крају школске године по полу и разредима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број ученика у редовним матичним основним школама на крају школске године по полу и разредима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број ученика у издвојеним одељењима на крају школске године по полу и разредима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број ученика у издвојеним одељењима на крају школске године по полу и разредима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број ученика у редовним основним школама на крају школске године по полу и разредима
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број ученика у редовним основним школама на крају школске године по полу и разредима
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број ученика у редовним основним школама према циклусима образовања (нижи и виши разреди) по језицима који уче као први страни језик
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број ученика у редовним основним школама према циклусима образовања (нижи и виши разреди) по језицима који уче као први страни језик
No license csv gov rs.gov.data
LOW online insecure N 1
Републички завод за статистику
Број ученика у редовним основним школама према циклусима образовања (нижи и виши разреди) по језицима који уче као други страни језик
No license json gov rs.gov.data
LOW online insecure </